Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden debijbel.nl / app Mijn Bijbel

1. Definities

 • ‘account’: een combinatie van e-mailadres en wachtwoord waarmee in beginsel in een NBG-bijbelapplicatie ingelogd kan worden, of een hiermee vergelijkbare en door NBG toegestane inlogmethode die op naam van een gebruiker geregistreerd staat
 • ‘accountgebonden inhoud’: inhoud die, via daarvoor bestemde functionaliteit in een NBG-bijbelapplicatie, door een gebruiker is toegevoegd, en mogelijk naderhand aangepast, en die gekoppeld is aan een account
 • ‘accounthouder’: de natuurlijke persoon op wiens naam een account geregistreerd staat
 • ‘commercieel gebruik’: gebruik in producten die verkocht of verhuurd worden, en gebruik in reclame-uitingen
 • ‘gebruiker’: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van een NBG-bijbelapplicatie
 • ‘inhoud’: teksten, afbeeldingen en ander materiaal dat toegankelijk is via een NBG-bijbelapplicatie
 • ‘NBG’: het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (Zijlweg 198, 2015 CK, Haarlem, Nederland; 023-5146146), voorheen actief onder de namen Nederlands Bijbelgenootschap en Vlaams Bijbelgenootschap
 • ‘NBG-bijbelapplicatie’: de website debijbel.nl en de app Mijn Bijbel (iOS-versie en Android-versie)
 • ‘niet-commercieel gebruik’: persoonlijk gebruik, en gebruik in materiaal dat gratis verspreid of getoond wordt en geen reclame-uiting vormt
 • ‘website’: de internetsite debijbel.nl

2. Deze voorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van één of meer NBG-bijbelapplicaties door de gebruiker. Door gebruik te maken van een NBG-bijbelapplicatie, op welke wijze dan ook, aanvaardt de gebruiker onherroepelijk gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. NBG heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst tijdstip te wijzigen. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden van kracht vanaf het moment dat deze op de websites zijn gepubliceerd.

3. Account, e-mailadres en privacy

3.1 Voor toegang tot sommige inhoud en functionaliteit van NBG-bijbelapplicaties is een account vereist. NBG bepaalt wie de mogelijkheid krijgt om een account aan te maken, en op welke wijze dat kan en/of moet gebeuren.
3.2 Een account mag alleen aangemaakt worden door een persoon van minimaal 13 jaar oud.
3.3 Het aanmaken van een account door een persoon die minder dan 16 jaar oud is, is alleen toegestaan als die persoon hiervoor ouderlijke toestemming heeft.
3.4 Per persoon mogen maximaal twee accounts aangemaakt worden.
3.5 De inloggegevens van één account mogen worden gebruikt door maximaal drie personen binnen het huishouden van de accounthouder. Voor het overige mogen de inloggegevens niet aan derden verstrekt en/of door derden gebruikt worden.
3.6 NBG heeft het recht om beperkingen op te leggen aan het gelijktijdige gebruik van één account op meerdere apparaten.
3.7 NBG heeft het recht om beperkingen op te leggen aan de mate van toegang die een bepaald account biedt.
3.8 Voor een account is een werkend e-mailadres verplicht. De accounthouder dient ervoor te zorgen dat aan het account altijd een werkend e-mailadres gekoppeld is waarop de accounthouder te bereiken is. Als het aan het account gekoppelde e-mailadres niet langer werkt, dient de accounthouder zo spoedig mogelijk een ander, werkend e-mailadres door te geven of in te stellen waarop de accounthouder te bereiken is. NBG heeft het recht om een account uit te schakelen of te verwijderen als er geen werkend e-mailadres aan gekoppeld is.
3.9 In de Privacyverklaring, te vinden op https://www.bijbelgenootschap.nl/privacy/, staat onder meer aangegeven hoe NBG omgaat met de privacy van gebruikers.

4. Licentie

4.1 NBG verstrekt aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de NBG-bijbelapplicaties te gebruiken onder de condities zoals vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 De gebruiker heeft uitdrukkelijk niet het recht om de licentie voor het gebruik van enige NBG-bijbelapplicatie of inhoud daarvan over te dragen of verder te licentiëren.
4.3 Een NBG-bijbelapplicatie mag alleen gebruikt worden in de vorm waarin deze door NBG wordt aangeboden, dat wil zeggen als website beschikbaar via www.debijbel.nl, of als app geïnstalleerd vanuit de App Store of Google Play Store. Voor het overige is het niet toegestaan om enige NBG-bijbelapplicatie te (her)publiceren, te kopiëren en/of aan te passen (bijvoorbeeld door middel van decompileren, disassembleren en/of reverse-engineeren). Ook is het niet toegestaan om technische systemen die door NBG-Bijbelapplicaties gebruikt worden, te gebruiken buiten NBG-Bijbelapplicaties om.
4.4 Tot op zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden (zie bij 5., 6. en 7., inclusief de bepalingen in 7.2 over het gebruik van illustraties van Marijke ten Cate of Irene Goede, en de bepalingen in 7.3 over het gebruik van liederen van Marcel en Lydia Zimmer) mogen de volgende typen inhoud van de NBG-bijbelapplicaties worden opgeslagen en/of hergebruikt:

 • Bijbeltekst (zie bij 5.)
 • informatieve tekst (zie bij 6.)
 • items waarbij op de site expliciet een ‘download’-link getoond wordt (zie bij 7.)

4.5 Opslag en hergebruik van andere typen inhoud dan de bij 4.4 genoemde is niet toegestaan.

5. Voorwaarden opslag/hergebruik van Bijbeltekst

5.1 Voor gebruik in een print-omgeving (papieren producten) gelden de volgende basisregels:

 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 100 verzen per publicatie geciteerd worden.
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding: ‘Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [organisatie] [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Deze regels gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik

5.2 Voor gebruik in een digitale omgeving (beamer, apps, websites en andere digitale toepassingen, digitaal gebruik print) gelden de volgende basisregels.
Voor presentatie via een beamer:

 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 100 verzen geciteerd worden bij niet-commercieel gebruik in beperkte kring (bv. in kerkdiensten, jeugdbijeenkomsten, Bijbelstudie in een kerkelijke gemeente).
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [organisatie] [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Opslag of gebruik van meer dan 100 verzen in beamer-software, of in een bestand voor zulke software, is alleen na toestemming van het NBG mogelijk.

Voor digitaal gebruik van documenten (zoals het online zetten van Bijbelstudies, preken, kerkbladen, werkboeken, etc.):

 • Er mogen zonder nadere toestemming maximaal 100 verzen per publicatie geciteerd worden.
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [organisatie] [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Deze regels gelden zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik

Voor gebruik in digitale toepassingen als apps en websites:

 • Er mogen zonder nadere toestemming per week maximaal nieuwe 100 verzen in een digitale toepassing voor niet-commercieel gebruik op beperkte schaal geciteerd worden. Denk aan weblogs, zelfontwikkelde Bijbelstudieapps die voor een beperkte groep beschikbaar zijn, e.d.
 • Er mogen in een digitale toepassing maximaal 100 verzen Bijbeltekst geciteerd worden (d.w.z. bij vernieuwing moeten de eerder gepubliceerde verzen gewist worden)
 • Verplicht is daarbij de volgende bron- en copyrightvermelding ‘Deze Bijbeltekst is ontleend aan de [naam Bijbelvertaling], © [organisatie] [jaartal].’
 • Er mag in het citaat niets aan de tekst en de spelling gewijzigd worden.
 • Voor commercieel gebruik van de Bijbeltekst of missionair gebruik op uitgebreide schaal moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden bij het NBG.

Voor gebruik in digitale databanken en AI-toepassingen:

 • Voor het verwerken van Bijbeltekst uit een NBG-Bijbelapplicatie in een digitale databank moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden bij het NBG.
 • Voor het verwerken van Bijbeltekst uit een NBG-Bijbelapplicatie in een digitale toepassing op het gebied van kunstmatige intelligentie (articifial intelligence, AI) moet altijd vooraf toestemming gevraagd worden bij het NBG.

Meer informatie voor het opstellen van een passende bron- en copyrightvermelding

5.3 Vragen over het gebruik van Bijbelteksten in print of digitale toepassingen, kunt u stellen aan het NBG, info@Bijbelgenootschap.nl, onder vermelding van ‘vraag copyright’.

6. Voorwaarden opslag/hergebruik van informatieve tekst

Informatieve teksten uit een NBG-bijbelapplicatie mogen worden opgeslagen en hergebruikt als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Het gaat om tekst die in de applicatie zelf te lezen is, en niet om tekst in een document dat ter download wordt aangeboden (zie anders bij 7.)
 • Het materiaal wordt alleen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden (zie bij 1.)
 • Het materiaal wordt gebruikt in ongewijzigde vorm
 • Het materiaal wordt voorzien van een passende bron- en copyrightvermelding
 • Het gaat om maximaal 500 woorden per toepassing (bijvoorbeeld één bijeenkomst, één kerkblad of één website)

7. Voorwaarden opslag/hergebruik van items die expliciet ter download worden aangeboden

7.1 Voor items die in een NBG-bijbelapplicatie expliciet ter download worden aangeboden (te herkennen aan een ‘download’-link met download-symbool), geldt het volgende:

 • Hergebruik is alleen toegestaan voor niet-commerciële doeleinden, en met inachtneming van de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Bij afbeeldingen mag eventueel de totale grootte worden aangepast, maar moet de afbeelding verder compleet en ongewijzigd worden gebruikt. Het maken van een uitsnede is dus niet toegestaan.
 • Documenten mogen alleen als geheel worden opgeslagen, en alleen voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om deze te delen met anderen.

7.2 Voor gebruik van illustraties van Marijke ten Cate of Irene Goede gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

 • de illustraties mogen uitsluitend in digitale vorm worden gebruikt
 • de illustraties mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk gebruik of gebruik in een kerkelijke of soortgelijke context
 • de illustraties mogen niet worden gepubliceerd op andere websites of digitale platforms

7.3 Voor gebruik van liederen waarvoor Marcel en Lydia Zimmer de muziek hebben geschreven, geldt het volgende:

 • voor het vertonen of verspreiden van de tekst van deze liederen is een aparte licentie vereist (deze is mogelijk te regelen via CCLI, maar dit kan per geval verschillen, afhankelijk van wie de tekst heeft geschreven; meer informatie
 • voor het ten gehore brengen van deze liederen (al dan niet met gebruikmaking van audio van deze site) is een passende BUMA/Stemra-licentie vereist (meer informatie)

8. Bron- en copyrightvermelding

8.1 Bij hergebruik van materiaal uit een NBG-bijbelapplicatie is altijd een bron- en copyrightvermelding vereist.
8.2 Gaat het om hergebruik van Bijbeltekst, dan dienen een bron- en copyrightvermelding gebruikt te worden zoals beschreven in artikel 5.
8.3 Bij gebruik van andere inhoud van een NBG-bijbelapplicatie dient de volgende bron- en copyrightvermelding weergegeven te worden:
Bron: debijbel.nl / app Mijn Bijbel [vermeld alleen de optie die van toepassing is]
© Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9. Accountgebonden inhoud en instellingen

9.1 NBG kan in een NBG-bijbelapplicatie mogelijkheden aanbieden die gekoppeld worden aan een account, en waarmee een gebruiker zelf inhoud kan toevoegen of bewerken en/of de weergave van inhoud kan beïnvloeden.
9.2 De accounthouder is verantwoordelijk voor de accountgebonden inhoud die aan zijn/haar account gekoppeld is.
9.3 De gebruiker erkent dat accountgebonden inhoud en instellingen toegankelijk zijn voor eventuele anderen die gebruikmaken van hetzelfde account, en door die anderen gebruikt, aangepast en/of verwijderd kunnen worden.
9.4 De gebruiker erkent dat de toegang tot accountgebonden inhoud en instellingen samenhangt met het ingelogd zijn, en mogelijk met een bepaald type account, en dat het mogelijk is dat zonder inloggen of na een wijziging van het type account sommige accountgebonden inhoud en/of instellingen niet (meer) toegankelijk zijn.
9.5 De gebruiker gaat ermee akkoord, functies die werken met accountgebonden inhoud alleen op passende wijze te gebruiken (met betrekking tot taalgebruik en auteursrecht, en in andere relevante opzichten). NBG heeft het recht om accountgebonden inhoud te verwijderen of ontoegankelijk te maken als deze inhoud naar het oordeel van NBG ongepast is of op ongepaste wijze gebruikt wordt.
9.6 NBG heeft te allen tijde het recht, NBG-bijbelapplicaties zo aan te passen dat bepaalde accountgebonden inhoud en/of instellingen niet langer toegankelijk zijn.

10. Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Ongeacht de in deze Gebruiksvoorwaarden beschreven licentieverlening, erkent de gebruiker dat alle intellectuele eigendomsrechten op NBG-bijbelapplicaties en/of inhoud daarvan blijven berusten bij NBG en bij eventuele andere rechthebbenden. Geen bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden mag uitgelegd worden als inhoudende een overdracht van rechten op welke wijze of in welke omvang dan ook.
10.2 De gebruiker erkent dat er op de inhoud van NBG-bijbelapplicaties rechten van derden (d.w.z. anderen dan NBG) kunnen rusten. Voor zover nodig is de gebruiker verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van deze derden indien deze toestemming vereist is voor verveelvoudiging en/of openbaarmaking van inhoud uit een NBG-bijbelapplicatie.

11. Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 NBG is, behoudens opzet of grove nalatigheid van de zijde van NBG, niet aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit misbruik van inloggegevens door derden.
11.2 NBG is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit inbreuk op (intellectuele eigendoms)rechten van derden door verveelvoudiging of openbaarmaking van inhoud uit een NBG-bijbelapplicatie door de gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, auteurs- en portretrechten.
11.3 NBG is niet aansprakelijk voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit beschadiging van computersystemen door gebruik van een NBG-bijbelapplicatie en/of daaruit afkomstige inhoud.
11.4 NBG biedt geen garantie dat NBG-bijbelapplicaties en de inhoud ervan te allen tijde toegankelijk zijn, en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het op enig moment niet toegankelijk zijn van de NBG-bijbelapplicaties en/of inhoud.
11.5 De gebruiker garandeert dat de bij registratie opgegeven persoonsgegevens correct en volledig zijn en vrijwaart NBG voor enige schade, waaronder materiële en immateriële schade (zoals zaaks- en vermogensschade), die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens.

12. Wijziging en beëindiging

12.1 NBG is te allen tijde gerechtigd een account uit te schakelen of te verwijderen, en aan de accounthouder en gebruiker(s) geen verdere toegang tot de inhoud van NBG-bijbelapplicaties te verlenen.
12.2 NBG heeft te allen tijde het recht, de toegang die een bepaald account biedt tot functionaliteit en inhoud van NBG-bijbelapplicaties te beëindigen of te beperken.
12.3 NBG heeft te allen tijde het recht, wijzigingen aan te brengen aan NBG-bijbelapplicaties, en/of deze applicaties niet langer aan te bieden.

13. Toepassing

13.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke voortvloeien uit of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
13.2 Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook geacht wordt nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn, zal dit op geen enkele wijze de toepasselijkheid of rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden aantasten. NBG zal tot een nieuwe bepaling beslissen, die de oude bepaling ten aanzien van de inhoud en omvang zoveel mogelijk benadert, zonder zelf nietig, ongeldig of anderszins niet van toepassing te zijn.

14. Aanvullende voorwaarden voor de iOS-versie van de app Mijn Bijbel

14.1 Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een gebruiksrechtovereenkomst die wordt gesloten tussen NBG en de gebruiker, en die betrekking heeft op het gebruik van de iOS-app Mijn Bijbel (hieronder aangeduid als ‘de applicatie’).
14.2 De niet-exclusieve licentie die wordt verstrekt om de applicatie te gebruiken, geldt alleen voor Apple-producten die de gebruiker in eigendom of bezit heeft, en voor zover toegestaan door de gebruiksregels in de Apple-voorwaarden voor gebruik van de App Store (inclusief regels rond ‘Delen met gezin’ en volume purchasing).
14.3 NBG is als enige verantwoordelijk voor de applicatie en de inhoud ervan. In verband met de applicatie is NBG (en niet Apple) onder meer verantwoordelijk voor:

 • het leveren van diensten voor onderhoud en ondersteuning
 • garanties (voor zover van toepassing)
 • het beantwoorden van claims van de gebruiker of enige derde partij (inclusief claims rond aansprakelijkheid, het voldoen aan wettelijke vereisten, en wetgeving rond consumentenbescherming, privacy en dergelijke)
 • onderzoek, verweer, afhandeling en afwikkeling van claims met betrekking tot inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

14.4. In de maximale mate die wordt toegestaan door van toepassing zijnde wetgeving, zal Apple geen andere garantieverplichting hebben met betrekking tot de applicatie dan het mogelijk retourneren van een eventuele betaalde aankoopprijs.
14.5 De gebruiker verklaart en garandeert dat (i) hij/zij zich niet bevindt in een land waarop een embargo van de regering van de Verenigde Staten van toepassing is, of dat door de regering van de Verenigde Staten is aangemerkt als een land dat ‘terroristen ondersteunt’, en dat (ii) hij/zij niet vermeld wordt op enige door de regering van de Verenigde Staten opgestelde lijst van partijen die verboden zijn of waarop een belemmering van toepassing is.
14.6 De gebruiker kan bij eventuele vragen, klachten of claims met betrekking tot de applicatie als volgt contact opnemen met NBG:
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, Postbus 620, 2003 RP Haarlem, Nederland
Telefoon: (+)31 (0)23 51 46 146
E-mail: info@Bijbelgenootschap.nl
14.7 Bij het gebruik van de applicatie dient de gebruiker zich te houden aan van toepassing zijnde bepalingen van derde partijen.
14.8 Apple en haar dochtermaatschappijen zijn begunstigde derde partijen van deze gebruiksrechtovereenkomst. Na aanvaarding van de bepalingen en voorwaarden van de gebruiksrechtovereenkomst door de gebruiker van de applicatie, heeft Apple het recht om als begunstigde derde partij jegens de eindgebruiker toe te zien op naleving van deze overeenkomst.

Gebruiksvoorwaarden deBijbel.nl en app Mijn Bijbel
Versie 13 april 2023

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons