Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Johannes 20:1-10 – Preekinspiratie

Deze passage in de NBV21 

Opstanding

1Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria van Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen voor het graf was weggehaald. 2Ze liep snel weg, naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ 3Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. 4Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. 5Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. 6Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, 7en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. 8Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. 9Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. 10De leerlingen gingen terug naar huis.

Johannes 20:1-10NBV21Open in de Bijbel

Wil je op het gebied van exegese gelijk meer weten over deze passage?

Op deze pagina vind je aantekeningen bij de tekst en meer informatie over de opbouw en context.

Op deze pagina wordt de wisselwerking tussen zien en geloven in deze passage toegelicht en vind je achtergrondartikelen bij dat thema.

En hier lees je deze tekst in verschillende vertalingen; en wanneer je een Plus-account hebt hier in verschillende vertalingen met aantekeningen (tip: zet bij ‘Persoonlijk’ ‘Toon voetnoten’ en ‘Toon verwijzingen’ aan).

Waar gaat het om in dit gedeelte?  

Bekijk of luister

In deze video neemt hoofd bijbelgebruik Anne-Mareike Schol-Wetter je in ong. 7 minuten mee naar de kern van dit gedeelte en geeft je inspiratie voor een preek:

Je kunt deze inspirerende toelichting ook als audio beluisteren:

Of beluister deze als podcast via Spotify:

Lees de samenvatting

Hoe zie je Jezus? Die vraag vormt een hoofdthema van het Evangelie volgens Johannes. De evangelist reikt aan het begin van het evangelie meteen al het antwoord aan op deze vraag: Jezus is Gods Zoon, die vanaf het begin al bij God is en één met God is. Door Hem bestaat alles wat er is en Hij is het leven en licht voor mensen en het licht heeft het duister overwonnen (Joh. 1:1-5). Tegelijkertijd is een ander hoofdthema van dit evangelie dat mensen, inclusief Jezus’ leerlingen, juist niet goed begrijpen wie Jezus is (zie bv. Joh. 4:10-15; 7:20; 13:6-9; 16:17-18).

In de afsluitende twee hoofdstukken van het Evangelie volgens Johannes wordt aan de hand van drie indringende voorbeelden vertelt hoe het besef bij de leerlingen doordringt dat Jezus niet smadelijk gestorven is aan het kruis, maar dat zijn kruisiging juist de overwinning op het kwaad en zijn verhoging op zijn hemelse troon vormt. Die verhoging wordt door de verschijningen aan zijn leerlingen bevestigd. Door die verschijningen, waarbij eerst Maria dan Tomas en tot slot Petrus centraal staat, dringt bij de leerlingen het besef door van wie Jezus is. Een besef waarvan Johannes meermalen in zijn evangelie aangeeft dat de leerlingen dit nog niet begrepen hadden, en dat juist dankzij zijn opstanding tot hen doordringt (zie Joh. 20:9 en b.v. 13:7, vgl. 2:22).

Zoals vaker kiest Johannes zijn eigen invalshoek om over Jezus te vertellen. Elementen uit de andere evangeliën zijn herkenbaar (zoals de vroege zondagmorgen, het open graf en de engelen), maar eigen aan deze evangelist is dat hij de lezer als het ware over de schouder mee laat kijken met de actoren. We worden nadrukkelijk uitgenodigd zelf in het verhaal te stappen en zo tot het inzicht te komen dat Jezus de opgestane Heer is. Een inzicht dat zowel voor de leerlingen toen als voor onszelf niet zonder meer vanzelfsprekend is, maar wanneer het doorbreekt een buitengewone bron van vreugde blijkt.

Verdiepingssporen

Via de volgende invalshoek kun je meer inspiratie opdoen voor een preek:

Op deze pagina:

... vind je in video-vorm, podcast en tekst een kernachtige samenvatting van waar het om gaat in dit Bijbelgedeelte.

Daarbij staat het verschil tussen ‘zien’ en ‘tot inzicht komen’ centraal.

Je vindt op deze pagina ook links naar meer achtergrondinformatie bij deze passage en een uitwerking van één invalshoek bij deze tekst. Die helpt je om een goed onderbouwde en inspirerende preek te maken die ingaat op actuele vragen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons