Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 januari 2023

8 Bijbelteksten over bidden

Deze week begint de week van gebed. In de Bijbel kom je ook verschillende Bijbelteksten over gebed tegen. Wij delen acht mooie teksten uit de Bijbel met je.

Jona bidt om redding (Jona 2:1-10)

Als Jona door een grote vis opgeslokt is, bidt hij God om redding:

‘Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer.
Van u kreeg ik antwoord.
Ik was bijna dood,
ik schreeuwde om hulp.
U hebt mij gehoord.’

Jona 2:1-10, BGT

En God luistert naar Jona en redt hem. En dan gaat Jona toch naar Nineve om daar te profeteren.

Bidden in de Psalmen

De Psalmen kun je als liederen of gebeden zien. Gebeden waarin mensen God prijzen, danken of het uitschreeuwen naar Hem. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in Psalm 4:

‘Antwoord mij als ik roep,
God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word,
wees genadig, hoor mijn gebed.’

Psalm 4

Een lang gebed van koning Salomo

Een lang gebed staat in het Oude Testament. Als koning Salomo de tempel gebouwd heeft in Jeruzalem, bidt hij dit bijzondere gebed. Hij roept daarin bij God in herinnering wat Hij allemaal gedaan heeft voor zijn volk, en vraagt Hem om voor zijn volk te blijven zorgen, en hun zonden te vergeven. (1 Koningen 8.22-61)

Het gebed van een rechtvaardig mens

In het Bijbelboek Spreuken vindt je een aantal Spreuken waaruit blijkt dat God luistert naar het gebed van rechtvaardige en oprechte mensen. Maar offers van goddelozen verwerpt Hij: ‘Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel, het gebed van de oprechten is Hem welgevallig’ (Spreuken 15:8) en: ‘De HEER blijft ver van de goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij’ (Spreuken 15:29).

Jezus leert het Onzevader (Matteüs 6:5-13)

Misschien wel het bekendste gebed uit de Bijbel is het Onzevader. Jezus leert dat aan zijn leerlingen als zij vragen hoe ze moeten bidden. Het begin laat zien dat God ook onze Vader wil zijn.

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
[Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit,in eeuwigheid. Amen]

Matteüs 6:5-13

Jezus bidt zelf ook

Jezus trekt zich vaak terug om in zijn eentje te gaan bidden. Bijvoorbeeld vlak voor Hij gevangen zal worden door de Romeinen: ‘Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’ (Marcus 14:32-39)

De heilige Geest bidt met en voor ons

Als je niet weet wat je moet bidden, mag je weten dat de heilige Geest je altijd helpt: ‘En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.’ (Romeinen 8:26-28)

Paulus bidt onophoudelijk

In veel van zijn brieven laat Paulus weten dat hij onophoudelijk bidt voor mensen die hij kent, en voor de gemeenten die hij bezocht heeft of zou willen bezoeken: ‘Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht’ (2 Timoteüs 1:3).

Helpt bidden?

Als je deze teksten leest, kan het soms lijken alsof – als je maar gelooft en bidt – God zal luisteren en je gebed zal verhoren. Maar als je de Bijbel goed leest, ervaren ook mensen in de Bijbel dat God soms ver weg lijkt. Denk bijvoorbeeld aan Job, die tot God roept, maar lang moet wachten voor God iets tegen hem zegt. En ook Jezus vraagt of de beker aan Hem voorbij mag gaan, maar Hij zal toch sterven.

Weet dat je erop mag vertrouwen dat God luistert, ook al ervaar je dat niet meteen. Maar je mag Hem altijd aanspreken met je gebed. Hij luistert.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.13.13
Volg ons