Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 29 – Gods uitverkorene

Bijbeltekst(en)

1Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen,

hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde,

Ik heb hem met mijn geest vervuld.

Hij zal alle volken het recht doen kennen.

2Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet,

hij roept niet luidkeels in het openbaar;

3het geknakte riet breekt hij niet af,

de kwijnende vlam zal hij niet doven.

Het recht zal hij zuiver doen kennen.

4Hij zal niet uitdoven en niet breken

tot hij op aarde het recht heeft gevestigd;

de eilanden zien naar zijn onderricht uit.

Jesaja 42:1-4NBV21Open in de Bijbel

“Deze bekende verzen uit het boek Jesaja spreken over Gods dienaar die door Hem is uitgekozen. Hij zal op aarde ‘het recht vestigen’: ervoor zorgen dat de mensen zullen leven in gerechtigheid en vrede, in overeenstemming met Gods wetten. Hoewel hij zal optreden als koning en rechter, is Gods dienaar geen hardvochtige of gewelddadige heerser. Hij maakt juist de indruk van een zachtmoedig persoon: iemand die niet schreeuwt of zijn stem verheft, maar opkomt voor zwakke en onderdrukte mensen: het ‘geknakte riet’ en de ‘kwijnende vlam’.
In het Nieuwe Testament wordt deze profetie betrokken op Jezus. Een citaat ervan is te vinden in Matteüs 12:18-21. En de woorden ‘in Hem vind ik vreugde’ klinken als een stem uit de hemel tijdens Jezus’ doop wanneer de heilige Geest op Hem neerdaalt (Matteüs 3:16-17) en bij de verheerlijking op de berg, wanneer Hij door God wordt erkend als zijn uitverkoren Zoon (Matteüs 17:5).”

Welke verhalen over Jezus vind je bij deze tekst passen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons