Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
Bram Oudenampsen

3/10 - Wetten en regels

Bijbeltekst(en)

17Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. 18Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19Wie dus ook maar het minste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan. 20Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.

Matteüs 5:17-20NBV21Open in de Bijbel

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Matteüs 5:43-48NBV21Open in de Bijbel

Het gedeelte van vandaag gaat over een onderwerp dat voor veel Joden in de tijd van Jezus van groot belang was: Gods regels (de wet) en hun uitleg. Sommige wetten klinken ons misschien vreemd in de oren. Maar de discussie zelf herkennen we wel: hoe leggen we de Bijbel uit? Denk bijvoorbeeld aan de medische wetenschap die ons voor keuzes stelt die in de tijd van de Bijbel nog in de verste verte niet bij de mensen opkwamen: hoe kunnen we de Bijbel recht doen in dat gesprek? In 5:17-20 lees je een paar wegwijzers van Jezus als het gaat om hoe je de Bijbel gebruikt. Hij geeft geen stappenplan, maar wijst een richting.

Het is niet Jezus’ doel om de wet af te schaffen. Het doel dat Jezus voor ogen heeft, is om de Wet en de Profeten te ‘vervullen’ (5:17). Je zou kunnen zeggen dat in Jezus – in zijn persoon, zijn daden, zijn onderwijs, maar ook in heel zijn missie – de achterliggende betekenis van de wet tot haar recht komt. De werkelijke betekenis ervan komt aan het licht. Het gaat – wat Jezus betreft – niet om uitleg van de wet, maar om het einddoel ervan, de ware betekenis. De ware betekenis van de wet is voor Jezus alleen te ontdekken in het licht van Gods koninkrijk.

Het doel van Gods wet is ‘gerechtigheid’, oftewel: dat Gods wil hier op aarde gedaan wordt, net zoals dat in de hemel gebeurt. Hoe betrek jij de Bijbel bij nieuwe en onbekende situaties waar de Bijbel niet direct iets over zegt?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons