Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Bijbelvertalingen

Amplified Bible

De Engelse Amplified Bible is gebaseerd op de American Standard Version (ASV). Tussen haakjes zijn extra woordbetekenissen toegevoegd, en in opmerkingen bij de tekst worden begrippen kort toegelicht.

Beibel na Papiamentu Koriente 2013

This translations, published by the Bible Society in the Netherlands Antilles, was published in 2013.

Biblia Hebraica Stuttgartensia

De Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS) is een van de meest invloedrijke en gebruikte edities van de Hebreeuwse Bijbel in wetenschappelijke en religieuze kringen. Gepubliceerd door de Deutsche Bibelgesellschaft, is deze uitgave het resultaat van decennia van intensief taalkundig en tekstkritisch onderzoek. De BHS is een herziene versie van de Biblia Hebraica van Rudolf Kittel, en biedt een nauwkeurige en gedetailleerde weergave van de Masoretische tekst.

Biebel in t Grunnegers

n t begun het God hemel en eerde schoapen. Eerde was onlaand en t duustern lag over oervloud en gaist van God zweefde over t wotter.
(Genesis 1:1-2)

Biestkensbijbel

In 1560 verscheen de Biestkensbijbel. Deze vertaling voor doopsgezinden en lutheranen heette naar de drukker Nicolaas Biestkens. De Biestkensbijbel ging terug op een Duitse uitgave van Luther, gedrukt in 1554 in Maagdenburg.
De Biestkensbijbel is tot in de achttiende eeuw door doopsgezinden gebruikt. Voor de lutheranen verscheen in 1648 een speciaal voor hen gemaakte bewerking van deze Bijbel.

Bijbel in Gewone Taal

De Bijbel in Gewone Taal (BGT) is een vertaling van de hele Bijbel, die in 2014 is verschenen.

Contemporary English Version

Uncompromising simplicity marked the American Bible Society's translation of the Contemporary English Version that was first published in 1995. The text is easily read by grade schoolers, second language readers, and those who prefer the more contemporized form. The CEV is not a paraphrase; it is an accurate and faithful translation of the original manuscripts.

Deux-Aesbijbel

De Deux-Aesbijbel verscheen in 1562 in het Duitse Emden. Naar die plaats waren veel protestanten in ballingschap uitgeweken.
Het was de eerste gereformeerde bijbelvertaling in het Nederlands. Het Oude Testament was vertaald uit de bestaande vertalingen van
Luther, het Nieuwe Testament was een geheel nieuwe vertaling uit de Griekse brontekst.
De Deux-Aesbijbel bleef bij de gereformeerden de meest gebruikte vertaling tot aan het verschijnen van de Statenvertaling.

Dios habla Hoy

En esta traducción se ha hecho el esfuerzo para que el lector de hoy pueda entender lo mismo que entendían los que leían o que oían leer los escritos bíblicos en la lengua y la época en que se escribieron. Para ello se ha usado un lenguaje sencillo, fácil de ser entendido por la generalidad de los lectores actuales en Hispanoamérica. Por eso esta versión se llama "popular".

English Standard Version 2016

The English Standard Version (ESV) is an English translation of the Bible published in 2001 by Crossway. It is a revision of the Revised Standard Version that employs an "essentially literal" translation philosophy.

Good News Translation (US)

The Good News Translation, formerly called the Good News Bible or Today's English Version, was first published as a full Bible in 1976 by American Bible Society as a "common language" Bible. It provides a clear and simple modern translation.

Groot Nieuws Bijbel

De NBG-vertaling 1951 en de Willibrordvertaling waren, net als de vertalingen daarvoor, eigenlijk vertalingen voor kerkgangers. In de tweede helft van de twintigste eeuw gingen bijbelgenootschappen nadenken over vertalingen voor mensen die niet erg bekend zijn met de Bijbel.

Herziene Statenvertaling

De Herziene Statenvertaling is een project van de Gereformeerde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. De Herziene Statenvertaling kwam in 2010 op de markt.

katholieke vertalingen

De rooms-katholieke kerk verbood protestantse bijbelvertalingen.

King James Version

The King James Version of the Bible was first printed in Great Britain in 1611. For over 300 years it has been the main English Bible translation used in the English speaking world. About 300 words and phrases coined or popularised by the King James Version are part of the English language today.

The King James Version is Crown copyright in the United Kingdom. The paragraphing and sub-titles added to the text in 1954 are copyright the British and Foreign Bible Society.

Leidse vertaling

Halverwege de negentiende eeuw besloot de synode dat er een nieuwe vertaling moest komen, maar door de grote kerkelijke verdeeldheid werd dat project geen succes. Toch zette een deel van de betrokkenen door, en in 1912 verscheen de Leidse Vertaling.

Liesveltbijbel

De eerste volledige bijbelvertaling in het Nederlands verscheen in 1526 in Antwerpen. Hij werd uitgegeven door Jacob van Liesvelt.

Luthers vertaling

Het werk van de hervormer Maarten Luther is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van bijbelvertalingen.

Naardense Bijbel

De Naardense Bijbel is vertaald door de predikant Pieter Oussoren. Hij werkte dertig jaar aan zijn vertaling, die in 2004 verscheen. In 2014 kwam er een herziene versie van de Naardense Bijbel uit.

NBG-vertaling 1951

In 1911 besloot een aantal theologen een nieuwe vertaling te maken, die in de breedte van de kerken gebruikt kon worden. In 1927 ondersteunde het Nederlands Bijbelgenootschap deze onderneming en toen kwam er schot in. De vertalers waren afkomstig uit verschillende kerken en waren van verschillende theologische richtingen. In 1939 verscheen het Nieuwe Testament en in 1951 de volledige Bijbel.
De NBG-vertaling 1951 werd al heel snel door de meeste protestantse kerken in gebruik genomen. Nooit eerder was het voorgekomen dat een bijbelvertaling door zoveel kerken aanvaard was.

Nederlands Bijbelgenootschap

Het oudste bijbelgenootschap is the British and Foreign Bible Society (BFBS), opgericht in 1804. Het doel van deze organisatie was – en is – om bijbelverspreiding over de hele wereld te bevorderen. De Engelsen stimuleerden de oprichting van Bijbelgenootschappen in andere Europese landen.

Nestle Aland 28

© 2012 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

New American Standard Bible

While preserving the literal accuracy of the 1901 ASV, the NASB has sought to render grammar and terminology in contemporary English. Special attention has been given to the rendering of verb tenses to give the English reader a rendering as close as possible to the sense of the original Greek and Hebrew texts. In 1995, the text of the NASB was updated for greater understanding and smoother reading.

Nije Fryske Bibeloersetting

De Nije Fryske Bibeloersetting is een vertaling van de complete Bijbel in het Fries. In de vertaling zijn de gedachten van de oorspronkelijke tekst zo duidelijk mogelijk overgebracht in het taaleigen van het moderne Fries.
De vertaling is onder leiding van de stichting Yntertsjerklike Kommisje foar de Nije Fryske bibeloersetting tot stand gekomen en door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting uitgebracht in 1978.

oud-katholieke vertaling van het Nieuwe Testament

De oud-katholieke vertaling van het Nieuwe Testament verscheen in 1953. Het is een vertaling van de Griekse tekst van het Nieuwe Testament in opdracht van de bisschoppen van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Parole de Vie 2017

© 2000 Société biblique française - Bibli'O

Pesjitta

De Pesjitta (‘de eenvoudige’) is de Syrische vertaling van de Bijbel. Hij bevat zowel de boeken van het Oude Testament (vertaald uit het Hebreeuws) als de boeken van het Nieuwe Testament (vertaald uit het Grieks). De Syrische vertaling blijft meestal dicht bij de Hebreeuwse en Griekse brontekst. De Pesjitta is gemaakt omstreeks de vierde eeuw na Christus.

reformatorische vertalingen

De reformatorische bijbelvertalingen die vanaf 1523 in Nederland verschenen gingen bijna allemaal terug op Luther. Al heel snel verschenen er vertalingen van zijn Nieuwe Testament.
De eerste vertaling van Luthers Nieuwe Testament verscheen in 1523 bij Doen Pieterszoon in Amsterdam en bij Adriaen van Berghen in Antwerpen. Het was de eerste reformatorische bijbelvertaling in Nederland. Er volgden bij verschillende drukkers vele uitgaven, vooral in Antwerpen. Antwerpen was dè drukkersstad in het begin van de zestiende eeuw.

Sranan Tongo Bible 2016

Wan wortu na fesi

Studiebijbel in perspectief

De Studiebijbel in perspectief maakt de Bijbel inzichtelijk voor de lezer. Deze uitgave bevat de Bijbeltekst van de Nieuwe Bijbelvertaling aangevuld met verklaringen van moeilijk te begrijpen verzen. Ieder bijbelboek is voorzien van een inleiding, met aandacht voor de historische context en voor de heilhistorische lijnen die door de hele Bijbel heen lopen. Het uitgangspunt van deze studiebijbel, is dat het Oude en Nieuwe Testament inhoudelijk en geestelijk een eenheid vormen. Deze bijbel bevat:

Synode van Dordrecht

Na toestemming van de Staten-Generaal werd in 1618 en 1619 te Dordrecht een nationale synode gehouden. Daar was de hele gereformeerde oecumene verzameld. Er waren vertegenwoordigers uit Engeland, Schotland, Genève, Basel, Zürich en een aantal Duitse steden. De Fransen waren ook uitgenodigd, maar zij hadden geen toestemming gekregen van hun koning. Op deze synode kwam de nieuwe bijbelvertaling aan de orde.

Targoemiem

Targoemiem (meervoud van Targoem) zijn Aramese vertalingen van de Hebreeuwse boeken van het Oude Testament.

Theodotion, Aquila en Symmachus

Na de Septuaginta volgden verschillende andere Griekse vertalingen van de boeken van het Oude Testament. Deze nieuwe vertalingen probeerden de Griekse tekst dichter bij de Hebreeuwse tekst te brengen.

Utrechtse vertaling

Tussen 1921 en 1927 verscheen de Utrechtse Vertaling. Deze vertaling hoorde, net als de Leidse vertaling, bij een bepaalde kerkelijke groep. Ook deze vertaling vond geen brede ingang in kerkelijk Nederland.
De Utrechtse Vertaling werd gemaakt onder leiding van de Utrechtse hoogleraren Obbink en Brouwer. Zij behoorden tot de ethische richting in de Nederlandse Hervormde Kerk. De Utrechtse vertaling werd vooral in die kring gebruikt.

Vetus Latina

De oudste Latijnse vertalingen van boeken van het Nieuwe Testament worden aangeduid als de Vetus Latina. Ze zijn ouder dan de Vulgata, de vertaling van Hiëronymus in de vierde eeuw na Christus. Maar de Vulgata werd veel belangrijker.

Vulgata

De kerkvader Hiëronymus maakte in de vierde eeuw na Christus een Latijnse vertaling van de hele Bijbel.
Hiëronymus vertaalde de boeken van het Oude Testament uit het Hebreeuws en de boeken van het Nieuwe Testament uit het Grieks. Hij vertaalde ook een aantal boeken (uit het Grieks) die later als ‘deuterocanoniek’ bekend werden.
De Vulgata werd de gezaghebbende tekst van de Bijbel van de westerse kerk.

Wat is de Septuaginta?

De Septuaginta is een Griekse vertaling van het Oude Testament. Letterlijk betekent de naam ‘zeventig’. Het is de oudste vertaling van het Oude Testament.

Wat is de statenvertaling?

In de zeventiende eeuw groeide het verlangen naar een complete bijbel, vertaald uit de bronteksten. In Duitsland, Frankrijk en Engeland bestonden zulke vertalingen al. En het zou goed zijn voor de eenheid van kerk en theologie in de nog jonge Republiek der Nederlanden als overal dezelfde vertaling gebruikt werd.

Українська Біблія / Oekraïense Bijbel

Українська Біблія is een Bijbelvertaling uit 2011 in modern Oekraïens door de Oekraïense Bijbelvertaler en theoloog Raimond Turkonjak, uitgegeven door het Oekraïense Bijbelgenootschap. Deze Bijbel wordt voornamelijk gebruikt door Oekraïens-orthodoxe christenen. Ongeveer 60 procent van de mensen in Oekraïne behoort tot deze kerk.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons