Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De poëtische boeken

Het Oude Testament is op verschillende manieren in te delen. In de meeste bijbelvertalingen zijn vier delen te onderscheiden: de Pentateuch (Genesis - Deuteronomium); de historische boeken (Jozua - Ester); de poëtische boeken (Job - Hooglied) en de profetenboeken (Jesaja - Maleachi).

Poëtische boeken

Onder de poëtische boeken of wijsheidsboeken vallen de bijbelboeken:

Tanach

In de indeling van de Hebreeuwse Bijbel, de Tanach, vallen deze boeken onder de Geschriften (Ketoeviem).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons