Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9 Bijbelteksten voor als je boos bent

Soms lijkt er geen ontkomen aan: boze mensen. Je ziet ze op televisie, op sociale media, op straat, en misschien ook wel in je directe omgeving. Misschien ontwijk je ze wel, of weet je ze soms wat te kalmeren. Maar hoe ga je om met je eigen boosheid?

Heilige woede

1Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’

Jona 4:1-4NBV21Open in de Bijbel

Het is een confronterende vraag: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?’ Jona is boos omdat hij dacht dat Nineve door God vernietigd zou worden, maar God blijkt ook hier weer genadig. Jona denkt dat al zijn werk voor niets is geweest. Maar is dat wel zo?

God veroordeelt kwaad en onrecht

18Vanuit de hemel openbaart Gods toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aandoen.

Romeinen 1:18NBV21Open in de Bijbel

God daarentegen wordt boos om heel andere redenen dan Jona. In de Bijbel lezen we vaak over zijn boosheid wanneer het volk afgoden gaat dienen, en ook onrecht is voor Hem een reden tot woede. Soms is boosheid noodzakelijk om verandering teweeg te brengen. Zulke boosheid is echter ergens op gericht en het dient een doel; het is geen onbegrensd geraas.

5Hij keek hen boos aan, maar ook diepbedroefd vanwege hun hardleersheid, en toen zei Hij tegen de man: ‘Steek uw hand uit.’ Hij stak hem uit en zijn hand genas.

Marcus 3:5NBV21Open in de Bijbel

Ook Jezus wordt best weleens kwaad. Hij houdt veel van alle mensen, wat hun situatie ook is, maar Hij kan ook een heilige woede voelen – bijvoorbeeld wanneer Hij het tempelplein schoonveegt (Johannes 2:15-16). Toch heeft zijn woede altijd een goede reden, en belangrijker nog: er ligt altijd liefde aan ten grondslag: liefde voor God en liefde voor mensen.

Wat je aandacht geeft, groeit

26Als u boos wordt, zondig dan niet: laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, 27geef de duivel geen kans.

Efeziërs 4:26-27NBV21Open in de Bijbel

Er kunnen dus best goede redenen zijn om boos te worden. De vraag is alleen hoe je daar vervolgens mee omgaat; blijf je je woede voeden waardoor ze je in haar greep kan krijgen, of gebruik je de passie die je voelt om goed te doen?

1Een vriendelijk antwoord doet drift bedaren,

krenkende woorden wakkeren woede aan.

Spreuken 15:1NBV21Open in de Bijbel

Wat je aandacht geeft, groeit. Terechte boosheid kan iets goeds teweegbrengen, mits we Jezus’ voorbeeld volgen en altijd blijven denken en handelen vanuit liefde. Uit ongebreidelde woede kan niets goeds voortkomen, maar gerichte verontwaardiging kan Gods nieuwe wereld een stukje dichterbij brengen.

31Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.

Efeziërs 4:31-32NBV21Open in de Bijbel

Bid, kom in actie, laat los

17Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je. 18Blijf geen wraakzucht of wrok koesteren, maar heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

Leviticus 19:17-18NBV21Open in de Bijbel

Heb je een probleem met iemand? Spreek het uit, bid voor diegene en laat het los zodat je hart geen voedingsbodem wordt voor woede en wrok. Geef het over aan God.

25Wanneer je staat te bidden en je hebt een ander iets te verwijten, vergeef hem dan, opdat ook jullie Vader in de hemel jullie je misstappen vergeeft.’

Marcus 11:25NBV21Open in de Bijbel

Ook onder christenen kan soms onenigheid bestaan over gebruiken, overtuigingen en interpretaties – vaak met de beste bedoelingen. Toch roept Paulus zijn lezers op om hun aandacht volledig te richten op Hem die er echt toe doet. Waar Gods liefde heerst, mogen ruzies en ergernissen nooit de boventoon voeren.

5Leg je leven in de handen van de HEER,

vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen:

6het recht zal dagen als het morgenlicht,

de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7Blijf kalm en wacht op de HEER,

erger je niet aan wie slaagt in het leven,

aan wie met listen te werk gaat.

Psalmen 37:5-7NBV21Open in de Bijbel

Als je boos of jaloers bent, is bidden altijd het beste wat je kunt doen. Zo breng je je emotie bij God. Reageer je niet af op een ander, maar deel je vragen en gedachten met Hem. Hij houdt alles in zijn hand en zal je geven wat je nodig hebt.

bijbelteksten listacle

Meer inspirerende Bijbelteksten...

Klik hier voor een overzicht van onze listicle’s met inspirerende Bijbelteksten

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons