Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
23 februari 2023

9 Bijbelteksten over vasten

De veertigdagentijd is van oudsher een periode van bezinning in de aanloop naar Pasen. Deze periode wordt ook wel de vastentijd genoemd; mensen zeggen ‘nee’ tegen iets zodat ze meer tijd en aandacht hebben om ‘ja’ te zeggen tegen God.

Dicht bij God

Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

Exodus 34:28

Mozes eet veertig dagen en nachten niet, terwijl God een verbond sluit met hem en het volk. Je zou denken dat Mozes hierna verzwakt en uitgeput moet zijn, maar het tegendeel is waar: hij glanst! (Exodus 34:29-35).

Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger. Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’

Matteüs 4:1-4

Ook Jezus eet veertig dagen en nachten niet. Van hem lezen we wel dat Hij honger had, maar toch stelt Hij geestelijk voedsel boven alles: Gods woord doet leven.

Door te vasten verleg je je aandacht van je lichamelijke verlangens naar je geestelijke verlangens. Het helpt je om je gevoelens en gedachten op God te richten en naar zijn wil te zoeken.

Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een samenkomst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen: ‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken.

Handelingen 13:2-3

Rouwen en smeken

In de Bijbel gaat vasten vaak samen met rouw; er is iets verkeerd gegaan of gedaan, en door te vasten zoekt men Gods nabijheid.

Ik wendde mij tot God, de Heer, en gaf me over aan gebed en smeekbeden, al vastend en rouwend. Ik bad tot de HEER, mijn God, en beleed schuld …

Daniël 9:3-4a

Vasten kan een manier zijn om troost, vergeving of rust te vinden bij God.

Daar bij het Ahawakanaal riep ik op tot een vasten, om ons te verootmoedigen voor onze God en Hem te smeken om een voorspoedige reis voor onszelf, voor onze kleine kinderen en voor al onze bezittingen.

Ezra 8:21

Na een periode van gebed en inkeer vinden mensen in de Bijbel keer op keer de bereidheid om Gods wil te volgen.

Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: ‘Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en ’s nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.’

Ester 4:15-16

Het ware vasten

Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is.

Matteüs 6:16-18a

Vroeger lieten mensen soms maar wat graag zien hoe goed ze aan het vasten waren. Ze zagen er extra grauw en somber uit. Maar vasten is iets tussen God en jou. Het draait om Hem.

Nu dan – spreekt de HEER –, keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want Hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden.

Joël 2:12-13

Wanneer je je dan zo richt op het luisteren naar Gods stem, mag je ook horen wat Hij wenst voor de mensen om je heen. Hoe kun jij je deze veertigdagentijd om je medemens bekommeren?

Is dit niet het vasten dat Ik verkies:
misdadige ketenen losmaken,
de banden van het juk ontbinden,
de verdrukten bevrijden,
en ieder juk breken?
Is het niet: je brood delen met de hongerige,
onderdak bieden aan armen zonder huis,
iemand kleden die naakt is,
je bekommeren om je medemensen?

Jesaja 58:6-7

Wat zegt de Bijbel over vasten

‘Vasten’ is een vast ritueel in de Bijbel. Mensen die vastten, onthielden zich tijdelijk van voedsel. Er zijn kleine verschillen te vinden binnen het Oude en het Nieuwe Testament.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons