Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
8 maart 2023

8 Bijbelse vrouwen om op Vrouwendag bij stil te staan

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag: een dag om stil te staan bij de strijd van vrouwen wereldwijd voor gelijkwaardige en rechtvaardige behandeling, en bij de solidariteit van vrouwen onderling.

Wij hebben acht Bijbelse vrouwen op een rij gezet, die elk een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan Gods verhaal met mensen.

Eva: moeder van alle levenden

In een lijst met bijzondere vrouwen kan de eerste vrouw natuurlijk niet ontbreken: Eva. Samen met Adam is ze beelddrager van God, en samen krijgen ze de opdracht om de schepping onder hun gezag te brengen. De eerste mens is dan ook maar wat blij met haar:

De mens noemde zijn vrouw Eva; zij is de moeder van alle levenden geworden.

Genesis 3:20

Sifra en Pua: het leven beschermen

Verloskundigen hebben een mooi, maar ook een pittig beroep. Helemaal wanneer de baby’s die zij ter wereld brengen meteen na de geboorte met de dood bedreigd worden! De Egyptische farao heeft bepaald dat alle Hebreeuwse jongetjes moeten worden gedood, maar de Hebreeuwse vroedvrouwen Sifra en Pua doen daar niet aan mee:

Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen: ze lieten de jongetjes in leven.

Exodus 1:17

Mirjam: profetes en zangleider

Vanaf het begin van Mozes’ leven speelt Mirjam, zijn oudere zus, een cruciale rol in het leven van deze grote leider. Samen met Aaron helpt ze hem om leiding te geven aan het volk Israël. En nadat God de Israëlieten door de Rietzee heeft geleid, laat ze zien dat ze precies heeft begrepen wat hier gebeurd is: God heeft bewezen dat Hij machtiger is dan welke menselijke koning dan ook.

De profetes Mirjam, Aärons zus, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend. En Mirjam zong dit refrein:
‘Zing voor de HEER,
zijn macht en majesteit zijn groot!
Paarden en ruiters wierp Hij in zee.’

Exodus 15:20

De dochters van Selofchad: staan voor je recht

Gedoe rond erfenissen is zo oud als de weg naar Rome – of zelfs nog ouder. In dit geval gaat het erom dat een Israëliet genaamd Selofchad tijdens de tocht naar het beloofde land is overleden. Omdat hij geen zonen heeft, zal zijn familie geen grond toebedeeld krijgen in het nieuwe land. Zijn dochters komen bij Mozes om de situatie uit te leggen. En God zelf stelt hen in het gelijk!

‘Selofchads dochters hebben gelijk. Je moet hun inderdaad een stuk grond in bezit geven, net als de broers van hun vader. Wat hun vader toekwam moet op hen overgaan.’

Numeri 27:7

Rachab: hulp uit onverwachte hoek

De Bijbel preuts? Welnee! De schrijvers van het boek Jozua vertellen heel eerlijk dat de Israëlitische spionnen in Jericho als eerste het huis van de hoer Rachab aandoen. En dat blijkt een goede keuze: Rachab helpt hen aan informatie en een schuilplaats. In ruil krijgen zij en haar familie een plek in Gods volk. En uiteindelijk blijkt zij zelfs een voormoeder van Jezus te zijn!

Maar de hoer Rachab werd door Jozua gespaard, samen met haar hele familie. Hun nakomelingen wonen tot op de dag van vandaag onder de Israëlieten, want Rachab had de mannen die in opdracht van Jozua Jericho moesten verkennen een schuilplaats gegeven.

Jozua 6:25

Hanna: vurig wachten

Welke profeten ken je? Waarschijnlijk komen als eerste de namen van mannelijke profeten bovendrijven: Jesaja, Jeremia, Micha, Elia … Maar de eerste profeet die in het Nieuwe Testament genoemd wordt, is een vrouw: Hanna. Al decennialang wacht ze in de tempel op de komst van de messias. En wanneer ze de baby van Jozef en Maria ziet, weet ze dat het lange wachten de moeite waard was:

Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuel, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.

Lucas 2:36-38

Marta: gastvrij voor Jezus

Ze wordt altijd in één adem met haar zus en soms ook haar broer genoemd: Marta, een vrouw uit Betanië die tot Jezus inner circle behoort. Toegegeven, soms laten haar prioriteiten te wensen over. Maar Jezus weet dat Hij altijd bij haar terecht kan om op adem te komen en te genieten van een goede maaltijd.

Toen ze verder trokken ging Hij een dorp in, waar Hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Marta heette.

Lucas 10:38

Maria van Magdala: leerling en getuige

Maria van Magdala heeft haar reputatie niet mee: doordat haar naam (onterecht) in verband werd gebracht met de zondares uit Lucas 7, is ze vaak afgeschilderd als femme fatale. In werkelijkheid beschrijven de evangelisten haar als toegewijde volgelinge van Jezus en een van de eerste getuigen van de opstanding:

Maria van Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat Hij tegen haar gezegd had.

Johannes 20:18

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.11.22
Volg ons