Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Register

Vind via dit register artikelen op het snijvlak van Bijbelvertalen en exegese uit Met Andere Woorden. De nummers in de rechterkolom verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave. Let op:

  • 1:1 = hoofdstuk 1, vers 1
  • 1/1 = jaargang 1, nummer 1
  • 1.1 = jaargang 1, artikel 1

Register op Bijbelteksten

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium

Jozua
Rechters
Ruth
1 Samuel
2 Samuel
1 Koningen
2 Koningen

1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Ester

Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied

Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

Hosea
Joël
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Sefanja
Haggai
Zacharia
Maleachi

Tobit
Judit
Ester (Grieks)
1 Makkabeeën
2 Makkabeeën
Wijsheid
Wijsheid van Jezus Sirach
Baruch
Brief van Jeremia
Toevoegingen aan Daniël
Het gebed van Manasse

Het evangelie volgens Matteüs
Het evangelie volgens Marcus
Het evangelie volgens Lucas
Het evangelie volgens Johannes

De Handelingen van de apostelen

De brief aan de Romeinen
De eerste brief aan de Korintiërs
De tweede brief aan de Korintiërs
De brief aan de Galaten
De brief aan de Efeziërs
De brief aan de Filippenzen
De brief aan de Kolossenzen
De eerste brief aan de Tessalonicenzen
De tweede brief aan de Tessalonicenzen
De eerste brief aan Timoteüs
De tweede brief aan Timoteüs
De brief aan Titus
De brief aan Filemon
De brief aan de Hebreeën

De brief van Jakobus
De eerste brief van Petrus
De tweede brief van Petrus
De eerste brief van Johannes
De tweede brief van Johannes
De derde brief van Johannes
De brief van Judas

Openbaring van Johannes

Register op thema

De nummers in de rechterkolom van de tabel verwijzen naar artikelen en zijn terug te vinden via de inhoudsopgave.

aanspreekvormen12.2, 19.19, 21.4, 22.2, 22.15
afbeeldingen en/in
Bijbels
6.15, 12.2, 16.14, 25.23, 28.2, 28.18, 31.6, 32.13, 32.17, 33.1
Amsterdamse school3.1, 3.2, 3.11, 7.1, 20.12, 23.23, 31.14, 32.5, 35.9, 39.14
apocriefe boeken34.11
archeologie6.1, 29.2
Baudartius, Willem34.16, 34.21, 35.5, 35.6, 35.10
beeldspraak2.8, 22.1, 32.6, 33.3
Bibel in gerechter
Sprache, Die
24.8, 27.8
bibliasacra.nl19.9
Biestkensbijbel25.22
Bijbelencultuur.nl23.2
Bijbelgebruik9.10, 9.12, 12.9, 40.7
Bijbelwetenschap en
vertalen
3.6
Bijbel in Gewone
Taal (zie ook: gewone
taal)
27.1, 27.11, 28.1, 28.6, 28.11, 28.17, 29.9, 29.15, 29.22, 30.1, 30.8, 30.11, 30.15, 31.5, 31.13, 31.16, 32.1, 32.6, 32.11, 32.14, 32.15, 33.3, 33.4, 33.5, 33.11, 33.12, 33.13, 33.14, 33.16, 34.4, 34.7, 34.14, 35.1, 35.7, 36.1, 36.15, 39.7
Boek, Het (Living
Bible)
3.13, 6.7, 7.10, 29.14
Borssum Waalkes,
W. van
18.17
buitenland, de Bijbel
in het
1.9, 2.1, 2.13, 3.12, 3.16, 4.3, 4.7, 4.10, 4.11, 4.14, 5.3, 5.6, 5.14, 5.16, 6.2, 6.11, 7.3, 7.4, 7.5, 7.16, 8.7, 8.14, 8.22, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 11.2, 11.4, 11.6, 11.9, 11.11, 12.1, 12.3, 12.11, 12.15, 14.11, 15.2, 15.13, 16.1, 16.2, 16.11, 17.13, 18.5, 18.20, 19.4, 20.4, 20.11, 21.3, 21.5, 21.6, 21.9, 21.13, 22.17, 23.17, 24.8, 24.15, 24.20, 25.20, 28.5, 30.18, 32.4, 33.7, 34.8
Bybelsche Conferentie
van Sixtinus Amama
28.9
Calvijn, Johannes28.19
Canisiusvertaling,
Petrus
14.1
canon van de Bijbel (‘OT’en‘NT’)17.11, 17.12, 17.13, 22.13
Capelleveen, Jan J.van10.11, 15.15, 16.13, 16.14
concordantie20.12, 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 23.3, 23.16, 31.2, 39.8, 39.15, 40.4
Delftse Bijbel12.7, 25.16
Deux-Aes23.22, 26.9
dialectzie: talen
digitalisatie en nieuwe
media
22.4, 23.1, 23.2, 23.11, 23.12, 24.6, 33.20
dynamisch-equivalentzie: vertaalmethoden
Dode Zeerollen5.1, 10.2, 10.10, 15.12, 19.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.8, 32.8
doxa14.2, 14.9, 15.8, 15.16, 35.1
ecokritisch Bijbellezen41.9, 41.10, 41.11, 41.12, 41.14, 41.15, 41.16
eenvoudig Nederlandszie: gewone taal
eerbiedshoofdletter40.5, 40.6
Einheitsübersetzung19.8
Erasmus, Desiderius4.6, 16.4, 26.14, 30.6, 35.17
etymologische valkuil32.5
functioneel-equivalentzie: vertaalmethoden
geloofzie: pistis
gender (zie ook:
inclusief vertalen)
22.6, 22.7, 40.6, 41.1
genetivisch attribuut (Hebreeuws)24.11
Genevan Bible /
Geneefse Bijbel
1.14, 15.1, 16.1
gewone taal2.10, 25.3
godsnaam10.13, 12.11, 12.15, 15.7, 18.3, 18.4, 18.10, 19.2, 19.10, 19.11, 19.12, 19.13, 19.14, 30.14
Gotische Bijbelvertaling13.9
Groeibijbel22.6
Groot Nieuws Bijbel
(incl. Groot Nieuws
voor U)
1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.11, 1.13, 2.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.12, 3.1, 3.2, 3.7, 3.17, 4.4, 9.10, 14.8, 15.4, 17.1, 17.11, 17.16, 23.13, 26.17, 33.9
Haak, Theodore14.11, 15.1
Haft, De Psalmen in de
bewerking van Lloyd
31.12
Hamelsveld, Ysbrand van9.2
handschriften, lay-out van25.5
Hebreeuwse letterkunde16.8, 35.14
Hebreeuwse syntaxis en taalkunde14.12, 22.12, 32.7, 39.3
hermeneutiek (zie ook: ecokritisch Bijbellezen)2.14, 7.2, 11.3, 12.6, 13.10, 14.7, 15.3, 15.13, 16.17, 17.19, 19.2, 21.2, 30.13, 30.17, 35.9, 38.16, 39.5, 39.6, 39.8, 40.13
Herziene Statenvertaling27.3, 27.6, 29.19, 29.20, 30.6, 35.11, 35.18
hoofdstuk- en
versindeling
17.6
inclusief vertalen16.6, 17.14, 18.5, 22.6, 22.7, 29.10, 34.14, 39.9, 40.15, 40.17, 40.18, 40.21, 41.1
internet en Bijbelzie: digitalisatie
Jaakke, Alfons21.16, 21.17, 21.18, 21.19, 21.20, 21.21
Jezus, historische34.13
jongeren en de Bijbel19.23, 25.3, 25.10, 32.10, 35.8
Jongerenbijbel25.10
Judas, Evangelie volgens24.12
kinderen en de Bijbel4.12, 8.5, 26.8, 30.2, 31.3, 34.9, 34.12
King James Version13.2, 30.4
klemtoon bij Bijbelse
namen
35.4
koloniën, de Bijbel in dezie: buitenland, de Bijbel in het
Koster, vertaling van
Albert S.
19.7
kunst en de Bijbel16.14, 23.3, 25.23, 26.14
Kuyper, Abraham18.13
LeidseVertaling21.11
Leuvense Bijbel26.3
lidwoord (Grieks)15.6, 16.3
Liesveltbijbel16.4, 25.9, 38.12
liturgie, Bijbel in de23.20, 28.3
Lutherbijbel1.7, 4.1, 7.6, 16.1, 27.21, 36.4
Maleise Bijbelvertaling
1629
21.5
Manetti, Giannozzo33.15
Naardense Bijbel23.23, 31.2, 35.11, 36.1, 36.16, 36.17, 39.14
Nederlands(-Vlaams) Bijbelgenootschap (incl. bibliotheek)2.11, 4.5, 5.3, 5.4, 6.5, 7.4, 7.15, 8.1, 8.8, 9.6, 10.3, 10.4, 10.11, 11.2, 11.11, 11.13, 17.2, 17.16, 21.6, 24.10, 25.9, 25.16, 25.22, 26.3, 26.8, 26.9, 26.15, 26.18, 27.9, 27.16, 27.21, 28.2, 28.7, 28.9, 28.13, 30.3, 33.1, 34.11
NBG-vertaling 19511.8, 10.1, 10.8, 10.15, 20.18, 20.19, 20.20, 20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.12, 22.2, 30.7, 33.8
NBV2136.11, 36.12, 36.14, 37.1, 37.10, 37.13, 37.14, 37.15, 38.1, 38.2, 38.3, 38.8, 38.9, 38.10, 39.1, 39.9, 39.11, 39.12, 39.13, 39.15, 39.16, 40.1, 40.2, 40.3, 40.4, 40.5, 40.8, 40.9, 40.10, 40.11, 40.12, 40.13, 40.15, 40.16, 40.17, 40.19, 40.20, 40.21, 40.22, 40.23, 40.24, 41.1, 41.5
NBV-Studiebijbel25.12
neerlandistiek (taalkunde,
letterkunde)
1.8, 17.7, 22.3, 24.3, 25.2, 27.4, 27.10, 30.11, 33.12, 40.8
Neubronner van der Tuuk,
Herman
21.6
Nieuwe Bijbelvertaling
(voorgeschiedenis)
7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.15, 9.3, 9.11, 10.9, 24.10, 33.10
Nieuwe Bijbelvertaling
(vertaalproces)
11.8, 11.11, 11.13, 12.5, 12.6, 12.9, 12.12, 12.13, 13.1, 13.3, 13.7, 14.5, 14.6, 15.7, 16.7, 16.9, 17.17, 17.21, 17.22, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.10, 18.11, 18.12, 18.14, 18.17, 19.1, 19.2, 19.3, 19.6, 19.15, 19.16, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22, 19.23, 19.24, 19.25, 19.26, 19.27, 19.28, 19.29, 19.30, 19.31, 19.32, 19.33, 19.34, 20.15, 20.16, 22.1, 22.3, 22.9, 23.3, 23.7, 23.21, 23.29, 33.10, 40.25
Nieuwe Bijbelvertaling
(presentatie, toelichting, reactie,
kritiek)
23.4, 23.5, 23.6, 23.7, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.13, 23.14, 23.15, 23.16, 23.18, 23.19, 23.20, 23.21, 23.24, 24.1, 24.2, 24.5, 24.7, 24.9, 24.10, 24.11, 24.12, 25.1, 25.4, 25.7, 25.11, 25.15, 25.17, 25.21, 25.26, 25.28, 25.30, 25.31, 25.33, 25.34, 26.1, 26.2, 26.4, 26.5, 26.6, 26.7, 26.10, 26.11, 26.12, 26.13, 26.16, 26.17, 26.20, 26.22, 26.25, 27.2, 27.5, 27.6, 27.7, 27.10, 27.14, 27.17, 27.19, 27.23, 27.25, 27.28, 28.3, 28.4, 28.11, 28.15, 28.20, 29.17, 30.12, 31.7, 31.17, 32.2, 33.10, 34.1, 34.18, 35.4, 36.15
Nieuwe Bijbelvertaling,
revisie
zie: NBV21
oecumene en vertalen7.3, 8.9, 9.6, 9.13, 11.10, 11.11, 13.10, 17.8, 19.8, 23.5, 40.3
omgangstaal (zie ook:
gewone taal)
1.1, 1.11, 2.3, 5.3
Onderwijzer, rabbijn A.S.21.10
Oosterhuis, vertaling van
(Alex van Heusden en)
Huub
20.1, 31.11
parafrase3.2, 3.7, 3.13, 3.17, 7.10
paratekst (kanttekeningen,
opschriften)
23.1, 26.20
partikels (Grieks)18.6, 19.5
Pasen/Pascha/Pesach25.18
Passe, Crispijn de26.15
Passion, The32.3
Pearl Bible34.2
perfectum (Grieks)11.7, 12.4, 12.10, 31.14
Pesjitta3.15
pistis11.7, 40.21
proza (en poëzie)1.3
poëzie (en proza)1.3, 18.12, 18.13, 18.18, 18.19, 19.6, 21.22, 23.24, 28.11, 31.12, 33.11
pragmatiek18.2, 18.6, 18.12, 19.5
Prentbijbel van Pieter
Mortier
28.2
print-bybel (1720),
De kleine
27.9
Qumranzie: Dode Zeerollen
register en stijl17.7, 17.8
retorische analyse20.5
Reuchlin, Johannes24.13
Samenleesbijbel34.9
Schriftuurlyke
Geschiedenis van
Jan Luiken
28.7
semantiek7.2, 13.6
Septuagint3.11, 10.2, 17.18, 20.13, 21.15, 22.11, 24.19, 27.22, 31.5, 34.3
Societas Hebraica Amstelodamensis1.5, MAW nr.5/1, 7.2, 18.16, 33.6
sociolinguïstiek5.15
spelling (namen,
transcripties)
13.2, 13.4, 13.7, 24.4, 24.6, 24.14, 26.1, 26.5, 35.4
Spreekbijbel11.14
spreekwoorden,
zegswijzen en de Bijbel
17.9
Startbijbel8.5, 12.8
Statenvertaling2.2, 3.11, 6.6, 6.9, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 7.7, 7.8, 8.1, 10.4, 10.11, 12.7, 13.2, 14.11, 15.2, 16.1, 17.3, 17.19, 18.13, 19.9, 23.22, 24.3, 24.4, 24.13, 26.21, 27.3, 29.21, 30.14, 31.2, 35.15, 37.2, 37.3, 37.4, 39.4
Studiebijbel in
perspectief
28.14
Synodale Vertaling21.11
talen en dialecten,
de Bijbel in Nederlandse
5.9, 10.3, 18.17, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 21.14, 22.14, 25.6, 25.25, 27.12, 27.13, 27.15, 27.17, 27.19, 30.9
Tanach (NBV)26.1, 26.4
targumim22.16
tekstkritiek3.5, 3.8, 5.1, 5.7, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 10.10, 11.3, 13.12, 14.4, 15.12, 17.17, 17.19, 18.8, 20.3, 21.15, 23.19, 24.21, 29.4, 29.5, 29.6, 29.7, 29.20, 30.6, 32.14, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.15, 35.16, 35.17, 35.18, 40.2
tijd en modaliteit van
verba (Grieks)
31.14
transcriptie Hebreeuws
en Grieks
zie: spelling
Twisck, Pieter Janszoon27.16
Tyndale, William1.14
typografie4.7, 9.3
United Bible Societieszie: buitenland
Utenhove, vertaling
van Jan
16.4, 31.15
Utrechtse Vertaling21.11
vertaalkunde1.4, 1.12, 3.4, 4.4, 4.9, 4.10, 7.2 (vgl. MAW nr.7/3), 8.4, 10.2, 12.3, 13.6, 14.1, 15.9, 15.11, 17.7, 17.10, 18.15, 19.3, 19.4, 19.5, 20.6, 21.4, 22.17, 25.24, 29.13, 29.18, 30.11, 30.13, 30.17, 31.2, 32.6, 32.12, 32.16, 40.2
vertaalmethoden (m.n.
functioneel/dynamisch-
equivalent; zie ook:
vertaalprincipes,
concordantie)
1.1, 1.4, 1.5, 1.8, 1.11, 2.12, 3.1, 3.2, 3.4, 3.7, 3.9, 3.10, 3.17, 4.4, 4.6, 4.8, 5.15, 6.4, 6.8, 7.2, 7.9, 9.1, 11.1, 13.11, 16.5, 17.8, 17.14, 17.21, 18.1, 18.2, 18.5, 19.7, 20.1, 20.6, 20.12, 24.17, 25.24, 29.9, 32.12, 33.3, 33.11, 35.9
vertaalprincipes
Nieuwe Bijbelvertaling
en NBV21
11.8, 12.6, 13.1, 13.3, 14.5, 16.6, 17.7, 17.8, 17.14, 17.21, 18.1, 18.2, 18.15, 19.2, 19.3, 19.8, 20.12, 23.13, 23.19, 24.17, 39.8, 40.2
vertaaltraditie en
-geschiedenis
2.12, 3.9, 3.11, 6.4, 6.8, 10.2, 10.11, 11.9, 11.13, 12.2, 13.8, 15.15, 16.4, 16.5, 16.7, 17.6, 18.3, 18.4, 19.9, 20.2, 21.5, 22.5, 23.1, 24.3, 29.22, 30.13, 30.16, 30.17, 31.6, 32.5, 32.13, 32.17, 33.11, 33.15, 33.19, 34.6, 35.2, 35.8, 35.14, 37.3, 37.8, 38.12, 39.4
vertaalhulpmiddelen2.7, 2.9, 3.8, 3.14, 4.16, 5.7, 5.15, 8.3, 11.3, 13.11, 14.4, 24.6, 24.21
Vorstermanbijbel 152828.13
Vries, Lourens J.deMAW nr.15/4, 16.10, 17.10
Vulgata29.13, 32.17
Waard, Jan de2.1, 7.15, 8.4, 9.5, 10.2, nr.15/3, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 36.10
Wachtendonckse
Psalmen
35.2
wereld van de
Bijbel (realia)
6.1, 6.3, 6.10, 10.12, 12.14, 12.16, 15.5, 16.12, 17.4, 20.16, 22.8, 22.9, 24.14, 26.6, 29.2, 29.18, 30.3, 30.5, 31.7, 33.18, 37.6, 38.4, 38.10, 39.1, 41.8
Wetenschapsbijbel
(Bijbel met bijdragen
over geloof, cultuur
en wetenschap)
41.16, 41.17
Willibrordvertaling
(1995)
15.1, 15.14, 17.11, 23.13
Wycliffe21.3
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Online artikelen

Op debijbel.nl is een ruime selectie beschikbaar van de artikelen die in Met Andere Woorden zijn verschenen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons