Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bijbeltekst van vandaag
In die tijd liep Jezus op sabbat eens door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten.
Toen de farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: ‘Kijk, uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.’
Hij antwoordde: ‘Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden,
hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters?
En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn?
Ik zeg u: hier gaat het om iets groters dan de tempel!
Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers,” dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld.
Want de Mensenzoon is heer over de sabbat.’
Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge.
Daar stond iemand met een misvormde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: ‘Is het toegestaan iemand op sabbat te genezen?’
Hij antwoordde: ‘Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen?
En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.’
Toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en zijn hand genas en was weer even gezond als de andere.
De farizeeën vertrokken en overlegden hoe ze Hem uit de weg konden ruimen.
Jezus wist dat en week uit naar elders. Grote massa’s mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen.
Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was.
Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja:
‘Hier is mijn dienaar, Hem heb Ik uitgekozen, Hem heb Ik lief, in Hem vind Ik vreugde. Ik zal Hem vervullen met mijn Geest, Hij zal alle volken het oordeel aanzeggen.
Hij zal niet twisten of schreeuwen, op straat wordt zijn stem niet gehoord.
Het geknakte riet breekt Hij niet af noch dooft Hij de kwijnende vlam, totdat Hij in het oordeel zegeviert.
Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Welkom op debijbel.nl

Met debijbel.nl brengt het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je verschillende Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder de:

Eerste hulp bij problemen

Als iets niet werkt zoals verwacht, kan het helpen om even uit te loggen en opnieuw in te loggen.

Het kan ook zijn dat je browser nog oude cookies heeft opgeslagen. Dan helpt het om die te verwijderen. Dat kun je doen door op het slotje links in de adresbalk te klikken. Er verschijnt dan een venster waar je kunt aangeven om cookies te beheren. Achter ieder cookie kun je op de prullenbak klikken om deze te verwijderen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons