Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 8

Bijbeltekst(en)

Verschijning van de HEER op de Sinai; de tien geboden

1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4“Jullie hebben gezien hoe Ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe Ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met Mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor Mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken – want de hele aarde behoort Mij toe. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ Mozes bracht het antwoord van het volk aan de HEER over, 9waarop de HEER tegen hem zei: ‘Ik kom naar je toe in een donkere wolk, dan kan iedereen het horen wanneer Ik met je spreek en zullen ze voor altijd vertrouwen in je hebben.’ Toen Mozes de HEER vertelde wat het volk had geantwoord, 10zei de HEER hem ook: ‘Ga terug naar het volk en zorg ervoor dat ze zich vandaag en morgen heiligen, en laten ze hun kleren wassen. 11Bij het aanbreken van de derde dag moeten ze gereed zijn, want op die dag zal de HEER voor de ogen van heel het volk neerdalen op de Sinai.

Exodus 19:1-11NBV21Open in de Bijbel

16Op de derde dag, bij het aanbreken van de morgen, begon het te donderen en te bliksemen, er hing een dreigende wolk boven de berg, en zeer luid weerklonk het geschal van een ramshoorn. Iedereen in het kamp beefde. 17Mozes leidde het volk het kamp uit, God tegemoet. Aan de voet van de berg bleven ze staan. 18De Sinai was volledig in rook gehuld, want de HEER was daarop neergedaald in vuur. De rook steeg op als de rook uit een smeltoven, en de berg trilde hevig. 19Het geschal van de ramshoorn werd luider en luider. Mozes sprak, en God antwoordde met geweldig stemgeluid. 20De HEER was op de top van de Sinai neergedaald. Hij vroeg Mozes naar Hem toe te komen, en Mozes ging naar boven. 21De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga naar beneden en waarschuw het volk dat ze niet te dichtbij komen in de hoop de HEER te zien, want dan zullen velen van hen het leven verliezen.

Exodus 19:16-21NBV21Open in de Bijbel

Precies twee maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten aan bij de berg Sinai. Zoals een adelaar zijn jongen beschermend op zijn vleugels draagt en naar zijn nest in de bergen brengt, zo heeft God zijn volk naar deze berg gebracht (vers 4). Bij de Sinai sluit God een verbond met de Israëlieten. Hij belooft dat zij voor Hem een heel bijzonder volk zullen zijn, zijn kostbare bezit. En zij moeten beloven zich aan zijn geboden te houden. Om het volk ervan te overtuigen dat Hijzelf dit verbond met hen sluit, zal God zich op de berg Sinai aan hen openbaren. Een indrukwekkend schouwspel van onweer, bliksem, donkere wolken en hoorngeschal kondigt zijn komst aan. Het volk moet afstand bewaren omdat God zó heilig is dat de mens in zijn onvolkomenheid Gods nabijheid niet kan verdragen. Toch is dit moment op de Sinai misschien wel het ogenblik waarop Hij het dichtste tot zijn volk nadert. Dat dit juist plaatsvindt tijdens de zware periode van hun tocht door de woestijn is veelzeggend en troostend.

Op welke momenten in je leven heb jij God als dichtbij ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons