Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Correcties NBV21 en NBV

Correcties NBV21

Zetfoutencorrecties

Hieronder volgt een lijst met zetfoutencorrecties die vanaf najaar 2021 zijn doorgevoerd in herdrukken van één of meer edities van de NBV21.

PlaatsOudNieuw
Deuteronomium 14:17dwer- gooruildwerg- ooruil [afbreking]
Deuteronomium 16:5pesa- chofferpesach- offer / pe- sachoffer [afbreking]
2 Kronieken 14:8Zer- achZe- rach [afbreking]
Nehemia 10:32graans-oorten graan-soorten [afbreking]
Psalm 107:43[geen witregels na vers][witregels na vers]
Hooglied [noot]1:1 HoogliedHooglied
Jesaja 2:1[geen witregel na vers] [witregel na vers]
Jesaja 23:15[witregel na vers] [geen witregel na vers]
Ester (Grieks) 10:3-F:1[nieuwe alinea en witregel][tekst loopt door]
Ester (Grieks) F:10[geen witregel na vers][witregel na vers]
Sirach 42:1[versnummer][geen versnummer]
1 Tessalonicenzen 4:4 [noot][twee identieke noten][één noot]
Verantwoording, Het Nieuwe Testamentbrontekste-ditiebrontekst-editie [afbreking]
Anders genummerde verzenbrontek-stedities brontekst-edities [afbreking]
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Algemene correcties

Hieronder volgt een lijst met algemene correcties die vanaf najaar 2021 zijn doorgevoerd in de tekst van één of meer edities van de NBV21.

PlaatsOudNieuw
Inhoud, De brief aan de Kolossenzen18371842
Exodus 35:11kandelaartabernakel
Numeri 27:12in Abarimgebergte in het Abarimgebergte
Deuteronomium 9:20want ook Hem wildewant ook hem wilde
Deuteronomium 28:58die hem toekomtdie Hem toekomt
1 Kronieken 14 [dwarsverwijzing]14:1-7 1 Kron. 3:5-9 14:1-7 1 Kron. 3:5-9 [na 1 Kron. 14:1-17 2 Sam. 5:11-25]
1 Kronieken 27:23dat hijdat Hij
Psalm 80:6 en 7[geen dwarsverwijzing]80:6 Ps. 42:4 80:7 Ps. 79:4 [dwarsverwijzing]
Jesaja 23:4SionSidon
Jeremia 11:15 [noot]SeptuagintSeptuaginta
Jeremia 31:4bloeibloei, vrouwe Israël
Ezechiël 45:17de vorst die die de offersde vorst die de offers
Tobit 11:2eraantoe waseraan toe was
Brief van Jeremia 1:56dat men dat mendat men
Daniël (Grieks) A:4in alles wat u metin alles wat U met
Lucas 17:26eraantoe gingeraan toeging
Lucas 17:28eraantoe gingeraan toeging
Lucas 23:34 [noot]In andere handschriften ontbreekt dit vers. Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ – In andere handschriften ontbreken deze woorden.
Johannes 15:6weggeggooidweggegooid
Johannes 17:23zoals u Mij liefhadzoals U Mij liefhad
Woordenlijst, etnarchRomeinse rijkRomeinse Rijk
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Correcties Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Correcties 2004-2006

Zetfoutencorrecties

Hieronder volgt een lijst met zetfoutencorrecties die tussen najaar 2004 en medio 2006 zijn doorgevoerd in herdrukken van één of meer edities van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Opmerking: bij gevallen met de aanduiding ‘[SV]’ gaat het om de tekst van de Statenvertaling in de Paralleleditie.

Plaats OudNieuw
Genesis 4:22 Tubal-Kaën Tubal-Kaïn
Genesis 15:2 Eliezer Eliëzer
Genesis 19:36-37 [noot] me’avihen me-’avihen
Genesis 49:18       Heer HEER
Exodus 24:5 aan-tal aantal
Leviticus 16:21 Isra-ëlieten Isra-elieten [geen trema na afbreking]
Leviticus 26:38 reemde vreemde
Numeri 34:14 Ude stam de stam
Jozua 19:27  Ne-eel Neïel
Ruth 4:3 Noëmi Noömi
1 Samuël 24:5 Oje je
1 Koningen 2:8 Benjamin-iet Benja-miniet [afbreking]
1 Koningen 22:11 Arameeers Arameeërs
1 Kronieken 27:2-3 lege-raanvoerders leger-aanvoerders [afbreking]
2 Kronieken 16:12 negenendertigste negenendertigste regeringsjaar
2 Kronieken 34:17 wer-klieden werk-lieden [afbreking]
Nehemia 7:52 Nefussim Nefusim
Nehemia 8:16 Efraëmpoort Efraïmpoort
Job 2:7 kwaa-daardige kwaad-aardige [afbreking]
Psalm 1:1 mens die mens [nieuwe regel] die
Psalm 2:1 volken, het volken, [nieuwe regel] het
Psalm 10:1 bent u zo veren bent u zo ver [nieuwe regel] en
Psalm 43:1 [witregel na 1e regel] [geen witregel na 1e regel]
Psalm 91:1 woonten woont [nieuwe regel] en
Psalm 119:1 gaanen gaan [nieuwe regel] en
Psalm 119:104 [versnummer inspringen] [versnummer niet inspringen]
Psalm 119:110 [versnummer inspringen] [versnummer niet inspringen]
Psalm 145:13 [noot] [geen noot] 145:13  Psalm 145 is een acrostichon: de verzen beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. De veertiende letter (noen) ontbreekt echter in MT. Een Qumran-handschrift en sommige oude vertalingen lezen hier aanvullend: ‘Betrouwbaar is de HEER in alles wat hij zegt, heel zijn schepping blijft hij trouw.’
Psalm 145:13 [noot] trouw. trouw.’
Prediker 3:1 een uur,een tijd een uur, een tijd [spatie]
Jesaja 57:1 grondeen gronde [nieuwe regel] en
Jeremia 18:12 Laat ons bgaan Laat ons begaan
Ezechiël 3:2 boe-krol boek-rol [afbreking]
Ezechiël 32:2 en zing: en zing:
“Je waande je een leeuw onder de volken,
je was als een krokodil in de zeeën.
Water spoot uit je neusgaten,
met je poten maakte je het water troebel,
de waterstromen donker.”
Ezechiël 33:32 [SV] Wäl wel
Marcus 12:1 [SV] omhein-de omheinde
Lucas 2:20 [SV]             keerde keerden
Handelingen 22:29 [SV] Z Terstond dan lieten zij van hem af, die hem zouden
Kolossenzen 3:4 Chritus Christus
1 Timoteüs 6:16 [SV] zkelijk Die alleen onsterfelijkheid heeft, en een ontoegankelijk
Hebreeën 9:4 verbond-stekst verbonds-tekst [afbreking]
Inleiding 1 Samuël, al. 4, r. 9 dyna-stie dynas-tie [afbreking]
Inleiding Ester, al. 3, r. 14 fee-stelijke fees-telijke [afbreking]
Inleiding Lucas, 4e alinea, 7e regel mee-stal meest-al [afbreking]
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Marcus 12:29-30 Deuteronomium 4:35; 6:4-5 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Marcus 12:32-33 Deuteronomium 4:35; 6:45 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
Woordenlijst, higgajon waaran waarvan
Lijst met medewerkers, (2e Project­leiding) – ondersteuning -ondersteuning
Kaart 5 Kanaän Palestina
Inhoud (p. 7) In leiding op het boek Exodus Inleiding op het boek Exodus
inhoudsopgave OT 1 Kronieken 506 1 Kronieken 504
inhoudsopgave OT 2 Koningen 465 2 Koningen 463
inhoudsopgave DC Brief van Jeremia 242 Brief van Jeremia 245
Colofon Parallelleditie Paralleleditie
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Algemene correcties

Hieronder volgt een lijst met algemene correcties die tussen najaar 2004 en medio 2006 zijn doorgevoerd in de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Plaats Oud Nieuw
Genesis 24:54 gaan zijn meester gaan naar zijn meester
Exodus 15:21 En Mirjam zong dit refrein:
21 ‘Zing
21 En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing
Leviticus 22:22 opdragen opgedragen
Numeri 14:18 en al hij laat voor de schuld en al laat hij voor de schuld
Numeri 19:12 reiningen reinigen
Numeri 34:11 meer van Kinneret Meer van Kinneret
Jozua 15:59 [noot] dorpen’. dorpen.’
Jozua 21:35 [noot] weidegronden’. weidegronden.’
2 Samuël 5:12 over had Israël over Israël had
2 Samuël 23:32-33 [noot] Achiam de zoon van  Achiam, de zoon van
2 Kronieken 29:36 de HEER God
2 Kronieken 36:6 boeiden hem met bronzen ketenen geboeid met bronzen ketenen
Ezra 10:30 Maäseja, Besaleël Maäseja, Mattanja, Besaleël
Jesaja 17:10           steunde veronachtzaamd steunde, heb je veronachtzaamd
Jesaja 47:1 [opschrift] Babylon Babel
Jeremia 41:17 naar Egypte gaan naar Egypte te gaan
Ezechiël 21:14 Dit zegt God, de HEER: Dit zegt de Heer:
Ezechiël 27:18 18 Damascus 18-19 Damascus
Ezechiël 27:19 19 en met kruiken en met kruiken
Ezechiël 27:19 [noot] 27:19 27:18-19
1 Makkabeeën 1:36 heiligdom heiligdom,
Sirach 26:22 voor haar minnaars. voor haar minnaars.
Marcus 12:10 geworden geworden.
Johannes 1:18 [noot] de enige Zoon, die zelf God is – Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die is’. de enige Zoon, die zelf God is, die – Andere handschriften lezen: ‘de enige Zoon, die’.
Johannes 4:52 vroeg hen vroeg hun
Johannes 8:38 wat u gehoord hebt van uw Vader wat u gehoord hebt van uw vader
Romeinen 10:20 bekend gemaakt bekendgemaakt
Galaten 6:6 Leert bezit
Inleiding Ruth maatschappelijk kwesties maatschappelijke kwesties
Inleiding Psalmen Ketoevim Ketoeviem
Inleiding 2 Makkabeeën ‘de Makkabeeër ‘de Makkabeeër’
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Marcus 12:32-33 Deuteronomium 6:45; 4:35 Deuteronomium 6:4-5; 4:35
Aanhalingen uit het OT in het NT bij Lucas 4:10-11 Psalm 9:11-12 Psalm 91:11-12
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Handelingen 4:25-26 Psalm 2:12 Psalm 2:1-2
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Romeinen 4:7-8 Psalm 32:12 Psalm 32:1-2
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Romeinen 10:13 10:13     Joël 3:5
               Nahum 1:15
10:13     Joël 3:5
10:15     Nahum 2:1
Lijst met medewerkers dr. J.W. Embregts J.W. Embregts
Lijst met medewerkers drs. M. Wiering M. Wiering
Lijst met medewerkers prof.dr. M. Sabbe prof.dr. M. Sabbe †
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Correcties NBV 2007

In 2007 is de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling aangepast aan de officiële spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal, Tielt-Den Haag 2005 (het Groene Boekje). Zo wordt er geen trema meer gebruikt in namen als Samuel en Lemuel; ook worden woorden als farizeeën en sadduceeën niet meer met een hoofdletter geschreven.

Voor in het Nederlands ingeburgerde woorden uit het Hebreeuws of Aramees zijn nu de regels gevolgd van Henk Heikens, Henk D. Meijering, Hilde Pach, Jaap de Rooij, Abraham Rosenberg & Ariane Zwiers, Hebreeuwse en Jiddisje woorden in het Nederlands, Den Haag 2002 (HJN). Soms biedt deze uitgave een andere spelling dan het Groene Boekje. Dan is in principe voor de HJN-spelling gekozen, bijvoorbeeld bij het woord Tora.

Verder is op een klein aantal plaatsen de vertaling gecorrigeerd naar aanleiding van opmerkingen van lezers. Ook zijn hier en daar teksten beter op elkaar afgestemd. Ten slotte zijn enkele noten toegevoegd en is de Woordenlijst met enkele termen uitgebreid.

Hieronder volgt een lijst van de belangrijkste aangebrachte correcties; spellingcorrecties en wijzigingen in de interpunctie zijn niet opgenomen.

Vers Oud Nieuw
Genesis 22:13 een ram een ram [Noot:]   (22:13) een ram – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘achter [zich] een ram’.  
Genesis 26:11 met ook maar één ook maar met één
Exodus 16:15 [noot] tussen ‘Wat (Hebreeuws: man) is dat?’ en ‘manna’ (Hebreeuws: man) in 16:31 tussen man, ‘Wat’, in dit vers en man, ‘manna’, in 16:31
Exodus 32:1 [noot] Maak een god – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden’. Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan’.
Exodus 32:23 Maak een god voor ons die ons kan leiden, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft gehaald [Noot:]   (32:23) Maak een god – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden’.   Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan, want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid [Noot:]   (32:23) Maak een god voor ons die voor ons uit kan gaan – Ook mogelijk is de vertaling: ‘Maak goden voor ons die voor ons uit kunnen gaan’.  
Exodus 38:26 volgens het ijkgewicht volgens het ijkgewicht van het heiligdom
Numeri 32:34 Jogbeha Jogboha
Deuteronomium 2:4 de Seïr Seïr
Deuteronomium 2:8 de Seïr Seïr
Deuteronomium 2:12 de Seïr Seïr
Deuteronomium 2:22 de Seïr Seïr
Deuteronomium 2:29 de Seïr Seïr
Deuteronomium 6:5 de HEER lief de HEER, uw God, lief
Deuteronomium 33:2 van de Seïr vanuit Seïr
Deuteronomium 33:17 het zijn de duizenden van Efraïm,
de tienduizenden van Manasse
het zijn Efraïms tienduizenden
en de duizenden van Manasse
Deuteronomium 34:9 vervuld was met vervuld was van
Jozua 7:17 familiehoofden familiehoofden [Noot:]   (7:17) familiehoofden – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen. MT: ‘mannen’.  
Jozua 13:12 uitgeroeid verdreven
Jozua 13:13 roeide de Gesurieten en de Maächatieten niet uit verdreef de Gesurieten en de Maächatieten niet
Jozua 15:23 Hasor Chasor
Jozua 15:25 Hasor Chasor
Jozua 15:28 [noot] MT: ‘de steden’. MT: ‘en Bizjotja’.
Jozua 19:29 [noot] Volgens de Septuaginta (lezing van handschrift B). Voorgestelde lezing ondersteund door de Septuaginta.
Jozua 21:35 [noot] stam van Ruben stam Ruben
Jozua 23:5 verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land uit hun land verdrijven. Dan kunt u het
Jozua 23:9 roeide grote en machtige volken voor u uit verdreef grote en machtige volken voor u
Jozua 23:12-13 voor u uitroeien voor u verdrijven
Rechters 8:11 Jogbeha Jogboha
Rechters 8:32 stierf op hoge leeftijd stierf in gezegende ouderdom
Rechters 16:28 minstens een minstens één
1 Samuel 2:8 De zwakke en de arme helpt hij overeind,
hij haalt hen uit het stof en uit het slijk
Tussen de edelen zet hij hen neer,
Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
1 Samuel 9:8 zilverstukje stukje zilver
1 Samuel 14:21 [noot] Zelfs […] bedachten zich – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘rondom, en ook zij’. Zelfs de Hebreeën […] bedachten zich en – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘En de Hebreeën […] rondom, ook zij’.
2 Samuel 7:23 dat u hebt bevrijd dat u uit Egypte hebt bevrijd
2 Samuel 14:1 opperbevelhebber Joab Joab, de zoon van Seruja,
2 Samuel 18:11 tien zilverstukken tien sjekel zilver
2 Samuel 18:12 duizend zilverstukken in mijn hand uittellen duizend sjekel zilver in mijn hand uitwegen
1 Koningen 1:16 neeg en knielde voor de koning knielde voor de koning neer en boog diep voorover
1 Koningen 1:19 Joab, de zoon van Seruja opperbevelhebber Joab
1 Koningen 1:31 neeg, knielde neer,
2 Koningen 20:5 koning vorst
2 Koningen 22:15 naar mij heeft toegestuurd naar mij toe gestuurd heeft
2 Koningen 23:33 Hamat het gebied van Hamat
1 Kronieken 2:44 Jorkeam Jorkoam
1 Kronieken 15:13 de HEER de HEER, onze God,
1 Kronieken 17:21 dat u hebt bevrijd dat u uit Egypte hebt bevrijd
1 Kronieken 21:2 van Dan tot Berseba van Berseba tot Dan
1 Kronieken 24:23 en Benai [Noot:]   (24:23) en Benai – Voorgestelde lezing. MT: ‘en mijn zonen’.   en Benai
1 Kronieken 29:28 Toen hij stierf, had hij een eerbiedwaardige ouderdom bereikt en veel roem en rijkdom vergaard Hij stierf in gezegende ouderdom, na een lang leven waarin hij veel roem en rijkdom had vergaard
2 Kronieken 26:18 bij de HEER niet bij God, de HEER, niet
2 Kronieken 34:23 naar mij heeft toegestuurd naar mij toe gestuurd heeft
Nehemia 11:33 Hasor Chasor
Nehemia 13:13 met het toezicht op de voorraadkamers, [Noot:]   (13:13) Ik belastte […] met het toezicht op – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Ik liet […] bevoorraden’.   met het toezicht op de voorraadkamers, [Noot:]   (13:13) Ik belastte […] met het toezicht op de voorraadkamers – Volgens de oudste vertalingen. MT: ‘Ik liet […] de voorraadkamers bevoorraden’.  
Job 13:3 God, de Ontzagwekkende, de Ontzagwekkende,
Job 34:12 de Almachtige de Ontzagwekkende
Psalm 9:17 higgajon higgajon [Noot:]   (9:17) higgajon – Muzikale term waarvan de betekenis onzeker is.  
Psalm 19:15 mijn verlosser mijn bevrijder
Psalm 20:10 [noot] (20:10) HEER, schenk de koning de overwinning,antwoord ons – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning!/ De koning antwoordt ons’. (20:10) HEER, schenk de koning de overwinning,antwoord ons wanneer wij u aanroepen – Volgens de Septuaginta en de Targoem. MT: ‘HEER, schenk de overwinning! De koning moge ons antwoorden wanneer wij roepen’.
Psalm 37:20 [noot] wegsmelten als het vet van lammeren bij het rookoffer als het vet van lammeren, verdwijnen in rook
Psalm 60:2 Arameeërs uit het Tweestromenland en uit Soba Arameeërs uit Naharaïm en Soba
Psalm 68:5 [noot] door de wolken op de wolken
Psalm 68:24 met hun tong zullen jullie honden ervan likken jullie honden likken het op met hun tong
Psalm 68:31 [noot] MT: ‘wie zich onderwerpen met zilverstukken’ MT (betekenis van het Hebreeuws onzeker): ‘wie zich onderwerpen met stukken zilver’
Psalm 104:26 [noot] om er te spelen er te spelen
Psalm 104:27 brood voedsel
Psalm 145:15 brood voedsel
Spreuken 21:8 Een vreemdeling Een bedrieger
Hooglied 8:11 duizend zilverstukken duizend sjekel zilver
Hooglied 8:12 duizend zilverstukken zijn duizend sjekel zilver is
Jesaja 1:4 vol ongerechtigheid met schuld beladen
Jesaja 1:24 zo spreekt de HEER van de hemelse machten zo spreekt de Machtige, de HEER van de hemelse machten
Jesaja 1:31 [noot] Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘De sterke’ Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift. MT: ‘De sterke’.
Jesaja 3:10 [noot] Volgens de Septuaginta. MT: ‘Zeg van de rechtvaardige’. Voorgestelde lezing. MT: ‘Zeg van de rechtvaardige’.
Jesaja 7:23 duizend zilverstukken duizend sjekel zilver
Jesaja 9:16 [noot] Volgens de Septuaginta. MT: ‘Daarom zal de Heer zich niet verheugen over hun jongeren’. Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘Daarom zal de Heer zich niet verheugen over hun jongeren’.
Jesaja 9:19 [noot] (9:19) zelfs het vlees van hun verwanten eten zij – Volgens de Targoem. MT: ‘ieder eet het vlees van zijn eigen arm’. (9:19) zelfs het vlees van hun verwanten eten zij – Voorgestelde lezing ondersteund door de Targoem. MT: ‘ieder eet het vlees van zijn eigen arm’.
Jesaja 11:2 eerbied voor de ontzag voor de
Jesaja 11:3 eerbied voor de ontzag voor de
Jesaja 11:6 zullen samen weiden zullen samen weiden [Noot:]   (11:6) zullen samen weiden – Volgens een Qumran-handschrift. MT: ‘en mestvee samen’.  
Jesaja 21:11 de Seïr Seïr
Jesaja 25:2 het bolwerk van barbaren is geen stad meer.
Nooit zullen ze herbouwd worden.
het bolwerk van barbaren is geen stad meer,
nooit zal ze worden herbouwd.
Jesaja 30:13 deze ongerechtigheid dit kwaad
Jesaja 32:6 zijn hart brengt ongerechtigheid voort zijn hart brengt slechtheid voort
Jesaja 33:6 eerbied voor de ontzag voor de
Jesaja 35:10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug. Wie door de HEER bevrijd zijn, keren terug.
Jesaja 38:17 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens de Vulgata.
Jesaja 41:19 olijf olijfwilg
Jesaja 41:19 kamperfoelie sneeuwbal
Jesaja 60:13 kamperfoelie sneeuwbal
Jesaja 65:1 [noot] roept […] aan – Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘dat genoemd wordt’. roept dit volk mijn naam niet aan – Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’.
Jeremia 39:5 Hamat het gebied van Hamat
Jeremia 49:1 Volgens sommige oude vertalingen Volgens de oudste vertalingen
Jeremia 49:3 Volgens sommige oude vertalingen Volgens de oudste vertalingen
Jeremia 49:30 Hasor Chasor
Jeremia 49:33 Hasor Chasor
Jeremia 52:9 Hamat het gebied van Hamat
Ezechiël 32:32 heb ik vervuld van angst heb ik vervuld met angst
Amos 5:26 [noot] je koning Sakkut en je sterrengod Kewan – Deze godennamen luiden in het Hebreeuws sikkoet en kijjoen: de klinkers i en oe zijn die van het Hebreeuwse woord voor ‘gruwel’. Sakkut […] Kewan – Voorgestelde lezing. MT: ‘Sikkoet […] Kijjoen’. De klinkers i en oe in deze godennamen zijn die van het Hebreeuwse woord voor ‘gruwel’.
Jona 1:16 werden vervuld met bang ontzag werden vervuld van bang ontzag
Nahum 2:1 boodschapper vreugdebode
Judit 2:23 Put en Lud Libië en Lydië
Wijsheid 11:23 naar u terugkeren tot inkeer komen
Wijsheid 12:10 naar u terug te keren tot inkeer te komen
Wijsheid 12:13 Alleen u, die zorg draagt voor alle mensen, bent God, er is geen andere. Buiten u is er geen god; u draagt zorg voor alle mensen.
Wijsheid 12:19 naar u kunnen terugkeren tot inkeer kunnen komen
Toevoegingen aan Daniël C:1 de Pers Cyrus Cyrus de Pers
Matteüs 2:22 had opgevolgd was opgevolgd
Matteüs 9:8 werden de mensen met ontzag vervuld werden de mensen van ontzag vervuld
Matteüs 26:36 olijfgaard plek
Matteüs 28:16 naar de berg waar Jezus hen had onderricht naar de berg die Jezus hun had genoemd
Marcus 1:7 riem riemen
Marcus 2:2 hij verkondigde hun de heilsboodschap hij verkondigde hun Gods boodschap
Marcus 2:14 Toen hij langs het meer liep, Toen hij verderging
Marcus 4:21 onder de korenmaat te laten uitdoven onder een korenmaat te zetten
Marcus 4:33 maakte hij hun het goede nieuws bekend verkondigde hij hun Gods boodschap
Marcus 4:33 het konden begrijpen die konden begrijpen
Marcus 5:29 dat ze voorgoed dat ze
Marcus 6:12 maakten het goede nieuws bekend om de mensen tot inkeer te brengen, riepen de mensen op om tot inkeer te komen,
Marcus 6:56 werd gered en genas werd genezen
Marcus 14:32 olijfgaard plek
Lucas 1:15 vervuld worden met de heilige Geest vervuld worden van de heilige Geest
Lucas 1:41 werd vervuld met de heilige Geest werd vervuld van de heilige Geest
Lucas 1:67 werd vervuld met de heilige Geest werd vervuld van de heilige Geest
Lucas 2:11 voor jullie een redder jullie redder
Lucas 3:16 riem riemen
Lucas 4:27 huidvraat, maar niemand van hen werd gereinigd, behalve de Syriër Naäman. huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman.
Lucas 6:29 en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt niet ook je onderkleed. en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet.
Lucas 9:25 maar zichzelf verliest of schade toebrengt? maar zichzelf verliest of schaadt?
Lucas 17:2 molensteen om zijn hals molensteen om zijn nek
Lucas 17:3-4 Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. 4 En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt: “Ik heb berouw,” dan moet je hem vergeven Indien een van je broeders of zusters zondigt, spreek die dan ernstig toe; en als ze berouw hebben, vergeef hun. 4 En als ze zevenmaal op een dag tegen je zondigen en zevenmaal naar je terugkeren en zeggen: “Ik heb berouw,” dan moet je hun vergeven
Lucas 19:31 [noot] De Heer heeft het nodig […] de eigenaars […] De Heer heeft het nodig – De Griekse tekst gebruikt voor de woorden ‘(de) Heer’ en ‘(de) eigenaars’ hetzelfde woord, kurios, dat ‘heer, meester, eigenaar’ betekent. De Heer […] de eigenaars […] De Heer – Er is hier een woordspel tussen de woorden ‘Heer’ en ‘eigenaar’: het Grieks gebruikt voor beide het woord kurios.
Lucas 23:44 omdat de zon verduisterde doordat de zon verduisterde
Lucas 24:13 [opschrift] Verschijningen en hemelvaart Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
Johannes 1:20 de messias de messias [Noot:]   (1:20) de messias – Zie de noot bij Matteüs 2:4.  
Johannes 1:38 u?’ u?’ [Noot:]   (1:38b-51) In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 1:39-52.  
Johannes 1:41 de messias [Noot:]   (1:41) de messias – Zie de noot bij Matteüs 2:4.   de messias
Johannes 4:23 in Geest en in waarheid in geest en in waarheid
Johannes 4:24 in Geest en in waarheid in geest en in waarheid
Johannes 4:26 Dat ben ik, die met u spreekt. Dat ben ik, degene die met u spreekt.
Johannes 6:63 Geest, en leven geest en leven
Johannes 8:38 wat ik gezien heb bij de Vader wat ik gezien heb bij mijn Vader
Johannes 19:24 mantel gewaad
Johannes 19:29 water met azijn zure wijn
Johannes 20:13 naartoe gebracht hebben hebben neergelegd
Handelingen 3:1 middaggebed namiddaggebed
Handelingen 14:25 de heilsboodschap Gods boodschap
Handelingen 21:38 de woestijn is ingetrokken de woestijn in getrokken is
Romeinen 1:21 de eer en dank gebracht die hem toekomen de eer en de dank gebracht die hem toekomen
Romeinen 7:25 God zij gedankt, door Jezus Christus Dat doet God! Dank aan hem door Jezus Christus
Romeinen 9:17 alleen in leven gelaten alleen maar aangesteld
Romeinen 11:15 Als God zich met de wereld heeft verzoend Als God de wereld met zich heeft verzoend
1 Korintiërs 7:15 [noot] Bedenk echter dat u […] u kunt uw vrouw toch redden? Bedenk echter dat u […] Wie weet, u zou uw man toch kunnen redden? En wie weet, u kunt uw vrouw toch redden?
1 Korintiërs 12:13 of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn of we nu Joden of Grieken zijn
2 Korintiërs 7:7 werd ik met blijdschap vervuld werd ik van blijdschap vervuld
2 Korintiërs 8:12 wat u niet heeft, maar van wat u heeft wat u niet hebt, maar van wat u hebt
2 Korintiërs 12:17 naar u heb toegestuurd naar u toe gestuurd heb
Efeziërs 2:10 mogelijk heeft gemaakt heeft voorbereid
1 Tessalonicenzen 3:13 met al zijn engelen met al de zijnen
1 Tessalonicenzen 4:17 worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet
2 Timoteüs 4:3 hen naar de mond praten hun naar de mond praten
Openbaring 6:8 verlof toestemming
Openbaring 21:19 lazuursteen lazuur
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Correcties NBV vanaf 2008

Hieronder volgen diverse NBV-correcties uit de periode vanaf 2008:

  • Algemene correcties in de tekst van de NBV
  • Correcties van zetfouten die zich hebben voorgedaan in één of meer NBV-edities

Algemene correcties

Plaats Oud Nieuw
Genesis 24:10 de stad van Nachor naar de stad van Nachor
Genesis 25:26 [noot] ‘eqev ‘aqeev
Genesis 36:2 Ana, de dochter van Ana en een kleindochter van
Genesis 38:16 gebruik maken gebruikmaken
Exodus 6:15 Saul Saül
Jozua 21:1-2 [1] De familiehoofden […] van Israël. [2] Ze zeiden [1-2] De familiehoofden […] van Israël. Ze zeiden
Rechters 3:26 gebruik gemaakt gebruikgemaakt
1 Samuel 7:13 Zo lang Zolang
1 Samuel 27:9 runderen en kamelen runderen, ezels en kamelen
1 Samuel 17:43 af komt afkomt
1 Samuel 20:14 zo lang zolang
1 Koningen 19:14 uw profeten vermoord uw profeten gedood
2 Koningen 7:7 hals over kop halsoverkop
1 Kronieken 2:54 Atrot-bet-Joab Atrot-Bet-Joab
1 Kronieken 7:9 22.200 weerbare 20.200 weerbare
1 Kronieken 27:20 oostelijke helft westelijke helft
Jeremia 15:14 [noot] voorbij gaan voorbijgaan
Jeremia 29:31 tot Jeremia: ‘Stuur de volgende brief aan de ballingen: Dit zegt de HEER over Semaja, de Nechelamiet: [31] Hij heeft tot Jeremia: [31] ‘Stuur de volgende brief aan de ballingen: Dit zegt de HEER over Semaja, de Nechelamiet: Hij heeft
Jeremia 44:7 de HEER van de hemelse machten de HEER, de God van de hemelse machten
Jeremia 50:27 gekomen gekomen.
Ezechiël 7:4 Je zult boeten je zult boeten
Ezechiël 7:9 Je zult boeten je zult boeten
Ezechiël 16:1 God, de HEER, richtte zich De HEER richtte zich
Nahum 2:6 hals over kop halsoverkop
Zacharia 13:8 spreekt de HEER van de hemelse machten spreekt de HEER
Judit 8:1 Sarasadaï Sarasadai
Judit 12:14 tegen de wil van mijn heer zou ingaan tegen de wil van mijn heer in zou gaan
2 Makkabeeën 14:29 tegen het bevel van de koning ingaan tegen het bevel van de koning in gaan
Sirach 7:36 Denk bij alles wat je doet aan het einde Denk bij alles wat je zegt aan het einde
Sirach 24:27 [noot] onderricht als licht schijnen onderricht schijnen als licht
Sirach 25:15 [noot] gif […] gif – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘kop […] kop’. gif […] het gif – Voorgestelde lezing. Brontekst: ‘kop […] de kop’.
Sirach 32:22 [noot] een Hebreeuws handschrift sommige Hebreeuwse handschriften
Sirach 45:15 zo lang zolang
Lucas 11:2 [noot] Vader die in de hemel is’. En Vader in de hemel’, en
Lucas 11:2 [noot] zoals in de hemel’. zoals in de hemel.’
Romeinen 7:8 gebruik gemaakt gebruikgemaakt
Romeinen 14:13 hun niet te ergeren hen niet te ergeren
Galaten 5:26 dwarszetten dwars zetten
Galaten 6:17 littekens van Christus littekens van Jezus
Filippenzen 2:8 8 En als mens verschenen, heeft hij zich En als mens verschenen, 8 heeft hij zich
Inleiding Daniël de apocalyptische literatuur waarin de apocalyptische literatuur, waarin
Inleiding Judit koning Uzzia stadoudste Ozias
Aanhalingen uit het OT in het NT, bij Matteüs 27:46 Psalm 22:1 Psalm 22:2
Lijst van medewerkers, Supervisoren ds. R.F. Polanen ds. R.F. Polanen †
Lijst van medewerkers, Literatoren Jan Eijkelboom Jan Eijkelboom †
Lijst van medewerkers, Literatoren August Willemsen August Willemsen †
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

Zetfoutencorrecties

In Hosea 14:9 staat soms ‘met afgod en’, terwijl er ‘met afgoden’ zou moeten staan.

Correcties Tanach

In de Tanach-herdruk van medio 2015 zijn diverse correcties doorgevoerd in de tekst van de Nieuwe Bijbelvertaling. Hieronder treft u een overzicht aan.

1. Bijbeltekst

Plaats Oud Nieuw
Genesis/Beresjiet 24:10 naar Aram Naharajim, de stad van Nachor naar Aram Naharajim, naar de stad van Nachor
Exodus/Sjemot 38:26 volgens het ijkgewicht volgens het ijkgewicht van het heiligdom
Numeri/Bemidbar 32:34-36 Jogbeha Jogboha
Deuteronomium/Devariem 33:17 het zijn de duizenden van Efrajim,/ de tienduizenden van Menasje het zijn Efrajims tienduizenden/ en de duizenden van Menasje
Jozua/Jehosjoea 13:12 uitgeroeid verdreven
Jozua/Jehosjoea 13:13 roeide de Gesjoerieten en de Maächatieten niet uit verdreef de Gesjoerieten en de Maächatieten niet
Jozua/Jehosjoea 23:5 verdrijven en uitroeien. Dan kunt u hun land uit hun land verdrijven. Dan kunt u het
Jozua/Jehosjoea 23:9 roeide grote en machtige volken voor u uit verdreef grote en machtige volken voor u
Jozua/Jehosjoea 23:12-13 voor u uitroeien voor u verdrijven
Rechters/Sjoftiem 8:11 Jogbeha Jogboha
1 Samuel/Sjmoëel 2:8 De zwakke en de arme helpt hij overeind,/ hij haalt hen uit het stof en uit het slijk/ Tussen de edelen zet hij hen neer, Hij verheft uit het stof wie berooid is,/ uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert./ Hij laat hen wonen bij hooggeplaatsten,
1 Samuel/Sjmoëel 27:9 runderen en kamelen runderen, ezels en kamelen
2 Samuel/Sjmoëel 7:23 dat u hebt bevrijd dat u uit Mitsrajim hebt bevrijd
2 Samuel/Sjmoëel 14:1 opperbevelhebber Joav Joav, de zoon van Tseroeja,
1 Koningen/Melachiem 1:19 Joav, de zoon van Tseroeja, opperbevelhebber Joav
1 Koningen/Melachiem 19:14 uw profeten vermoord uw profeten gedood
2 Koningen/Melachiem 20:5 koning vorst
Jesaja/Jesjaja 41:19 Olijf olijfwilg
Jesaja/Jesjaja 41:19 kamperfoelie sneeuwbal
Jesaja/Jesjaja 60:13 kamperfoelie sneeuwbal
Psalmen/Tehiliem 104:27 Brood voedsel
Psalmen/Tehiliem 145:15 Brood voedsel
Spreuken/Misjlee 21:8 vreemdeling bedrieger
1 Kronieken/Divree Hajamiem 2:44 Jorkeam Jorkoam
1 Kronieken/Divree Hajamiem 7:9 22.200 weerbare mannen 20.200 weerbare mannen
1 Kronieken/Divree Hajamiem 17:21 dat u hebt bevrijd dat u uit Mitsrajim hebt bevrijd
1 Kronieken/Divree Hajamiem 21:2 van Dan tot Beëer Sjeva van Beëer Sjeva tot Dan
1 Kronieken/Divree Hajamiem 27:20 oostelijke helft westelijke helft
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien

2. Noten

Plaats Oud Nieuw
Geneis/Beresjiet 25:26 [noot] Ekev akeev
Jozua/Jehosjoea 15:28 [noot] MT: ‘de steden’. MT: ‘en Bizjotja’.
Jozua/Jehosjoea 19:29 [noot] Volgens de Septuaginta (lezing van handschrift B). Voorgestelde lezing ondersteund door de Septuaginta.
Jesaja/Jesjaja 1:31 [noot] Volgens een Qumran-handschrift. Voorgestelde lezing ondersteund door een Qumran-handschrift.
Jesaja/Jesjaja 3:10 [noot] Volgens de Septuaginta. Voorgestelde lezing.
Jesaja/Jesjaja 9:16 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens een Qumran-handschrift.
Jesaja/Jesjaja 9:19 [noot] Volgens de Targoem. Voorgestelde lezing ondersteund door de Targoem.
Jesaja/Jesjaja 38:17 [noot] Volgens de Septuaginta. Volgens de Vulgata.
Jeremia/Jirmeja 49:1 [noot] Volgens sommige oude vertalingen. Volgens de oudste vertalingen.
Jeremia/Jirmeja 49:3 [noot] Volgens sommige oude vertalingen. Volgens de oudste vertalingen.
hand-swipe-horizontalSwipe om alle gegevens te zien
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons