Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Parallellen in het Oude en Nieuwe Testament

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament komen parallelle teksten voor. Dit zijn tekstgedeelten uit verschillende Bijbelboeken die (gedeeltelijk) over hetzelfde onderwerp of dezelfde gebeurtenis gaan. In de onderstaande lijsten is bij elk tekstgedeelte op te zoeken welke parallelle teksten erbij horen.

Parallellen in de boeken Samuel, Koningen en Kronieken

1 Samuel

31:1-13 1 Kronieken 10:1-12
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2 Samuel

5:1-10 1 Kronieken 11:1-9
5:11-25 1 Kronieken 14:1-16
6:1-23 1 Kronieken 13:1-14; 15:25-16:3
7:1-17 1 Kronieken 17:1-15
7:18-29 1 Kronieken 17:16-27
8:1-15 1 Kronieken 18:1-14
8:16-18 2 Samuel 20:23-26; 1 Kronieken 18:15-17
10:1-19 1 Kronieken 19:1-19
12:26-31 1 Kronieken 20:1-3
20:23-26 2 Samuel 8:16-18; 1 Kronieken 18:15-17
21:18-22 1 Kronieken 20:4-8
22:1-51 Psalm 18:1-51
23:8-39 1 Kronieken 11:10-41
24:1-25 1 Kronieken 21:1-22:1
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1 Koningen

3:1-15 2 Kronieken 1:1-12
5:15-32 2 Kronieken 2:1-17
6:1-38 2 Kronieken 3:1-14
7:13-51 2 Kronieken 3:15-5:1
8:1-66 2 Kronieken 5:2-7:10
9:1-9 2 Kronieken 7:11-22
9:10-28 2 Kronieken 8:1-18
10:1-13 2 Kronieken 9:1-12
10:14-29 2 Kronieken 9:13-28
11:41-43 2 Kronieken 9:29-31
12:1-24 2 Kronieken 10:1-11:4
14:21-31 2 Kronieken 12:1-16
15:1-8 2 Kronieken 13:1-23
15:9-24 2 Kronieken 14:1-2; 15:16-16:6,11-14
22:2-38 2 Kronieken 18:2-34
22:41-51 2 Kronieken 20:30-21:1
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2 Koningen

8:16-24 2 Kronieken 21:2-20
8:25-29 2 Kronieken 22:1-6
9:27-29 2 Kronieken 22:7-9
11:1-20 2 Kronieken 22:10-23:21
12:1-22 2 Kronieken 24:1-27
14:1-22 2 Kronieken 25:1-26:2
15:1-7 2 Kronieken 26:3-23
15:32-38 2 Kronieken 27:1-9
16:1-20 2 Kronieken 28:1-27
18:1-4 2 Kronieken 29:1-2; 31:1
18:13-37 2 Kronieken 32:1-19; Jesaja 36:1-22
19:1-37 2 Kronieken 32:20-21; Jesaja 37:1-38
20:1-11 2 Kronieken 32:24; Jesaja 38:1-22
20:12-21 2 Kronieken 32:31-33; Jesaja 39:1-8
21:1-18 2 Kronieken 33:1-9,20
21:19-26 2 Kronieken 33:21-25
22:1-20 2 Kronieken 34:1-28
23:1-30 2 Kronieken 34:29-35:1-27
23:31-35 2 Kronieken 36:1-4
23:36-24:7 2 Kronieken 36:5-8
24:8-17 2 Kronieken 36:9-10
24:18-25:12 2 Kronieken 36:11-21; Jeremia 52:1-30
25:25-30 Jeremia 52:31-34
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1 Kronieken

1:1-27 Genesis 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26
1:28-42 Genesis 25:1-6,12-18; 36:1-30
1:43-54 Genesis 36:31-43
10:1-12 1 Samuel 31:1-13
11:1-9 2 Samuel 5:1-10
11:10-41 2 Samuel 23:8-39
13:1-14 2 Samuel 6:1-11
14:1-16 2 Samuel 5:11-25
15:25-16:3 2 Samuel 6:16-23
16:8-22 Psalm 105:1-15
16:23-33 Psalm 96:1-13
16:34-36 Psalm 106:1,47-48
17:1-15 2 Samuel 7:1-17
17:16-27 2 Samuel 7:18-29
18:1-14 2 Samuel 8:1-15
18:15-17 2 Samuel 8:16-18; 20:23-26
19:1-19 2 Samuel 10:1-19
20:1-3 2 Samuel 12:26-31
20:4-8 2 Samuel 21:18-22
21:1-22:1 2 Samuel 24:1-25
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2 Kronieken

1:1-12 1 Koningen 3:1-15
1:14-17 1 Koningen 10:26-29
2:1-17 1 Koningen 5:15-32
3:1-5:1 1 Koningen 6:1-38; 7:13-51
5:2-7:10 1 Koningen 8:1-66
7:11-22 1 Koningen 9:1-9
8:1-18 1 Koningen 9:10-28
9:1-12 1 Koningen 10:1-13
9:13-28 1 Koningen 10:14-29
9:29-31 1 Koningen 11:41-43
10:1-11:4 1 Koningen 12:1-24
12:1-16 1 Koningen 14:21-31
13:1-23 1 Koningen 15:1-8
14:1-2 1 Koningen 15:9-12
15:16-18 1 Koningen 15:13-15
16:1-6 1 Koningen 15:16-21
16:11-14 1 Koningen 15:23-24
18:2-34 1 Koningen 22:2-36
20:30-21:1 1 Koningen 22:41-51
21:2-20 2 Koningen 8:16-24
22:1-9 2 Koningen 8:25-29; 9:27-29
22:10-12 2 Koningen 11:1-3
23:1-21 2 Koningen 11:4-20
24:1-27 2 Koningen 12:1-22
25:1-26:2 2 Koningen 14:1-22
26:3-23 2 Koningen 15:1-7
27:1-9 2 Koningen 15:32-38
28:1-27 2 Koningen 16:1-20
32:1-19 2 Koningen 18:13-37; Jesaja 36:1-22
32:20-21 2 Koningen 19:1-37; Jesaja 37:1-38
32:24 2 Koningen 20:1-11; Jesaja 38:1-22
32:31-33 2 Koningen 20:12-21; Jesaja 39:1-8
33:1-9,20 2 Koningen 21:1-18
33:21-25 2 Koningen 21:19-26
34:1-28 2 Koningen 22:1-20
34:29-35:27 2 Koningen 23:1-30
36:1-4 2 Koningen 23:31-35
36:5-8 2 Koningen 23:36-24:7
36:9-10 2 Koningen 24:8-17
36:11-21 2 Koningen 24:18-25:12; Jeremia 52:1-30
36:22-23 Ezra 1:1-3
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Parallellen in de evangeliën volgens Matteüs, Marcus en Lucas

Matteüs

1:1-17 Lucas 3:23-38
3:1-12 Marcus 1:1-8; Lucas 3:1-17; Johannes 1:19-28
3:13-17 Marcus 1:9-11; Lucas 3:21-22
4:1-11 Marcus 1:12-13; Lucas 4:1-13
4:12-17 Marcus 1:14-15; Lucas 4:14-15
4:18-22 Marcus 1:16-20; Lucas 5:1-11
4:23-25 Lucas 6:17-19
5:3-12 Lucas 6:20-23
5:13-16 Marcus 9:50; Lucas 14:34-35
5:31-32 Marcus 10:11-12; Lucas 16:18
5:38-42 Lucas 6:29-30
5:43-48 Lucas 6:27-28,32-36
6:5-15 Lucas 11:2-4
6:19-24 Lucas 12:33-34; 16:13
6:22-23 Lucas 11:34-36
6:25-34 Lucas 12:22-31
7:1-6 Lucas 6:37-38,41-42
7:7-12 Lucas 11:9-13
7:13-14 Lucas 13:24
7:15-20 Lucas 6:43-44
7:21-23 Lucas 13:25-27
7:24-29 Lucas 6:47-49
8:1-4 Marcus 1:40-45; Lucas 5:12-16
8:5-13 Lucas 7:1-10; Johannes 4:46-54
8:14-17 Marcus 1:29-34; Lucas 4:38-41
8:18-22 Lucas 9:57-62
8:23-27 Marcus 4:35-41; Lucas 8:22-25
8:28-34 Marcus 5:1-20; Lucas 8:26-39
9:1-8 Marcus 2:1-12; Lucas 5:17-26
9:9-13 Marcus 2:13-17; Lucas 5:27-32
9:14-17 Marcus 2:18-22; Lucas 5:33-39
9:18-26 Marcus 5:21-43; Lucas 8:40-56
10:1-4 Marcus 3:13-19; Lucas 6:12-16
10:5-15 Marcus 6:7-13; Lucas 9:1-6
10:16-25 Marcus 13:9-13; Lucas 21:12-17
10:26-33 Lucas 12:2-9
10:34-39 Lucas 12:51-53; 14:26-27
10:40-11:1 Marcus 9:41
11:2-19 Lucas 7:18-35
11:20-24 Lucas 10:13-15
11:25-30 Lucas 10:21-22
12:1-8 Marcus 2:23-28; Lucas 6:1-5
12:9-14 Marcus 3:1-6; Lucas 6:6-11
12:22-32 Marcus 3:20-30; Lucas 11:14-23
12:33-37 Lucas 6:43-45
12:38-42 Marcus 8:11-12; Lucas 11:29-32
12:43-45 Lucas 11:24-26
12:46-50 Marcus 3:31-35; Lucas 8:19-21
13:1-9 Marcus 4:1-9; Lucas 8:4-8
13:10-17 Marcus 4:10-12; Lucas 8:9-10
13:18-23 Marcus 4:13-20; Lucas 8:11-15
13:31-35 Marcus 4:30-34; Lucas 13:18-21
13:53-58 Marcus 6:1-6; Lucas 4:16-30
14:1-12 Marcus 6:14-29; Lucas 9:7-9
14:13-21 Marcus 6:30-44; Lucas 9:10-17; Johannes 6:1-14
14:22-33 Marcus 6:45-52; Johannes 6:16-21
14:34-36 Marcus 6:53-56
15:1-20 Marcus 7:1-23
15:21-28 Marcus 7:24-30
15:32-39 Marcus 8:1-10
16:1-4 Marcus 8:11-13; Lucas 12:54-56
16:5-12 Marcus 8:14-21
16:13-20 Marcus 8:27-30; Lucas 9:18-21
16:21-28 Marcus 8:31-9:1; Lucas 9:22-27
17:1-13 Marcus 9:2-13; Lucas 9:28-36
17:14-21 Marcus 9:14-29; Lucas 9:37-43a
17:22-23 Marcus 9:30-32; Lucas 9:43b-45
18:1-5 Marcus 9:33-37; Lucas 9:46-48
18:6-9 Marcus 9:42-48; Lucas 17:1-2
18:10-14 Lucas 15:3-7
19:1-12 Marcus 10:1-12
19:13-15 Marcus 10:13-16; Lucas 18:15-17
19:16-30 Marcus 10:17-31; Lucas 18:18-30
20:17-19 Marcus 10:32-34; Lucas 18:31-33
20:20-28 Marcus 10:35-45
20:29-34 Marcus 10:46-52; Lucas 18:35-43
21:1-11 Marcus 11:1-11; Lucas 19:28-38; Johannes 12:12-19
21:12-17 Marcus 11:15-19; Lucas 19:45-48; Johannes 2:13-17
21:18-22 Marcus 11:12-14,20-24
21:23-27 Marcus 11:27-33; Lucas 20:1-8
21:33-46 Marcus 12:1-12; Lucas 20:9-19
22:1-14 Lucas 14:15-24
22:15-22 Marcus 12:13-17; Lucas 20:20-26
22:23-33 Marcus 12:18-27; Lucas 20:27-40
22:34-40 Marcus 12:28-34; Lucas 10:25-28
22:41-46 Marcus 12:35-37; Lucas 20:41-44
23:1-36 Marcus 12:38-40; Lucas 11:39-52,20:45-47
23:37-39 Lucas 13:34-35
24:1-2 Marcus 13:1-2; Lucas 21:5-6
24:3-28 Marcus 13:3-23; Lucas 21:7-24
24:29-35 Marcus 13:24-31; Lucas 21:25-33
24:36-51 Marcus 13:32-37; Lucas 17:26-36,12:41-46
25:14-30 Lucas 19:11-27
26:1-5 Marcus 14:1-2; Lucas 22:1-2; Johannes 11:45-53
26:6-13 Marcus 14:3-9; Johannes 12:1-8
26:14-16 Marcus 14:10-11; Lucas 22:3-6
26:17-30 Marcus 14:12-26; Lucas 22:7-23; Johannes 13:1-27; 1 Korintiërs 11:23-25
26:31-35 Marcus 14:27-31; Lucas 22:31-34; Johannes 13:36-38
26:36-46 Marcus 14:32-42; Lucas 22:39-46
26:47-56 Marcus 14:43-50; Lucas 22:47-53; Johannes 18:3-11
26:57-68 Marcus 14:53-65; Lucas 22:54-55,63-71; Johannes 18:13-14,19-24
26:69-75 Marcus 14:66-72; Lucas 22:56-62; Johannes 18:15-18,25-27
27:1-2 Marcus 15:1; Lucas 23:1-2; Johannes 18:28
27:11-14 Marcus 15:2-5; Lucas 23:3-5; Johannes 18:33-38
27:15-26 Marcus 15:6-15; Lucas 23:17-25; Johannes 18:38-19:16
27:27-31 Marcus 15:16-20; Johannes 19:2-3
27:32-44 Marcus 15:21-32; Lucas 23:26-43; Johannes 19:17-27
27:45-56 Marcus 15:33-41; Lucas 23:44-49; Johannes 19:28-30
27:57-61 Marcus 15:42-47; Lucas 23:50-56; Johannes 19:38-42
28:1-10 Marcus 16:1-10; Lucas 24:1-12; Johannes 20:1-10
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Marcus

1:1-8 Matteüs 3:1-12; Lucas 3:1-17; Johannes 1:19-28
1:9-13 Matteüs 3:13-4:11; Lucas 3:21-22; Lucas 4:1-13
1:14-20 Matteüs 4:12-22; Lucas 4:14-15; 5:1-11
1:21-28 Lucas 4:31-37
1:29-34 Matteüs 8:14-17; Lucas 4:38-41
1:35-39 Lucas 4:42-44
1:40-45 Matteüs 8:1-4; Lucas 5:12-16
2:1-12 Matteüs 9:1-8; Lucas 5:17-26
2:13-17 Matteüs 9:9-13; Lucas 5:27-32
2:18-22 Matteüs 9:14-17; Lucas 5:33-39
2:23-28 Matteüs 12:1-8; Lucas 6:1-5
3:1-6 Matteüs 12:9-14; Lucas 6:6-11
3:13-19 Matteüs 10:1-4; Lucas 6:12-16
3:20-30 Matteüs 12:22-32; Lucas 11:14-23; 12:10
3:31-35 Matteüs 12:46-50; Lucas 8:19-21
4:1-9 Matteüs 13:1-9; Lucas 8:4-8
4:10-12 Matteüs 13:10-17; Lucas 8:9-10
4:13-20 Matteüs 13:18-23; Lucas 8:11-15
4:21-25 Lucas 8:16-18
4:30-34 Matteüs 13:31-32,34; Lucas 13:18-19
4:35-41 Matteüs 8:23-27; Lucas 8:22-25
5:1-20 Matteüs 8:28-34; Lucas 8:26-39
5:21-43 Matteüs 9:18-26; Lucas 8:40-56
6:1-6 Matteüs 13:53-58; Lucas 4:16-30
6:7-13 Matteüs 10:1,5-15; Lucas 9:1-6
6:14-29 Matteüs 14:1-12; Lucas 9:7-9
6:30-44 Matteüs 14:13-21; Lucas 9:10-17; Johannes 6:1-14
6:45-52 Matteüs 14:22-33; Johannes 6:15-21
6:53-56 Matteüs 14:34-36
7:1-23 Matteüs 15:1-20
7:24-30 Matteüs 15:21-28
8:1-10 Matteüs 15:32-39
8:11-13 Matteüs 16:1-4
8:14-21 Matteüs 16:5-12
8:27-30 Matteüs 16:13-20; Lucas 9:18-21
8:31-9:1 Matteüs 16:21-28; Lucas 9:22-27
9:2-13 Matteüs 17:1-13; Lucas 9:28-36
9:14-29 Matteüs 17:14-20; Lucas 9:37-43a
9:30-32 Matteüs 17:22-23; Lucas 9:43b-45
9:33-37 Matteüs 18:1-5; Lucas 9:46-48
9:38-41 Lucas 9:49-50
9:42-50 Matteüs 18:6-9; Lucas 17:1-2
10:1-12 Matteüs 19:1-12
10:13-16 Matteüs 19:13-15; Lucas 18:15-17
10:17-31 Matteüs 19:16-30; Lucas 18:18-30
10:32-34 Matteüs 20:17-29; Lucas 18:31-33
10:35-45 Matteüs 20:20-28
10:46-52 Matteüs 20:29-34; Lucas 18:35-43
11:1-11 Matteüs 21:1-11; Lucas 19:28-40; Johannes 12:12-19
11:12-14 Matteüs 21:18-19
11:15-19 Matteüs 21:12-17; Lucas 19:45-48; Johannes 2:13-22
11:20-26 Matteüs 21:20-22
11:27-33 Matteüs 21:23-27; Lucas 20:1-8
12:1-12 Matteüs 21:33-46; Lucas 20:9-19
12:13-17 Matteüs 22:15-22; Lucas 20:19-26
12:18-27 Matteüs 22:23-33; Lucas 20:27-40
12:28-34 Matteüs 22:34-40; Lucas 10:25-28
12:35-37 Matteüs 22:41-46; Lucas 20:41-44
12:38-40 Matteüs 23:1-36; Lucas 20:45-47
12:41-44 Lucas 21:1-4
13:1-2 Matteüs 24:1-2; Lucas 21:5-6
13:3-23 Matteüs 24:3-28; Lucas 21:7-24
13:24-31 Matteüs 24:29-35; Lucas 21:25-33
13:32-37 Matteüs 24:36-44
14:1-2 Matteüs 26:1-5; Lucas 22:1-2; Johannes 11:45-53
14:3-9 Matteüs 26:6-13; Johannes 12:1-8
14:10-11 Matteüs 26:14-16; Lucas 22:3-6
14:12-26 Matteüs 26:17-30; Lucas 22:7-23; Johannes 13:1-27; 1 Korintiërs 11:23-25
14:27-31 Matteüs 26:31-35; Lucas 22:31-34; Johannes 13:36-38
14:32-42 Matteüs 26:36-46; Lucas 22:39-46
14:43-50 Matteüs 26:47-56; Lucas 22:47-53; Johannes 18:3-11
14:53-65 Matteüs 26:57-68; Lucas 22:54-55,63-71; Johannes 18:13-14,19-24
14:66-72 Matteüs 26:69-75; Lucas 22:56-62; Johannes 18:15-18,25-27
15:1-5 Matteüs 27:1-2,11-14; Lucas 23:1-5; Johannes 18:28-38
15:6-15 Matteüs 27:15-26; Lucas 23:13-25; Johannes 18:39-19:16
15:16-20 Matteüs 27:27-31; Johannes 19:2-3
15:21-32 Matteüs 27:32-44; Lucas 23:26-43; Johannes 19:17-27
15:33-41 Matteüs 27:45-56; Lucas 23:44-49; Johannes 19:28-30
15:42-47 Matteüs 27:57-61; Lucas 23:50-56; Johannes 19:38-42
16:1-8 Matteüs 28:1-8; Lucas 24:1-12; Johannes 20:1-10
16:9-20 Matteüs 28:9-10,16-20; Lucas 24:13-53; Johannes 20:11-23; Handelingen 1:6-11
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Lucas

2:1-7 Matteüs 1:18-25
3:1-20 Matteüs 3:1-12; Marcus 1:1-8; Johannes 1:19-28
3:21-22 Matteüs 3:13-17; Marcus 1:9-11
3:23-38 Matteüs 1:1-17
4:1-13 Matteüs 4:1-11; Marcus 1:12-13
4:14-30 Matteüs 4:12-17; 13:53-58; Marcus 1:14-15; 6:1-6
4:31-37 Marcus 1:21-28
4:38-44 Matteüs 8:14-17; Marcus 1:29-39
5:1-11 Matteüs 4:18-22; Marcus 1:16-20
5:12-16 Matteüs 8:1-4; Marcus 1:40-45
5:17-26 Matteüs 9:1-8; Marcus 2:1-12
5:27-32 Matteüs 9:9-13; Marcus 2:13-17
5:33-39 Matteüs 9:14-17; Marcus 2:18-22
6:1-11 Matteüs 12:1-14; Marcus 2:23-3:6
6:12-16 Matteüs 10:1-4; Marcus 3:13-19
6:17-19 Matteüs 4:24-25
6:20-26 Matteüs 5:1-12
6:27-36 Matteüs 5:38-48; 7:12
6:37-42 Matteüs 7:1-5
6:43-45 Matteüs 7:16-20; 12:33-35
6:46-49 Matteüs 7:21,24-27
7:1-10 Matteüs 8:5-13; Johannes 4:46-54
7:18-35 Matteüs 11:2-19
8:4-18 Matteüs 13:1-23; Marcus 4:1-25
8:19-21 Matteüs 12:46-50; Marcus 3:31-35
8:22-25 Matteüs 8:23-27; Marcus 4:35-41
8:26-39 Matteüs 8:28-34; Marcus 5:1-20
8:40-56 Matteüs 9:18-26; Marcus 5:21-43
9:1-6 Matteüs 10:1,7-11,14; Marcus 6:7-13
9:7-9 Matteüs 14:1-2; Marcus 6:14-29
9:10-17 Matteüs 14:13-21; Marcus 6:30-44; Johannes 6:1-14
9:18-22 Matteüs 16:13-23; Marcus 8:27-33
9:23-27 Matteüs 16:24-28; Marcus 8:34-9:1
9:28-36 Matteüs 17:1-8; Marcus 9:2-8
9:37-45 Matteüs 17:14-23; Marcus 9:14-32
9:46-48 Matteüs 18:1-5; Marcus 9:33-37
9:49-50 Marcus 9:38-41
9:57-62 Matteüs 8:18-22
10:12-16 Matteüs 11:20-24
10:21-24 Matteüs 11:25-27,13:16-17
11:1-13 Matteüs 6:9-13; 7:7-11
11:14-26 Matteüs 12:22-30,43-45; Marcus 3:20-27
11:29-32 Matteüs 12:38-42; Marcus 8:12
11:33-36 Matteüs 5:15; 6:22-23
11:37-54 Matteüs 23:1-36; Marcus 12:38-40
12:1-12 Matteüs 10:26-33; 12:32; 10:19-20
12:22-34 Matteüs 6:25-34; 6:19-21
12:35-48 Matteüs 24:45-51
12:49-53 Matteüs 10:34-36
12:54-59 Matteüs 16:2-3; 5:25-26
13:18-21 Matteüs 13:31-33; Marcus 4:30-32
13:22-30 Matteüs 7:13-14,21-23
13:31-35 Matteüs 23:37-39
14:15-24 Matteüs 22:1-10
14:25-33 Matteüs 10:37-38
14:34-35 Matteüs 5:13; Marcus 9:50
15:1-7 Matteüs 18:12-14
16:16-17 Matteüs 11:12-13
17:1-10 Matteüs 18:6-7,21-22; Marcus 9:42
17:20-37 Matteüs 24:23-28,37-41
18:15-17 Matteüs 19:13-15; Marcus 10:13-16
18:18-30 Matteüs 19:16-30; Marcus 10:17-31
18:31-34 Matteüs 20:17-19; Marcus 10:32-34
18:35-43 Matteüs 20:29-34; Marcus 10:46-52
19:12-27 Matteüs 25:14-30
19:28-40 Matteüs 21:1-11; Marcus 11:1-11; Johannes 12:12-19
19:45-48 Matteüs 21:12-13; Marcus 11:15-19; Johannes 2:13-22
20:1-19 Matteüs 21:23-27,33-46; Marcus 11:27-12:12
20:20-40 Matteüs 22:15-33; Marcus 12:13-27
20:41-44 Matteüs 22:41-23:36; Marcus 12:35-40
21:1-4 Marcus 12:41-44
21:5-33 Matteüs 24:1-21,29-35; Marcus 13:1-19,24-31
22:1-6 Matteüs 26:1-5,14-16; Marcus 14:1-2,10-11; Johannes 11:45-53
22:7-34 Matteüs 26:17-29; 20:25-28; 19:28; 26:31-35; Marcus 14:12-25; 10:42-45; 14:27-31; Johannes 13:36-38; 1 Korintiërs 11:23-25
22:39-53 Matteüs 26:30,36-56; Marcus 14:26,32-49; Johannes 18:3-11
22:54-71 Matteüs 26:57-75; Marcus 14:53-72; Johannes 18:12-27
23:1-5 Matteüs 27:1-2,11-14; Marcus 15:1-5; Johannes 18:28-38
23:13-25 Matteüs 27:15-26; Marcus 15:6-15; Johannes 18:39-19:16
23:26-43 Matteüs 27:32-44; Marcus 15:21-32; Johannes 19:17-24
23:44-49 Matteüs 27:45-56; Marcus 15:33-41; Johannes 19:28-30
23:50-56 Matteüs 27:57-61; Marcus 15:42-47; Johannes 19:38-42
24:1-12 Matteüs 28:1-10; Marcus 16:1-8; Johannes 20:1-10
24:13-35 Marcus 16:12-13
24:36-49 Matteüs 28:16-20; Marcus 16:14-18; Johannes 20:19-29; 21:1-23
24:50-53 Marcus 16:19-20; Handelingen 1:9-11
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons