Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

MAW: Vakblad Bijbel en vertalen

Lees Met Andere Woorden online

Je kunt Met Andere Woorden online lezen. Bekijk hier alle artikelen sinds 1982. Lees je ook graag van papier? Word dan abonnee.

Word abonnee van Met Andere Woorden

Met Andere Woorden wordt gelezen door theologen, predikanten, pastoraal werkers, Bijbelwetenschappers, docenten, studenten en geïnteresseerden van uiteenlopende achtergronden.

Met Andere Woorden verschijnt tweemaal per jaar en wordt op aanvraag gratis toegezonden. Eenmaal per jaar wordt er om een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Over Met Andere Woorden

Maakt het jou uit welke Bijbelvertaling je leest? Wil jij weten wat er komt kijken bij het vertalen van de Bijbel? Ben je benieuwd wat er achter bepaalde vertaalkeuzes schuilt? Dan is Met Andere Woorden precies iets voor jou: het tijdschrift dat je up-to-date houdt over het vertalen van de Bijbel. Ook biedt Met Andere Woorden inspirerende artikelen op het snijvlak van vertalen en Bijbeluitleg. Het blad is toegankelijk geschreven ook voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst.

Met Andere Woorden is sinds 1982 hét vaktijdschrift van Nederland en Vlaanderen over Bijbelvertalen.

Colofon

Redactiedrs. A.M. Bol-Drieenhuizen
drs. C. Hoogerwerf
R.B. ten Hoopen MA
prof. dr. M.J. de Jong (hoofdredacteur)
dr. A.-M. Schol-Wetter
drs. P.H. Siebe (eindredacteur)
prof.dr. K. Spronk
dr. M. van der Vorm-Croughs
Tijdschrift-editordrs. C.N. van der Kruk-de Boer
Redactiesecretariaatmw. Y. Zwart (yzwart@Bijbelgenootschap.nl)
UitgaveNederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
ISSN0168-18969
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Doelstelling van Met Andere Woorden

Met Andere Woorden (MAW) is het vakblad Bijbel & vertalen van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). Het centrale onderwerp van MAW is Bijbelvertalen als specialisme in het Nederlandse taalgebied.

Artikelen gaan over vertaalkwesties, Bijbelvertalingen, trends in (Bijbel)vertalen en Bijbelvertaalprojecten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan exegese, de geschiedenis van Bijbelvertalen en Bijbelgebruik.

MAW wil het begrip bevorderen van en voor Bijbelvertalen. Informatie over vertaalvraagstukken vergroot de interesse en het plezier bij de Bijbellezer. Vertaalkwesties worden daarom zorgvuldig uit de doeken gedaan. De inhoud van het blad is wetenschappelijk verantwoord, ook worden theoretische achtergrondartikelen gepubliceerd, maar wetenschappelijke discussies worden niet altijd in extenso gevoerd.

MAW wil binnen de doelstellingen van het NBG en de UBS, de Wereldbond van Bijbelgenootschappen een forum zijn voor opinies over Bijbelvertalen in Nederland en elders.

Richtlijnen voor auteurs

Met Andere Woorden biedt zowel ruimte voor artikelen die op aanvraag van de redactie zijn geschreven als voor artikelen die de redactie worden aangeboden. In alle gevallen is het de redactie die besluit over de plaatsing.

Auteurs die de redactie een artikel voor MAW willen aanbieden, dienen met de volgende richtlijnen rekening te houden:

 1. 1.Kopij wordt elektronisch aangeleverd via e-mail, in een bestand met het ‘format’ van MS-Word, aan het redactiesecretariaat van MAW, t.a.v. mevr. Yvonne Zwart, yzwart@Bijbelgenootschap.nl.
 2. 2.De gewenste omvang van een aan de redactie aangeboden artikel is 2500 woorden.
 3. 3.De auteur houdt rekening met de doelstelling en de lezers van MAW (zie hierboven). Concreet betekent dit:
  • het artikel is wetenschappelijk verantwoord, zorgvuldig beargumenteerd en gedocumenteerd, zonder dat er een uitputtende wetenschappelijke discussie wordt gevoerd;
  • het artikel is geschreven in een toegankelijke stijl, technische termen worden waar nodig toegelicht, en het artikel is ingedeeld in overzichtelijke paragrafen met kopjes erboven.
 4. 4.In de gedrukte versie van Met Andere Woorden worden noten onder het artikel geplaatst. Voor de verwerking van bibliografie in de noten, zie onder ‘notengebruik MAW’. Voeg altijd een lijst ‘geraadpleegde literatuur’ toe voor de online publicatie.
 5. 5.De auteur zet boven het artikel een abstract van circa 100 woorden, waarin behalve een korte typering van de inhoud van het artikel ook het belang van het onderwerp wordt benoemd. Daarnaast voegt de auteur onder het artikel een korte auteursbeschrijving toe (inclusief titulatuur en initialen).
 6. 6.Na ontvangst van zijn/haar artikel ontvangt de auteur een bevestiging. De redactie beslist of het artikel geplaatst wordt en informeert de auteur hierover.
 7. 7.De redactie ziet erop toe dat de artikelen in Met Andere Woorden interessant, helder en leesbaar zijn. De redactie behoudt zich daarom het recht voor artikelen te redigeren en zo nodig in te korten, zodat de tekst zo goed mogelijk over het voetlicht komt. Ook kan de redactie een auteur vragen om de tekst eerst nog te bewerken. Indien nodig neemt de redactie contact op met de auteur voor overleg. Inhoudelijke wijzigingen worden alleen met toestemming van de auteur aangebracht. Stilistische wijzigingen kunnen zonder toestemming worden aangebracht. De auteur krijgt altijd de eindversie ter goedkeuring voorgelegd. Ook kan de redactie voorstellen om titel en/of tussenkoppen aan te passen, in overleg met de auteur.
 8. 8.Alle artikelen worden geredigeerd volgens de regels van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Algemene richtlijnen daarbij zijn de schrijfwijze van de Woordenlijst Nederlandse taal (het ‘Groene Boekje’), het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal van Van Dale, het boekje ‘Bijbelse namen’ van het Nederlands Bijbelgenootschap en de interne schrijfwijzer. Ook voor vaktermen wordt uniformiteit nagestreefd.
 9. 9.Een artikel wordt voorafgegaan door een redactioneel intro. De auteur krijgt deze bij de drukproef te lezen, en kan voorstellen tot wijziging doen.
 10. 10.De auteur ontvangt vijf auteursexemplaren van het betreffende nummer van MAW; gelieve daarvoor postadres aan het redactiesecretariaat door te geven.
 11. 11.Indien er vragen onduidelijkheden zijn, kunt u contact opnemen met de hoofdredacteur van MAW, dr. Matthijs de Jong, 023 5146 152 / mdjong@Bijbelgenootschap.nl of mevr. Yvonne Zwart, 023 5146 151 / yzwart@Bijbelgenootschap.nl (redactiesecretariaat).

Notengebruik MAW

Algemeen

 • Wees zeer zuinig met noten. Wanneer bijvoorbeeld meerdere citaten uit hetzelfde werk binnen één gedeelte voorkomen, kan volstaan worden met één noot.
 • Voeg altijd een lijst ‘geraadpleegde literatuur’ toe voor de online publicatie.
 • Gebruik Nederlandse afkortingen: red., dl(n). i.p.v. ed(s)., vol(s).
 • Schrijf ‘en’ i.p.v. '&'.
 • Vermijd indien mogelijk Romeinse cijfers.

Boek

Voorletter/voornaam auteur (dus niet omgekeerd zoals weleens in literatuurlijsten) komma titel boek (cursief) komma eventueel uitgeschreven serietitel met reeksnummer komma plaats en jaar van uitgave komma blz. nummer (zonder verdere aanduiding)

Voorbeeld
C.M.L. Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job, Tilburg 1998, 17-19.

Zet bij genummerde deel- of ondertitels het nummer in Arabisch-Indische cijfers (niet cursief), gevolgd door een dubbele punt.

Voorbeelden
Michael Wolter, Der Brief an die Römer 1: Röm 1-8, Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament 6/1, Neukirchen-Vluyn/Ostfildern 2014, 64.

Of:
Michael Wolter, Der Brief an die Römer, 2 dln., Neukirchen-Vluyn/Ostfildern 2014/2019, 1:64.

Tijdschriftartikel

Bij een artikel uit een tijdschrift of boek dient altijd het complete paginabereik van het artikel vermeld te worden. De verwijzing naar een specifieke pagina kan daarop volgen met 'zie', bijv.: (...) 52-57, zie 55.

Voorletter/voornaam auteur komma enkelvoudige aanhalingsteken titel artikel enkelvoudige aanhalingsteken in dubbele punt titel tijdschrift (cursief) jaargang en eventueel nummer met ertussen schuine streep jaar en eventueel maand tussen haakjes komma blz. nummer zonder verdere aanduiding

Voorbeeld
Rieuwerd Buitenwerf, ‘Twee literaire Bijbelvertalingen’ in: Theologisch Debat 2 (maart 2005), 52-57.

I.M. Veldman, ‘Nederlandse Bijbelillustraties voor en tijdens de uitgave van de Statenvertaling’ in: Met Andere Woorden 6/4 (december 1987), 28-37, zie 30.

Artikel uit boek

Voorbeeld
C.C. de Bruin, ‘De Bijbelvertaling’ in: W. van ’t Spijker e.a., De Synode van Dordrecht in 1618 en 1619, Houten 1987, 121-155, zie 127-128.

Krantenartikel

Zoveel mogelijk tijdschrift volgen. In plaats van bladzijdenummer(s) kan ook volstaan worden met een internetadres.

Voorbeeld
Klaas Jansz., ‘Armstrong wint Tour voor zesde keer’ in: Trouw (14 juli 2004), 24.

Aldert Schipper, ‘Zeshonderd jaar Bonifatius’ in: Trouw (2 mei 2005), de Verdieping, 4.

Bron op internet

Als aanvulling bij een verwijzing naar een titel volstaat de internetpagina (indien mogelijk zonder https://www) en datum van raadpleging.

Bij een internetpagina als op zichzelf staande bron: Geef de titel van de bron, eventueel met de naam van de website en organisatie, en het internetadres (indien mogelijk zonder https://www) met datum van raadpleging tussen haakjes. Omdat websites sterk verschillen, moet vaak naar bevind van zaken gehandeld worden.

Voorbeelden
Liste op de New Testament Virtual Manuscript Room van het Institut für Neutestamentliche Textforschung, ntvmr.uni-muenster.de/liste (bezocht op 21 juni 2016).

Leidraad 16.7, woordenlijst.org/leidraad/16/7 (bezocht op 28 september 2022).

Bij herhaling

Wanneer een auteur met één titel vermeld is en hij wordt nog eens aangehaald, als volgt:

achternaam auteur komma blz. nummer.

Voorbeeld
Verdegaal, 23.

Wanneer een auteur meerdere keren aangehaald wordt met verschillende titels, als volgt:

achternaam auteur komma verkorte titel boek (Cursief) komma blz. nummer, of:

achternaam auteur komma verkorte titel artikel (tussen enkelvoudige aanhalingstekens) komma blz. nummer.

Voorbeeld
Verdegaal, De Statenbijbel en de rabbijnen, 34.

Transliteratie in MAW

Met Andere Woorden moet ook toegankelijk zijn voor wie geen Grieks en Hebreeuws beheerst. Daarom wordt Grieks en Hebreeuws in principe alleen in transliteratie afgedrukt. Het gebruik van getranslitereerd Hebreeuws en Grieks is alleen toegestaan als het noodzakelijk is voor de argumentatie.

Hebreeuws

Voor Hebreeuws volgt MAW de academische stijl van de SBL (zie The SBL Handbook of Style 5.1.1). Een hulpmiddel hierbij is deze transliteratie-app.

Grieks

Voor Grieks volgt MAW de algemene stijl van de SBL (zie The SBL Handbook of Style 5.3). De meeste lettertekens spreken vanzelf. Let op het volgende:

 • γ voor γ, κ, ξ, χ = n
 • η = ē
 • ῥ = rh
 • υ = u (in afwijking van SBL)
 • φ = ph
 • ω = ō

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons