Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Matteüs 26:26-35 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21 

26Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27En Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.

31Onderweg zei Jezus tegen hen: ‘Jullie zullen Mij deze nacht allemaal afvallen, want er staat geschreven: “Ik zal de herder doden, en de schapen van zijn kudde zullen uiteengedreven worden.” 32Maar nadat Ik uit de dood ben opgewekt, zal Ik jullie voorgaan naar Galilea.’ 33Petrus zei daarop tegen Hem: ‘Misschien zal iedereen U afvallen, ik nooit!’ 34Jezus antwoordde hem: ‘Ik verzeker je: deze nacht, nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ 35Petrus zei: ‘Al zou ik met U moeten sterven, verloochenen zal ik U nooit.’ Alle andere leerlingen vielen hem daarin bij.

Matteüs 26:26-35NBV21Open in de Bijbel

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en meer informatie over de opbouw en context.

Op deze pagina wordt de betekenislagen van Jezus’ woorden bij de maaltijd toegelicht en vind je achtergrondartikelen bij dat onderwerp.

Op deze pagina wordt verkend wat de begrippen ‘trouw’ en ‘verloochening’ betekenen, inclusief achtergrondartikelen.

En hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen; en wanneer je een Plus-account hebt hier in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Waar gaat het om in dit gedeelte?  

Bekijk of luister 

In deze video neemt hoofd vertalen Matthijs de Jong je in ong. 8 minuten mee naar de kern van dit gedeelte:  

Je kunt deze inspirerende toelichting ook als audio beluisteren:

Of beluister deze als podcast via Spotify:

Lees de samenvatting

We zijn met deze passage aangeland bij de finale van het Evangelie volgens Matteüs. Jezus eet voor het laatst met zijn leerlingen door samen met hen pesachmaaltijd te vieren. Net voor die maaltijd heeft een vrouw Jezus met kostbare olie gezalfd, maar lezen we ook hoe Judas met de leiders van het volk een plan maakt om Jezus te kunnen doden. De spanning is als het ware voelbaar. Jezus duidt de zalving dan ook niet als een kroning, maar als de voorbereiding op zijn dood. 

Jezus benoemt zijn aanstaande sterven tijdens de maaltijd met de woorden die we kennen uit het vieren van de eucharistie of het avondmaal. Het zijn veelzeggende woorden waarin veel samenkomt. Via de pesachmaaltijd is er een link naar de bevrijding van Israël uit de slavernij in Egypte. En door de handelingen die Jezus verricht en de woorden die Hij spreekt is er bovendien een link naar de verbondssluiting in de woestijn en naar de vernieuwing van het verbond met God, waar de profeten over spreken. Tot slot kun je een link zien naar de offerpraktijk, waarbij Jezus zijn aanstaande gewelddadige dood duidt als een offer dat de relatie met God herstelt en verzoening voor velen zal brengen. 

Maar Jezus spreekt niet alleen over zijn aanstaande dood, Hij kondigt aan dat God Hem uit de dood zal opwekken, dat Hij zijn leerlingen in Galilea weer zal ontmoeten, en Hij wijst vooruit naar de komst van het koninkrijk van God, dat met een wereldomvattend feestmaal vergeleken wordt. Jezus spreekt deze hoopvolle woorden terwijl Hij ook zegt dat zijn leerlingen Hem eerst allemaal in de steek zullen laten. Zoals vaker stapt Petrus vervolgens snel naar voren om te benadrukken dat anderen Jezus misschien zullen afvallen, maar hij nooit. Jezus voorzegt echter dat Petrus Hem die nacht nog driemaal zal verloochenen. Uit het vervolg blijkt dat dit inderdaad zo zal gebeuren. 

Verdiepingssporen 

Via de volgende invalshoeken kun je meer inspiratie opdoen voor een preek: 

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte.

Daarbij staat de betekenis van Jezus’ woorden bij het Laatste Avondmaal centraal.

Je vindt op deze pagina ook links naar diverse invalshoeken. De informatie uit die invalshoeken helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons