Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 3 – De Gezalfde van de Heer

Bijbeltekst(en)

Profetie over de komende glorie

1De geest van God, de HEER, rust op mij,

want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen

heeft Hij mij gezonden,

om aan verslagen harten hoop te bieden,

om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken

en aan geketenden hun bevrijding,

2om een genadejaar van de HEER uit te roepen

en een dag van wraak voor onze God,

om allen die treuren te troosten,

3om aan Sions treurenden te schenken:

een kroon op hun hoofd in plaats van stof,

vreugdeolie in plaats van rouw,

feestkledij in plaats van verslagenheid.

Men noemt hen Terebinten van gerechtigheid,

geplant door de HEER als teken van zijn luister.

Jesaja 61:1-3NBV21Open in de Bijbel

“In Jesaja 61 is iemand aan het woord die zijn goddelijke opdracht aan de mensen bekendmaakt. De geest van de heer rust op hem, en God heeft hem gestuurd om aan armen het goede nieuws te verkondigen en gevangenen te bevrijden. Door hem zal God gerechtigheid op aarde laten heersen. Wie is deze persoon? De tekst geeft hierop geen duidelijk antwoord. Het feit dat hij door God gezonden is, wijst in de richting van een profeet. Maar zijn zalving doet juist weer denken aan een koning. In Jesaja 11:2 lezen we over een messiaanse koning van wie ook wordt gezegd dat de geest van de heer op hem rust. Tot slot lijkt de persoon in Jesaja 61 op de dienaar van de heer, die beschreven wordt in Jesaja 42 en 53. Ook deze dienaar is door God gestuurd om rechtvaardigheid naar de wereld te brengen.
Een paar honderd jaar later verkondigt Jezus dat deze tekst werkelijkheid is geworden in Hem (Lucas 4:17-21). Híj is de messias, de gezalfde van God, die gekomen is om het goede nieuws bekend te maken en de mensen te bevrijden. En door Hem zal de zonde van de wereld worden weggenomen (Johannes 1:29).”

Hoe zouden de eerste luisteraars, inwoners van Juda, die zelf veel onderdrukking hadden meegemaakt, deze tekst hebben gehoord? Waar denk jij zelf aan bij deze woorden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons