Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 januari 2024

Dag 23 – Bemiddelaar van een nieuw verbond

Bijbeltekst(en)

11Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. 13Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?

15Zo is Hij dan bemiddelaar van een nieuw verbond; Hij is immers gestorven om ons te verlossen van de overtredingen tegen het eerste verbond. Nu kunnen allen die geroepen zijn het beloofde eeuwige erfdeel ontvangen. 16Bij een testament is het noodzakelijk dat de dood van de erflater wordt vastgesteld. 17Een testament is immers pas geldig na overlijden, het heeft geen rechtskracht wanneer de erflater nog leeft. 18Daarom is ook het eerste verbond niet zonder bloed ingewijd. 19Want nadat Mozes alle voorschriften van de wet aan heel het volk had voorgelezen, nam hij het bloed van jonge stieren en bokken, water, karmozijnrode wol en majoraan, en besprenkelde zowel het boek zelf als heel het volk, 20en verklaarde: ‘Dit is het bloed van het verbond dat God aan u heeft opgelegd.’ 21Vervolgens besprenkelde hij op dezelfde manier de tabernakel en alle voor de eredienst benodigde voorwerpen met het bloed. 22Volgens de wet wordt inderdaad vrijwel alles met bloed gereinigd, want als er geen bloed wordt uitgegoten, vindt er geen vergeving plaats.

Hebreeën 9:11-22NBV21Open in de Bijbel

De schrijver van de brief aan de Hebreeën probeert met wat bekend is over het eerste verbond de betekenis van Jezus te verduidelijken. Het aardse heiligdom van het eerste verbond is volgens hem een afbeelding van het hemelse heiligdom. En de dienst van de verzoening in het hemelse heiligdom wordt verricht door Christus als hemelse hogepriester. Hij doet dat niet met bloed van dieren, maar met zijn eigen bloed, een offer zonder smet. Zo verlost Hij ons van onze zonden. Christus kan tegelijk vergeleken worden met Mozes. Mozes is de bemiddelaar van het eerste verbond. Mozes wijdde het eerste verbond in met het sprenkelen van bloed. ‘Bloed’ kan in de Bijbel ook ‘dood’ betekenen. En, zo stelt de schrijver, het nieuwe verbond is tot stand gekomen met de dood van Christus. Het woord voor ‘verbond’ kan ook ‘testament’ betekenen (zie de voetnoot bij 9:15-16 in de NBV21). Een testament wordt pas uitgevoerd als de erflater is overleden. En zo is het nieuwe verbond geldig door Jezus’ dood. Een ingewikkelde vergelijking! Het kernpunt is dat Christus door zijn offer de zonde voor eens en altijd teniet heeft gedaan, zodat wij een heilig leven kunnen leiden, in dienst aan de levende God.

Wat zou het voor jou kunnen betekenen om onderdeel te zijn van het nieuwe verbond?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons