Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 31 – Gods geliefde Zoon

Bijbeltekst(en)

5Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’ 6Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde. 7Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’ 8Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen.

9Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’ 10De leerlingen vroegen Hem: ‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet komen?’ 11Hij antwoordde: ‘Elia komt inderdaad en herstelt alles. 12En Ik zeg jullie dit: Elia is al gekomen, maar in plaats van hem te erkennen hebben ze met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.’ 13Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Matteüs 17:5-13NBV21Open in de Bijbel

‘Zes dagen later’, dat wil zeggen: zes dagen nadat Petrus Jezus vol overtuiging ‘Messias’ en ‘Zoon van de levende God’ genoemd had (en eeuwen nadat Jesaja zijn profetieën over de dienaar van de heer had uitgesproken). In de scène op de berg wordt die belijdenis voor zijn ogen werkelijkheid. Het groepje leerlingen vangt een glimp op van de toekomst waar ze zo vurig naar verlangen: de ‘dag van de Heer’, die volgens de joodse traditie ingeluid wordt door de verschijning van de grote profeten Mozes en Elia. Een toekomst waarin de beperkingen en de kwetsbaarheid van het leven op aarde plaatsmaken voor een heerlijkheid die nauwelijks te bevatten is.
Petrus’ reactie is maar al te menselijk. Door tenten te bouwen voor Jezus en zijn gesprekspartners wil hij deze toekomst stevig in het heden verankeren. Uiteindelijk moet het groepje toch weer van de berg af, door een dieper dal dan ze voor mogelijk hadden gehouden. Maar het beeld van Jezus in al zijn toekomstige heerlijkheid gaat met hen mee en bepaalt de richting waarin zij gaan.

Waarom zou Jezus de leerlingen verbieden om over hun ervaring te praten totdat Hij uit de dood is opgestaan?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons