Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat vieren we met Hemelvaart?

Wie vaart er naar de hemel en waarom is dat reden voor een feestdag? 40 dagen na Pasen vieren christenen dat Jezus naar de hemel is gegaan. Ontdek hier wat de Bijbel zegt over Hemelvaart?

Wat gebeurt er met Hemelvaart?

Hemelvaart. Best een verwarrend woord. Wat betekent Hemelvaart eigenlijk? Wie vaart er nu naar de hemel? Varen betekent hier: gaan. Naar de hemel gaan. Aan het eind van zijn tijd hier op aarde gaat Jezus naar de hemel. Hij sterft aan het kruis, en staat drie dagen later op uit de dood. Daarna neemt God Hem op in de hemel. Daarover kun je lezen in Lucas 24:51 en Handelingen 1:4-11. Jezus geeft zijn laatste instructies aan zijn apostelen, en daarna stijgt Hij op naar de hemel. Tot een wolk Hem opneemt en de apostelen Hem niet meer kunnen zien.

Waarom vieren we Hemelvaartsdag?

Met Hemelvaartsdag vieren christenen dus dat Jezus naar de hemel is gegaan. Er staat:

69Maar vanaf nu zal de Mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van God, de Machtige.’

Lucas 22:69NBV21Open in de Bijbel

Dat betekent niet dat Hij maar de hele tijd zit, ergens boven ons in de hemel, naast God die daar op een troon zit. Wat de schrijvers van de Bijbel daarmee duidelijk willen maken, is dat Jezus nu dicht bij God is. En Jezus is niet alleen dicht bij God, Hij heeft ook een hoge positie bij God. Jezus is verhoogd door God, en regeert samen met Hem. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Filippenzen 2:9, in 1 Timoteüs 3:16, en in 1 Petrus 3:22. Daarom vieren we Hemelvaart: Jezus’ verhoging bij God in de hemel na zijn vernedering aan het kruis is wel een feest waard.

Waarom ging Jezus naar de hemel?

Jezus werd na zijn dood en opstanding verhoogd door God. Daarom werd Hij door God opgenomen in de hemel, dicht bij Hem. Vanaf die plaats komt Hij ooit ook weer terug naar de aarde, zo staat in Lucas 21:27 en Handelingen 1:

9Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. 10Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 11Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’

Handelingen 1:9-11NBV21Open in de Bijbel

Maar nu maakt Jezus eerst plaats voor de heilige Geest, die de eerste christenen de kracht zal geven om het evangelie te verspreiden.

Wat is het verschil tussen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren?

  • Met Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen.
  • Met Hemelvaart vieren we dat Hij niet alleen is opgestaan, maar dat God Hem zelfs opneemt in de hemel. Dat is het omgekeerde van zijn dood aan het kruis: eerst wordt Jezus zwaar vernederd, en nu wordt Hij zeer verhoogd.
  • Ten slotte vieren we met Pinksteren dat de heilige Geest is uitgestort over de apostelen, nadat Jezus de aarde heeft verlaten.

Het zijn dus drie feesten die een chronologisch verhaal vertellen: Jezus staat op uit de dood, Jezus gaat naar de hemel, en de heilige Geest wordt uitgestort over de apostelen.

Leesplan Oog voor detail

Met dit leesplan bereid je je voor op Pinksteren. Elke dag lees je een Bijbeltekst uit het nieuwe testament. Door een paar vragen ontdek je details in de tekst en sla je de brug naar je eigen leven.

Wanneer is het Hemelvaart?

Hemelvaart heeft geen vaste datum, maar valt op de veertigste dag vanaf Pasen. Dat is altijd op een donderdag, omdat Pasen altijd op een zondag is. Tien dagen na Hemelvaartsdag wordt Pinksteren gevierd.

Hemelvaart vieren we veertig dagen vanaf Pasen omdat in Handelingen 1:3 staat dat Jezus na zijn opstanding (Pasen) nog veertig dagen lang aan zijn apostelen verschijnt. Daarna, zo staat er in Handelingen, vertrekt Jezus naar de hemel.

Tien dagen later vieren we Pinksteren. Dat is dezelfde feestdag als het joodse Wekenfeest (ook wel Sjavoeot genoemd). Dat vindt net als het pinksterfeest plaats op vijftig dagen na Pasen (in het jodendom Pesach). Tijdens het Wekenfeest kwam de heilige Geest, en vieren we dus Pinksteren.

Die vijftig dagen vind je ook terug in het Griekse woord voor het Wekenfeest: pentecost (penta betekent vijf, denk maar aan het Pentagon: een gebouw dat van boven een vijfhoek lijkt).

De zon en de hemel zijn toch duizenden lichtjaren van de aarde verwijderd? Deed Jezus ook zo lang over zijn hemelvaart?

Volgens het boek Handelingen verdween Jezus bij zijn hemelvaart in een wolk (Handelingen 1:9). Toch moet je je niet voorstellen dat Jezus sindsdien ergens boven de wolken naast God zit. Als het over de hemelvaart gaat, willen de Bijbelse schrijvers duidelijk maken dat Jezus verhoogd wordt, en dicht bij God is. Het gaat niet per se om de hemel of de wolken zoals wij die nu zien als we omhoogkijken, maar om Jezus’ plaats bij God.

Ontdek wat de Bijbel zegt over hemelvaart met deze video

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.8
Volg ons