Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie is Jezus?

Jezus is de centrale figuur in alle boeken van het Nieuwe Testament. Zijn naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord Yeshua, wat een afkorting is van Yehoshua en het betekent "de Heer is redding".

Waar en wanneer is Jezus geboren?

Volgens de Evangelieen wordt Jezus geboren in Bethlehem en groeit hij op in Nazareth in Galilea. Jezus heeft Joodse ouders: Jozef de timmerman en zijn vrouw Maria. Jezus is geboren ca 4 v.Chr., rond de tijd dat Herodes de Grote stierf.

Als Jezus ongeveer 30 jaar oud is, wordt hij door Johannes de Doper gedoopt in de rivier de Jordaan. De evangeliën beschrijven Gods geest die op dat moment vanuit de hemel op hem neerdaalt en hem zo voorbereidt op zijn taak (Lucas 3:21-22). Hierna blijft Jezus veertig dagen in de woestijn.

Na zijn verblijf in de woestijn beginnen zijn openbare optredens, die ongeveer twee of drie jaar duren. Jezus verzamelt discipelen, legt Gods Koninkrijk uit en geneest mensen. Door de woorden en daden van Jezus ontdekken mensen dat hij buitengewoon gezag heeft (Marcus 1:21-28). Ze merken dat God aanwezig is in zijn woorden en daden.

De verschijningen van Jezus beginnen in het huis van Petrus en zijn gezin in Kafarnaüm. Marcus vertelt hoe de eigen familie van Jezus kritiek had op zijn daden (Marcus 3:21 en Marcus 6:4).

Wanneer is Jezus gekruisigd

Op basis van de valse beschuldiging dat Jezus de politieke leider is van een opstand, wordt hij kruisiging door de Romeinen. Waarschijnlijk rond zijn 33ste levensjaar.

Wie is Jezus voor christenen?

De betekenis van Jezus voor de vroege christenen houdt verband met Pasen. De vraag wie Jezus was, wordt beantwoord vanuit het geloof in de opstanding: Jezus was de Christus, hij was de Redder van de mensheid, hij was door God gezonden. Paulus verwijst naar een vroege christelijke belijdenis van dit geloof:

3Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4dat Hij is begraven, dat Hij op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5en dat Hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf.

1 Korintiërs 15:3-5NBV21Open in de Bijbel

Leesplan Het leven en de woorden van Jezus

Wat weet jij over Jezus? En wat zou je nog meer over hem willen weten? In dit leesplan verdiep je je in het leven, het sterven en de opstanding van Jezus, en ervaar je wat het betekent om hem te volgen.

Wat voor geloof had Jezus?

Een korte samenvatting van de leer van Jezus is te vinden in Marcus 1:15:

15Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Marcus 1:15NBV21Open in de Bijbel

De genezingen van Jezus zijn een teken van de komst van het koninkrijk van God (Matteüs 11:2-6).

Een ander belangrijk teken van dit koninkrijk is de zorg van Jezus voor mensen die aan de rand van de samenleving leefden. Hij zet de armen, de zieken en mensen met een ernstige handicap voorop, maar ook mensen die zich hebben opgezadeld met zonde, zoals tollenaars en prostituees. Hij waarschuwt ook de rijken en mensen die denken dat ze beter zijn dan anderen (Lucas 6:20-26).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons