Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
30 maart 2023

11 Bijbelteksten over kiezen voor God

Soms kies je op een speciaal moment voor God; als je belijdenis gaat doen of je laat dopen, of als je een bepaalde roeping ervaart in je leven. Maar leven met God is ook een keuze die je elke dag opnieuw maakt.

Geroepen door God

Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’ God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.’

Exodus 3:11-12a

God roept Mozes vanuit een brandende doornstruik en geeft hem een grote opdracht: hij moet het volk van Israël uit Egypte wegleiden. Mozes is er niet bepaald van overtuigd dat hij daar de beste kandidaat voor is, maar Gods reactie spreekt boekdelen: ‘Ik zal bij je zijn.’

Toen wendde de HEER zich tot Gideon en zei: ‘Toon je moed en bevrijd Israël, dat is mijn opdracht.’ ‘Mag ik U vragen,’ antwoordde Gideon, ‘hoe zou ik Israël kunnen bevrijden? …’ De HEER antwoordde: ‘Dat kun je omdat Ik je bijsta.’

Rechters 6:14-16a

Ook Gideon heeft zo zijn twijfels als God hem roept voor een belangrijke taak. Weer geeft God zijn kenmerkende bemoediging: ‘Dat kun je omdat Ik je bijsta.’

Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’

1 Samuel 3:9b-10

Samuel heeft wat tijd nodig voordat hij doorheeft dat niet Eli, maar God hem roept. Vind jij het ook weleens moeilijk om Gods stem te herkennen?

Jezus volgen

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem.

Matteüs 4:18-20

De keuze om Jezus te volgen kan een heel weloverwogen proces zijn, maar uiteindelijk is er maar één manier om echt te beginnen: je eigen zekerheden durven loslaten en Hem achternagaan.

Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, behoudt het voor het eeuwige leven. Wie Mij dient moet Mij volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.

Johannes 12:25-26

Jezus zegt niet dat het eenvoudig is om je eigen leven los te laten, wel dat de beloning meer dan de moeite waard is: het eeuwige leven met Hem bij de Vader.

Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Lucas 19:5-6

Zacheüs’ reactie als Jezus zichzelf bij hem thuis uitnodigt, is tekenend. Hij ontvangt Jezus niet met schroom of schaamte, maar vol vreugde!

Dus volg mij na, zoals ik Christus navolg.

1 Korintiërs 11:1

Paulus kan zijn lezers maar één goede reden geven waarom ze hem moeten volgen: hij is op zijn beurt een volgeling van Christus. Hoe kies jij de mensen die je volgt of die jou inspireren? Leiden zij jou naar Jezus?

Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. 14Ik ga recht op mijn doel af: de hemelse prijs waartoe God in Christus Jezus roept. 

Daniël 6:11-12

Kiezen voor God is niet altijd makkelijk. Maar Paulus laat zich door niets afleiden: leven met en voor Christus is voor hem belangrijker dan al het andere.

Geloven én doen

Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft.

Efeziërs 4:23-24 (BGT)

Als je gelooft in een God die liefde is, ga je die liefde ook vanzelf uitstralen naar anderen. Niet alleen met mooie woorden, maar ook met praktische daden. Hoe kun jij vandaag leven vanuit die liefde?

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-35

Kiezen voor God betekent kiezen voor een leven in vrijheid. Niet om alles te doen waar je zin in hebt, maar om te leven zoals we bedoeld zijn.

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.

Jakobus 2:13

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons