Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 7

Bijbeltekst(en)

1Vanuit de woestijn van Sin trok het hele volk van Israël verder, van de ene pleisterplaats naar de andere, volgens de aanwijzingen van de HEER. Toen ze hun tenten opsloegen in Refidim, bleek daar geen water te zijn om te drinken. 2Ze maakten Mozes verwijten. ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ zeiden ze. Mozes zei: ‘Waarom maakt u mij verwijten? Waarom stelt u de HEER op de proef?’ 3Maar omdat het volk daar hevige dorst leed, bleef het klagen. ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte?’ zeiden ze tegen Mozes. ‘Om ons van dorst te laten sterven, met onze kinderen en ons vee?’

4Mozes riep luid de HEER aan. ‘Wat moet ik met dit volk beginnen?’ vroeg hij. ‘Er hoeft niet veel meer te gebeuren of ze stenigen mij!’ 5De HEER antwoordde Mozes: ‘Ga samen met een aantal van de oudsten van Israël voor het volk uit. Neem de staf waarmee je op de Nijl hebt geslagen in je hand en ga op weg. 6Ik zal je opwachten op de rots bij de Horeb. Als je op de rots slaat, zal er water uit stromen, zodat het volk te drinken heeft.’ Mozes deed dit, in het bijzijn van de oudsten van Israël. 7Hij noemde die plaats Massa en Meriba, omdat de Israëlieten Mozes daar verwijten hadden gemaakt en omdat ze daar de HEER op de proef hadden gesteld door te vragen: ‘Is de HEER nu in ons midden of niet?’

Exodus 17:1-7NBV21Open in de Bijbel

Er is gebrek aan water, en de Israëlieten geven Mozes de schuld. Mozes geeft in zijn reactie te kennen dat niet hijzelf maar Gód de leider is van het volk. De verwijten van de Israëlieten zijn dus niet tegen hem maar tegen God gericht. Hun echte Leidsman wordt op de proef gesteld, omdat het volk hardop betwijfelt of Hij wel in hun midden is, of Hij hen werkelijk leidt.

God gaat op de uitdaging in en geeft het volk een bewijs. Bij de berg Horeb ontmoet Hij Mozes. Mozes slaat met zijn staf op de rots, en uit de rots stroomt helder water. Er is weer volop te drinken.

Mozes noemt de plaats Massa en Meriba. Massa, wat ‘beproeving’ betekent, omdat het volk God op de proef heeft gesteld, en Meriba – ‘verwijt’ of ‘twist’ – vanwege de strijd die het met Mozes is aangegaan. Elders in de Bijbel wordt terugverwezen naar deze gebeurtenis als waarschuwing om God niet opnieuw op de proef te stellen (onder andere Deuteronomium 6:16; Psalm 95:8; Hebreeën 3:9).

Wat houdt ‘God op de proef stellen’ volgens jou in?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons