Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
2 maart 2023

Wat is je favoriete Bijbeltekst?

Die vraag stelden we een paar weken geleden in onze wekelijkse nieuwsbrief. En er kwamen reacties!

In dit blog lees je welke Bijbelteksten bovenaan staan, en wat de meest verrassende inzendingen waren.

De Heer is mijn herder…

Het was misschien wel te verwachten: het Bijbelboek met de meeste favoriete verzen is het boek Psalmen. Daarbinnen is wel veel variatie: natuurlijk werden Psalm 23 en Psalm 139 een paar keer genoemd, maar bijvoorbeeld:

Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
Hem te ontmoeten in zijn tempel.

Psalm 27:4

Ook psalmen waarin de dichter smeekt om Gods reddende nabijheid spreken tot veel mensen, zoals bijvoorbeeld:

Verlaat mij niet, HEER,
mijn God, blijf niet ver van mij.
Haast u mij te helpen,
Heer, U bent mijn redding.

Psalm 38:22-23

En dan zijn er natuurlijk nog de psalmen waarin God die redding juist toezegt, of waarin de dichter Hem daarvoor prijst:

Roep Mij te hulp in tijden van nood,
Ik zal je redden, en je zult Mij eren. 

Psalm 50:15

Loof de Heer mijn ziel
en vergeet niet een van zijn weldaden

Psalm 103:2

Genadig en liefdevol is de HEER,
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Psalm 145:8

Jesaja favoriete profeet

De meeste genoemde profeet is Jesaja. In het boek dat naar hem vernoemd is, gaat het naast waarschuwingen vanwege het wangedrag van Juda vaak over het unieke karakter van God en de redding die Hij uiteindelijk zal brengen aan het volk in ballingschap: 

Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,
mijn dienaar, die Ik uitgekozen heb
opdat jullie Mij zouden kennen en vertrouwen,
en zouden inzien dat Ik het ben.
Vóór Mij is er geen god gevormd,
en na Mij zal er geen zijn.

Jesaja 43:10

Sta op, wordt verlicht, want uw Licht komt. 

Jesaja 60:1

Onze Vader in de hemel …

In het Nieuwe Testament staat het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leert (Matteüs 6:9-13; Lucas 11:2-4) bovenaan de lijst met geliefde teksten. ‘Daar is alles in verwerkt dat ons kracht geeft,’ schrijft iemand, en dat ervaren miljoenen mensen over de hele wereld al eeuwenlang.

Matteüs is ook buiten het Onzevader de meeste geliefde evangelist. Naast andere delen van de Bergrede noemen mensen bijvoorbeeld:

‘Neem mijn juk op je en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.’

Matteüs 11:29

En de krachtige bemoediging die Jezus aan de leerlingen meegeeft voordat Hij zijn plaats aan de rechterhand van God inneemt:

‘En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Matteüs 28:2

Brieven met eeuwigheidswaarde

Last but not least bevatten de brieven van het Nieuwe Testament pareltjes die voor veel mensen hun hele leven met hen meegaan. Bijvoorbeeld deze twee:

En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede.

Romeinen 8:26-28

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

Filippenzen 4:4-6

Verrassingen

De meeste inzendingen gingen over teksten waarin Gods nabijheid centraal staat, of de toezegging dat uiteindelijk alles in Gods hand ligt. Maar er waren ook teksten die juist een uitdaging vormen voor de lezer. Bijvoorbeeld:

‘Vader, vergeef hen. Zij weten niet wat ze doen.’ Deze woorden van Jezus ‘sterken mij geregeld bij ervaren onrecht,’ schrijft iemand. Of:

Lucas 23:34

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.

1 Petrus 3:9

Eén lezer koos het verhaal van Absalom, die probeert zijn vader David van de troon te stoten. En voor weer iemand anders is het hele boek Deuteronomium de favoriet.

Eén ding is in ieder geval duidelijk: de Bijbel geeft antwoord op en verbindt ons in onze behoefte aan hoop en bemoediging. En hij bevat voldoende verschillende verhalen en teksten om tot heel verschillende lezers te spreken.

Meer ingezonden favorieten lezen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons