Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Aanhalingen uit het Oude Testament in het Nieuwe Testament

De volgende lijst bevat alle plaatsen waar in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk woorden uit het Oude Testament zijn aangehaald. Wie de oudtestamentische teksten erop naslaat, zal niet steeds een letterlijke overeenkomst vinden. Dat heeft verscheidene oorzaken. De schrijvers halen meestal niet de Hebreeuwse grondtekst aan, maar de Griekse vertaling, de Septuaginta. Ze citeren ook vaak uit het hoofd. In sommige gevallen geven ze aan de tekst een bepaalde wending of passen die aan in het geheel van hun betoog.

Matteüs

1:23 Jesaja 7:14
2:6 Micha 5:1,3
  2 Samuel 5:2
2:15 Hosea 11:1
2:18 Jeremia 31:15
3:3 Jesaja 40:3
4:4 Deuteronomium 8:3
4:6 Psalm 91:11-12
4:7 Deuteronomium 6:16
4:10 Deuteronomium 6:13
4:15-16 Jesaja 8:23-9:1
5:21 Exodus 20:13
5:27 Exodus 20:14
5:31 Deuteronomium 24:1
  Numeri 30:2
  Deuteronomium 23:22
5:34-35 Jesaja 66:1
  Psalm 48:3
5:38 Exodus 21:24
  Deuteronomium 19:21
5:43 Leviticus 19:18
8:17 Jesaja 53:4
9:13 Hosea 6:6
10:35-36 Micha 7:6
11:10 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
12:7 Hosea 6:6
12:18-21 Jesaja 42:1-4
13:14-15 Jesaja 6:9-10
13:35 Psalm 78:2
15:4 Exodus 20:12; 21:17
  Deuteronomium 5:16
15:8-9 Jesaja 29:13
16:27 Psalm 62:13
18:16 Deuteronomium 19:15
19:4-5 Genesis 1:27; 2:24; 5:2
19:7 Deuteronomium 24:1
19:18-19 Exodus 20:12-16
  Leviticus 19:18
  Deuteronomium 5:16-20
21:5 Jesaja 62:11
  Zacharia 9:9
21:13 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
21:16 Psalm 8:3
21:42 Psalm 118:22-23
22:24 Deuteronomium 25:5-6
22:32 Exodus 3:6,15
22:37 Deuteronomium 6:5
22:39 Leviticus 19:18
22:44 Psalm 110:1
23:39 Psalm 118:26
26:31 Zacharia 13:7
27:9-10 Zacharia 11:12-13
27:35 Psalm 22:19
27:46 Psalm 22:2
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Marcus

1:2-3 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
  Jesaja 40:3
4:12 Jesaja 6:9-10
7:6-7 Jesaja 29:13
7:10 Exodus 20:12; 21:17
  Deuteronomium 5:16
10:6-8 Genesis 1:27; 2:24; 5:2
10:19 Exodus 20:12-16
  Deuteronomium 5:16-20
11:17 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
12:10-11 Psalm 118:22-23
12:19 Deuteronomium 25:5-6
12:26 Exodus 3:6,15
12:29-30 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
12:31 Leviticus 19:18
12:32-33 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
  Jesaja 45:21
12:36 Psalm 110:1
14:27 Zacharia 13:7
15:24 Psalm 22:19
15:28 Jesaja 53:12
15:34 Psalm 22:2
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Lucas

1:17 Maleachi 3:23-24
2:23 Exodus 13:2
2:24 Leviticus 12:8
3:4-6 Jesaja 40:3-5
4:4 Deuteronomium 8:3
4:8 Deuteronomium 6:13
4:10-11 Psalm 91:11-12
4:12 Deuteronomium 6:16
4:18-19 Jesaja 61:1-2
7:27 Exodus 23:20
  Maleachi 3:1
8:10 Jesaja 6:9-10
10:27 Deuteronomium 6:5
  Leviticus 19:18
12:53 Micha 7:6
18:20 Exodus 20:12-16
  Deuteronomium 5:17-20
19:46 Jesaja 56:7
  Jeremia 7:11
20:17 Psalm 118:22
20:28 Deuteronomium 25:5-6
20:37 Exodus 3:6
20:42-43 Psalm 110:1
22:37 Jesaja 53:12
23:30 Hosea 10:8
23:34 Psalm 22:19
23:46 Psalm 31:6
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Johannes

1:23 Jesaja 40:3
2:17 Psalm 69:10
6:31 Psalm 78:24-25
6:45 Jesaja 54:13
8:17 Deuteronomium 17:6; 19:15
10:34 Psalm 82:6
12:15 Zacharia 9:9
12:38 Jesaja 53:1
12:40 Jesaja 6:9-10
13:18 Psalm 41:10
15:25 Psalm 35:19; 69:5
19:24 Psalm 22:19
19:36 Exodus 12:46
  Numeri 9:12
19:37 Zacharia 12:10
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Handelingen

1:20 Psalm 69:26; 109:8
2:17-21 Joël 3:1-5
2:25-28 Psalm 16:8-11
2:30 Psalm 132:11
2:34-35 Psalm 110:1
3:13 Exodus 3:6,15
3:22-23 Deuteronomium 18:15-16,19
3:25 Genesis 22:18
4:11 Psalm 118:22
4:24 Exodus 20:11
4:25-26 Psalm 2:1-2
7:3 Genesis 12:1
7:6-7 Genesis 15:13-14
7:18 Exodus 1:8
7:27-28 Exodus 2:14
7:30-34 Exodus 3:2-10
7:37 Deuteronomium 18:15
7:40 Exodus 32:1,23
7:42-43 Amos 5:25-27
7:49-50 Jesaja 66:1-2
8:32-33 Jesaja 53:7-8
13:22 1 Samuel 13:14
13:33 Psalm 2:7
13:34 Jesaja 55:3
13:35 Psalm 16:10
13:41 Habakuk 1:5
13:47 Jesaja 49:6
15:16-18 Amos 9:11-12
23:5 Exodus 22:27
28:26-27 Jesaja 6:9-10
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Romeinen

1:17 Habakuk 2:4
2:6 Psalm 62:13
2:24 Jesaja 52:5
3:4 Psalm 51:6
3:10-12 Psalm 14:1-3; 53:2-4
3:13 Psalm 5:10; 140:4
3:14 Psalm 10:7
3:15-17 Jesaja 59:7-8
3:18 Psalm 36:2
4:3 Genesis 15:6
4:7-8 Psalm 32:1-2
4:9 Genesis 15:6
4:17 Genesis 17:5
4:18 Genesis 15:5
4:22 Genesis 15:6
7:7 Exodus 20:17
8:36 Psalm 44:23
9:7 Genesis 21:12
9:9 Genesis 18:10
9:12 Genesis 25:23
9:13 Maleachi 1:2-3
9:15 Exodus 33:19
9:17 Exodus 9:16
9:20 Jesaja 29:16; 45:9
9:25-26 Hosea 2:25; 2:1
9:27-28 Jesaja 10:22-23
9:29 Jesaja 1:9
9:33 Jesaja 8:14; 28:16
10:5 Leviticus 18:5
10:6-8 Deuteronomium 30:11-14
10:11 Jesaja 28:16
  Psalm 25:3
10:13 Joël 3:5
10:15 Nahum 2:1
10:16 Jesaja 53:1
10:18 Psalm 19:5
10:19 Deuteronomium 32:21
10:20 Jesaja 65:1
10:21 Jesaja 65:2
11:3 1 Koningen 19:10
11:4 1 Koningen 19:18
11:8 Jesaja 29:10
  Deuteronomium 29:3
11:9-10 Psalm 69:23-24
11:26-27 Jesaja 59:20-21
  Jeremia 31:33-34
11:34-35 Jesaja 40:13
  Job 41:3
12:19 Deuteronomium 32:35
12:20 Spreuken 25:21-22
13:9 Exodus 20:13-17
  Leviticus 19:18
  Deuteronomium 5:17-19
14:11 Jesaja 45:23; 49:18
15:3 Psalm 69:10
15:9 Psalm 18:50
15:10 Deuteronomium 32:43
15:11 Psalm 117:1
15:12 Jesaja 11:10
15:21 Jesaja 52:15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1 Korintiërs

1:19 Jesaja 29:14
1:31 Jeremia 9:22-23
2:9 Jesaja 64:3
2:16 Jesaja 40:13
3:19 Job 5:13
3:20 Psalm 94:11
5:13 Deuteronomium 17:7
6:16 Genesis 2:24
9:9 Deuteronomium 25:4
10:7 Exodus 32:6
10:20 Deuteronomium 32:17
10:26 Psalm 24:1
14:21 Jesaja 28:11-12
15:27 Psalm 8:7
15:32 Jesaja 22:13
15:54 Jesaja 25:8
15:55 Hosea 13:14
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2 Korintiërs

4:6 Genesis 1:3
4:13 Psalm 116:10
6:2 Jesaja 49:8
6:16 Leviticus 26:11-12
  Ezechiël 37:27
6:17-18 Jesaja 52:11
  Ezechiël 20:34,41
  2 Samuel 7:14
8:15 Exodus 16:18
9:9 Psalm 112:9
10:17 Jeremia 9:22-23
13:1 Deuteronomium 19:15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Galaten

3:6 Genesis 15:6
3:8 Genesis 12:3
3:10 Deuteronomium 27:26
3:11 Habakuk 2:4
3:12 Leviticus 18:5
3:13 Deuteronomium 21:23
4:27 Jesaja 54:1
4:30 Genesis 21:10
5:14 Leviticus 19:18
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Efeziërs

4:8 Psalm 68:19
4:25 Zacharia 8:16
5:31 Genesis 2:24
6:2-3 Exodus 20:12
  Deuteronomium 5:16
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1 Timoteüs

5:18 Deuteronomium 25:4
5:19 Deuteronomium 19:15
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2 Timoteüs

2:19 Numeri 16:5
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Hebreeën

1:5 Psalm 2:7
  2 Samuel 7:14
1:6 Deuteronomium 32:43
  Psalm 97:7
1:7 Psalm 104:4
1:8-9 Psalm 45:7-8
1:10-12 Psalm 102:26-28
1:13 Psalm 110:1
2:6-8 Psalm 8:5-7
2:12 Psalm 22:23
2:13 Jesaja 8:17-18
3:2 Numeri 12:7
3:7-11 Psalm 95:7-11
4:3 Psalm 95:11
4:4 Genesis 2:2
5:5 Psalm 2:7
5:6 Psalm 110:4
6:14 Genesis 22:16-17
7:1-2 Genesis 14:17-20
7:17 Psalm 110:4
7:21 Psalm 110:4
8:5 Exodus 25:40
8:8-12 Jeremia 31:31-34
9:20 Exodus 24:8
10:5-7 Psalm 40:7-9
10:16-17 Jeremia 31:33-34
10:30 Deuteronomium 32:35-36
10:37-38 Habakuk 2:3-4
11:5 Genesis 5:22,24
11:18 Genesis 21:12
12:5-6 Spreuken 3:11-12
12:20 Exodus 19:13
12:26 Haggai 2:6
13:5 Deuteronomium 31:6
13:6 Psalm 118:6
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Jakobus

1:10-11 Jesaja 40:6-7
2:8 Leviticus 19:18
2:11 Exodus 20:13-14
2:23 Genesis 15:6
  Jesaja 41:8
4:6 Spreuken 3:34
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

1 Petrus

1:16 Leviticus 11:44; 19:2
1:24-25 Jesaja 40:6-8
2:3 Psalm 34:9
2:6 Jesaja 28:16
2:7-8 Psalm 118:22
  Jesaja 8:14
2:22 Jesaja 53:9
2:24-25 Jesaja 53:4-6
3:10-12 Psalm 34:13-17
3:14-15 Jesaja 8:12-13
4:18 Spreuken 11:31
5:5 Spreuken 3:34
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Openbaring

1:7 Daniël 7:13
  Zacharia 12:10
2:26-27 Psalm 2:8-9
6:16 Hosea 10:8
7:16 Jesaja 49:10
7:17 Jesaja 25:8
11:11 Ezechiël 37:5,10
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons