Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De brieven van Paulus

Veel bijbelwetenschappers denken dat niet alle brieven die op naam van Paulus staan, ook echt door hem geschreven zijn. Ze maken een onderscheid tussen authentieke brieven en omstreden brieven van Paulus.

Authentieke brieven van Paulus

De brieven van Paulus zijn gelegenheidsgeschriften. Ze zijn bestemd voor een specifieke groep geadresseerden, meestal een christelijke gemeente in een bepaalde stad. Ze hebben een duidelijke aanleiding.
Van een aantal nieuwtestamentische brieven wordt algemeen aanvaard dat ze door Paulus geschreven zijn. Anders gezegd: de authenticiteit van die brieven is niet omstreden. Dit betreft zeven brieven: Romeinen, 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Tessalonicenzen en Filemon. Deze brieven zijn waarschijnlijk geschreven in de periode van ongeveer 50-60 na Christus.

Omstreden brieven van Paulus

Behalve de zeven authentieke brieven van Paulus zijn er zes brieven van Paulus waarvan de authenticiteit omstreden is. Dat zijn 2 Tessalonicenzen, Kolossenzen, Efeziërs, 1 Timoteüs2 Timoteüs en Titus.
Deze brieven zijn volgens veel bijbelwetenschappers waarschijnlijk niet door Paulus geschreven. Maar ze zijn op naam van Paulus gezet door auteurs die één of twee generaties later leefden. Op dat moment hadden de brieven van Paulus een grote autoriteit. Latere auteurs gebruikten de naam van Paulus om hun eigen brieven een even groot gezag te geven.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons