Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
16 januari 2024

8 Bijbelteksten over bidden

In de Bijbel kom je ook verschillende Bijbelteksten over gebed tegen. Wij delen acht mooie teksten uit de Bijbel met je.

Jona bidt om redding (Jona 2:1-10)

Als Jona door een grote vis opgeslokt is, bidt hij God om redding:

3Dit is het gebed van Jona:

‘Toen ik bang was, riep ik naar u, Heer.

Van u kreeg ik antwoord.

Ik was bijna dood,

ik schreeuwde om hulp.

U hebt mij gehoord.

Jona 2:3BGTOpen in de Bijbel

En God luistert naar Jona en redt hem. En dan gaat Jona toch naar Nineve om daar te profeteren.

Bidden in de Psalmen

De Psalmen kun je als liederen of gebeden zien. Gebeden waarin mensen God prijzen, danken of het uitschreeuwen naar Hem. Dat wordt bijvoorbeeld duidelijk in Psalm 4:

Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van David.

2Antwoord mij als ik roep,

God die mij recht doet.

Geef mij ruimte als ik belaagd word,

wees genadig, hoor mijn gebed.

Psalmen 4:2NBV21Open in de Bijbel

Een lang gebed van koning Salomo

Een lang gebed staat in het Oude Testament. Als koning Salomo de tempel gebouwd heeft in Jeruzalem, bidt hij dit bijzondere gebed. Hij roept daarin bij God in herinnering wat Hij allemaal gedaan heeft voor zijn volk, en vraagt Hem om voor zijn volk te blijven zorgen, en hun zonden te vergeven. (1 Koningen 8.22-61)

Het gebed van een rechtvaardig mens

In het Bijbelboek Spreuken vindt je een aantal Spreuken waaruit blijkt dat God luistert naar het gebed van rechtvaardige en oprechte mensen. Maar offers van goddelozen verwerpt Hij:

8Het offer van de goddelozen is de HEER een gruwel,

het gebed van de oprechten is Hem welgevallig.

Spreuken 15:8NBV21Open in de Bijbel

29De HEER blijft ver van de goddelozen,

maar het gebed van de rechtvaardigen hoort Hij.

Spreuken 15:29NBV21Open in de Bijbel

Jezus leert het Onzevader (Matteüs 6:5-13)

Misschien wel het bekendste gebed uit de Bijbel is het Onzevader. Jezus leert dat aan zijn leerlingen als zij vragen hoe ze moeten bidden. Het begin laat zien dat God ook onze Vader wil zijn.

9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

Matteüs 6:9-13NBV21Open in de Bijbel

Jezus bidt zelf ook

Jezus trekt zich vaak terug om in zijn eentje te gaan bidden. Bijvoorbeeld vlak voor Hij gevangen zal worden door de Romeinen:

36Hij zei: ‘Abba, Vader, voor U is alles mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Maar laat niet gebeuren wat Ik wil, maar wat U wilt.’

Marcus 14:36NBV21Open in de Bijbel

De heilige Geest bidt met en voor ons

Als je niet weet wat je moet bidden, mag je weten dat de heilige Geest je altijd helpt:

26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Romeinen 8:26-28NBV21Open in de Bijbel

Paulus bidt onophoudelijk

In veel van zijn brieven laat Paulus weten dat hij onophoudelijk bidt voor mensen die hij kent, en voor de gemeenten die hij bezocht heeft of zou willen bezoeken:

Houd vast aan het geloof

3Ik dank God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien, ik dank Hem telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht.

2 Timoteüs 1:3NBV21Open in de Bijbel

Wat zegt de Bijbel over bidden

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.

Helpt bidden?

Als je deze teksten leest, kan het soms lijken alsof – als je maar gelooft en bidt – God zal luisteren en je gebed zal verhoren. Maar als je de Bijbel goed leest, ervaren ook mensen in de Bijbel dat God soms ver weg lijkt. Denk bijvoorbeeld aan Job, die tot God roept, maar lang moet wachten voor God iets tegen hem zegt. En ook Jezus vraagt of de beker aan Hem voorbij mag gaan, maar Hij zal toch sterven.

Weet dat je erop mag vertrouwen dat God luistert, ook al ervaar je dat niet meteen. Maar je mag Hem altijd aanspreken met je gebed. Hij luistert.

bijbelteksten listacle

Meer Bijbelteksten over...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons