Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Matteüs 26:57-75 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21 

Jezus verhoord en verloochend

57De mannen die Jezus gevangengenomen hadden, leidden Hem voor aan Kajafas, de hogepriester bij wie de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. 58Petrus volgde Hem op een afstand tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester; daar ging hij tussen de knechten zitten om te zien hoe het zou aflopen. 59De hogepriesters en het hele Sanhedrin probeerden Jezus met behulp van een valse getuigenverklaring ter dood te veroordelen, 60maar dat lukte hun niet; hoewel zich vele valse getuigen meldden. Ten slotte meldden er zich twee 61die zeiden: ‘Die man heeft gezegd: “Ik kan de tempel van God afbreken en in drie dagen weer opbouwen.”’ 62De hogepriester stond op en vroeg Hem: ‘Geeft U geen antwoord op wat deze getuigen tegen U inbrengen?’ 63Maar Jezus bleef zwijgen. De hogepriester zei: ‘Ik bezweer U bij de levende God: zeg ons of U de messias bent, de Zoon van God.’ 64Jezus antwoordde: ‘U zegt het. Maar Ik zeg tegen u allen hier: vanaf nu zult u de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de Machtige en Hem zien komen op de wolken van de hemel.’ 65Hierop scheurde de hogepriester zijn kleren en hij riep uit: ‘Hij heeft God gelasterd! Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. 66Wat denkt u?’ Ze antwoordden: ‘Hij is schuldig en verdient de doodstraf!’ 67Daarop spuwden ze Hem in het gezicht en sloegen Hem. Anderen stompten Hem 68en zeiden: ‘Profeteer dan maar eens voor ons, messias, wie is het die Je geslagen heeft?’

69Petrus zat buiten, op de binnenplaats. Er kwam een dienstmeisje naar hem toe, dat zei: ‘Jij hoorde ook bij die Jezus uit Galilea!’ 70Maar hij ontkende dat met klem, zodat allen het konden horen: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ 71Toen hij wegliep naar het poortgebouw, zag een ander meisje hem. Ze zei tegen de omstanders: ‘Die man hoorde bij Jezus van Nazaret!’ 72En opnieuw ontkende hij en zwoer: ‘Echt, ik ken de man niet!’ 73Even later kwamen de omstanders naar Petrus toe, ze zeiden: ‘Jij bent wel degelijk een van hen, trouwens, je accent verraadt je.’ 74Daarop begon hij te vloeken en te zweren: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan. 75Toen herinnerde Petrus zich wat Jezus gezegd had: ‘Nog voor de haan gekraaid heeft, zul jij Mij driemaal verloochenen.’ Hij ging naar buiten en huilde bitter.

Matteüs 26:57-75NBV21Open in de Bijbel

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en meer informatie over de opbouw en context.

Op deze pagina wordt de omkeringen in deze passage toegelicht en vind je achtergrondartikelen bij dat thema.

Op deze pagina wordt Petrus’ verloochening verkend, inclusief achtergrondartikelen.

En hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen; en wanneer je een Plus-account hebt hier in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Waar gaat het om in dit gedeelte?

Bekijk of luister 

In deze video neemt expert Nieuwe Testament Cor Hoogerwerf je in ong. 5 minuten mee naar de kern van dit gedeelte en geeft je inspiratie voor een preek: 

Je kunt deze inspirerende toelichting ook als audio beluisteren: 

Of beluister deze als podcast via Spotify: 

Lees de samenvatting

Nadat Jezus door toedoen van Judas is gevangengenomen, wordt Hij voorgeleid aan het Sanhedrin. Matteüs laat aan de hand van een serie omkeringen zien hoe in het proces tegen Jezus de rechtspraak op zijn kop gezet wordt. Jezus wordt oneerlijk berecht, terwijl Hij zelf de hemelse rechter is. Jezus blijft trouw aan de wet, terwijl die om Hem heen met voeten getreden wordt. Jezus spreekt de waarheid, maar het Sanhedrin zoekt valse getuigen. Jezus wordt van godslastering beschuldigd, waar juist die recht over Hem willen spreken zich schuldig aan maken. Tot slot wordt Hij als nepmessias bespot en bespuwd, terwijl juist daardoor blijkt dat Hij de messias is. Zo kwam eerder ironisch genoeg juist door de valse getuigenissen de waarheid aan het licht dat Jezus inderdaad de messias. 

Terwijl om Hem heen mensen zich opwinden, de hogepriester zijn kleren scheurt en Hij geslagen en bespuwd wordt, blijft Jezus in deze heksenketel kalm en trouw aan zijn missie. Hoe anders vergaat het Petrus. Terwijl Jezus als het ware in het oog van de storm staat, blijft Petrus op een afstand om te kijken wat er gebeurt. Maar het lukt Petrus niet om op afstand te blijven. Dat wil zeggen: hij wordt onvermijdelijk bij wat er met Jezus gebeurt betrokken. Een dienstmeisje herkent hem als één van Jezus’ volgelingen en wijst hem als zodanig aan. In tegenstelling tot Jezus blijft Petrus niet kalm, in oplopende bewoordingen ontkent hij steeds nadrukkelijker Jezus te kennen. Hij voegt er zelfs eden en vloeken aan toe. Tot hij zich realiseert dat hij precies gedaan heeft wat Jezus kort daarvoor tegen hem gezegd had en waarvan hij toen nadrukkelijk zei dat nooit te zullen doen: tot driemaal toe heeft hij Jezus verloochent. Dat besef doet pijn en Petrus huilt dan ook bitter. Maar datzelfde besef is tegelijk het begin van inkeer bij Petrus en biedt de mogelijkheid tot vergeving en het herstel van zijn relatie tot Jezus. 

Verdiepingssporen 

Via de volgende invalshoeken kun je meer inspiratie opdoen voor een preek: 

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte.

Daarbij staan de contrasten tussen wat Jezus doet en het gedrag van zowel het Sanhedrin als Petrus centraal. Via de diverse invalshoeken vind je de onderbouwing waar de samenvatting op gebaseerd is.

De informatie in die invalshoeken helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons