Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kaarten & plaatsnamen

‘Stallen van Salomo’ (1)

Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.

‘Stallen van Salomo’ (2)

Foto van de opgegraven zogenaamde 'stallen van Salomo' in Megiddo, Israël.

Antalya haven (1)

De haven van Attalia, het huidige Antalya in Turkije.

Antalya haven (2)

De haven van Attalia, het huidige Antalya in Turkije.

Antiochië in de Bijbel

Antiochië was in de tijd van het Nieuwe Testament de hoofdstad van de provincie Syrië. Na Jeruzalem was het de belangrijkste stad voor het vroege christendom.

Antiochië in Pisidië (1)

Foto van Antiochië in Pisidië in het huidige Turkije.

Antiochië in Pisidië (2)

Foto van Antiochië in Pisidië in het huidige Turkije.

Arad: opgravingen

Tel Arad in de Negev woestijn in het huidige Israël.

Betel in de Bijbel?

Na Jeruzalem wordt Betel het vaakst genoemd als plaatsnaam in de Bijbel. Betel lag op een strategisch punt, zo’n zestien kilometer ten noorden van Jeruzalem, vlak bij de grens tussen het noordelijke rijk Israël en zuidelijke rijk Juda.

Chorazin

Foto van opgravingen in het oude Chorazin, in het huidige Israël.

Damascus in de Bijbel

Damascus was de hoofdstad van het Aramese rijk, dat vaak in conflict was met Israël. In de tijd van het Nieuwe Testament wonen er al vroeg volgelingen van Jezus in Damascus.

De derde zendingsreis van Paulus

Kaart van de derde zendingsreis van Paulus.

De levietensteden en vrijplaatsen
De omgeving van de Charan

Foto van Charan en omgeving in het huidige Turkije.

De ondergang van Jeruzalem en de terugkeer uit de ballingschap

Tijdens de regering van koning Manasse was de situatie in en rondom Jeruzalem weer rustiger geworden en kon de stad verder groeien. Koning Jojakim kwam echter in opstand tegen zijn vazalheer, koning Nebukadnessar. Deze opstand mislukte, en Jeruzalem werd omsingeld. Jojachin, de zoon en opvolger van Jojakim, gaf zich over en redde de stad zo van verwoesting. Na hem werd zijn oom Sedekia koning. Helaas kwam hij opnieuw in opstand. Deze keer werd de stad wel ingenomen en verwoest, ook de tempel. Na de val van Jeruzalem in 586 voor Christus waren veel Joden gevangengenomen en naar het buitenland gebracht. Er bleven maar weinig mensen in het land achter, maar op de plaats van de verwoeste tempel werd de cultus op een bescheiden manier voortgezet.

De opgravingen in Dibon

Foto van opgravingen in Dibon, in het huidige Jordanië.

De reis van Jozef en Maria naar Betlehem

De meest waarschijnlijke route van de reis van Nazaret naar Betlehem.

De reizen van Paulus in de Bijbel
De synagogen in het Nieuwe Testament

In een synagoge kwamen joden onder andere bij elkaar om te lezen uit de wet en de profeten. In de tijd van het Nieuwe Testament waren er synagogen in Israël, maar ook daarbuiten.

De vijf stadstaten van de Filistijnen
De zeven gemeenten uit Openbaring
Edom

Foto van de woestijn in het huidige Jordanië, waar vroeger Edom lag.

Eerste zendingsreis van Paulus

Kaart van de eerste zendingsreis van Paulus.

Efeze in de Bijbel

Efeze was een stad in het westen van het huidige Turkije. In de tijd van het Nieuwe Testament was het een van de grootste en belangrijkste steden van het Romeinse rijk. De stad bestond al vanaf de negende eeuw voor Christus. Vanaf die tijd werd de stad geregeerd door veel verschillende rijken en heersers. In het jaar 133 voor Christus werd de stad deel van het Romeinse rijk.

Filippi in de Bijbel

Filippi was een stad in het oosten van Macedonië. Toen de stad in de vierde eeuw voor Christus de naam Filippi kreeg, bestond zij al een paar eeuwen. De naam Filippi kreeg de stad van Filip II, de vader van Alexander de Grote. De Via Egnatia liep dwars door Filippi en was een belangrijke route die door Griekenland en Macedonië liep en het westen met het oosten verbond.

Galatië in de Bijbel

Galatië was de naam van een gebied in het noorden van het midden van Klein-Azië (het huidige Turkije). Galatië is vernoemd naar het Keltische volk (de Galaten) dat er in de derde eeuw voor Christus ging wonen en er in de tijd van Paulus nog steeds woonde. In de tijd van het Nieuwe Testament is Galatië ook de naam van een Romeinse provincie die bijna het hele midden van Klein-Azië beslaat.
Gebieden in de provincie Galatië die voorkomen in het Nieuwe Testament zijn: Pamfylië, Pisidië, Lykaonië en delen van Frygië en Pontus. Steden in de provincie Galatië die in het Nieuwe Testament worden genoemd, zijn: Derbe, Lystra, Ikonium, Antiochië in Pisidië, Perge en Attalia.

Het Middellandse zeegebied (Nieuwe Testament)
Hiërapolis: opgravingen

Foto van opgravingen in Hiërapolis, in het huidige Turkije.

Internationale wegen
Israël en de buurlanden (Levant)
Jeruzalem in de tijd van de koningen

De Kanaänitische stad Oeroesalim lag precies tussen het gebied van de noordelijke stammen en dat van de stam Juda. Toen de Israëlieten het land veroverden, vielen ze deze stad niet aan. Maar als David koning wordt over heel Israël, kiest hij Jebus als hoofdstad van zijn rijk. In 2 Samuel 5:6-9 wordt beschreven hoe David Jebus heeft veroverd. Uit vers 8 wordt duidelijk dat Davids leger de stad via de watergang binnenkwam en Jebus zo van binnenuit kon aanvallen. David noemt Jebus vanaf dan Stad van David en bouwt er een huis en een muur die van zijn woning naar de Millo loopt. Dat was waarschijnlijk een groot terras op de top van de berg. Ook liet hij de ark naar Jeruzalem komen, die hij op de dorsvloer van Arauna in een eenvoudig heiligdom plaatste (2 Samuel 6; 2 Samuel 24).

Jeruzalem in de tijd van het Nieuwe Testament

Na de slag bij Paneas in 200 voor Christus werden de Seleuciden de baas in Jeruzalem. Dit zorgde voor grote problemen. De Syrische koningen voerden namelijk steeds oorlog tegen Rome, en daarvoor hadden ze veel geld voor nodig. Daarom wilden ze de schatten uit de tempel hebben. De bevolking van de stad was ook verdeeld. De belangrijke burgers wilden graag dat Jeruzalem steeds meer op een Griekse stad ging lijken. Maar de meeste andere inwoners van de stad wilden zich aan de Joodse wetten blijven houden. De ruzie liep hoog op. In 167 voor Christus greep koning Antiochus IV Epifanes in. Hij veranderde de tempel van God in een heidense tempel ter ere van Zeus Olympios. De Joodse burgers kwamen hiertegen in opstand. Het lukte hun leider, Judas de Makkabeeër, om Jeruzalem te veroveren en de tempel weer aan God te wijden. Tijdens de oorlog tussen de Syrische koningen en de Makkabeeën werden de muren van Jeruzalem een aantal keer verwoest en weer opgebouwd. De opvolgers van de Makkabeeën, de Hasmoneeën, slaagden erin Juda weer onafhankelijk te maken en de muren van Jeruzalem te herstellen. Zij hebben verschillende grote bouwwerken in Jeruzalem gebouwd, waardoor de stad er weer koninklijk uit begon te zien.

Jezus’ reis van Galilea naar Jeruzalem
Judea in de tijd van Jezus

De Romeinse provincie Judea in de tijd van Jezus. Met onder andere de gebieden Galilea en Samaria.

Kana in de Bijbel

Kana was een dorp in Galilea. Het lag waarschijnlijk aan de weg naar Kafarnaüm. Volgens het evangelie volgens Johannes is Jezus een aantal keer in Kana geweest.

Kidrondal

Foto van het Kidrondal, ten oosten van Jeruzalem.

Kolosse

Foto van de begraven overblijfselen van Kolosse in het huidige Turkije.

Koninkrijken Israël en Juda (1)
Koninkrijken Israël en Juda (2)
Laodicea: opgravingen

Foto van opgravingen in het oude Laodicea, in het huidige Turkije.

Laodicea: waterleidingen (1)

Foto van opgegraven waterleidingen in Laodicea, in het huidige Turkije.

Laodicea: waterleidingen (2)

Foto van opgegraven waterleidingen in Laodicea, in het huidige Turkije.

Levant geografie
Megiddo: opgravingen

Foto van opgravingen in Megiddo, in het huidige Israël.

Nieuw-Assyrische rijk

Geel = Het Assyrische stamland vóór de negende eeuw voor Christus
Groen = Uitbreiding in de negende eeuw voor Christus
Blauw = Uitbreiding in de achtste eeuw voor Christus
Rood = Uitbreiding in de zevende eeuw voor Christus

Nieuw-Babylonische rijk
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons