Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 34

Bijbeltekst(en)

7De heilige Geest zegt immers:

‘Horen jullie vandaag zijn stem,

8wees dan niet halsstarrig, als tijdens de opstand,

ten tijde van de beproeving in de woestijn,

9waar jullie voorouders Mij op de proef stelden en tartten,

al hadden ze mijn daden gezien, 10veertig jaar lang.

Daarom wekten zij mijn toorn, Ik zei:

“Altijd weer dwaalt hun hart,

mijn wegen kennen ze niet.”

11En in mijn toorn heb Ik gezworen:

“Nooit zullen ze mijn rust binnengaan.”’

12Let er dus op, broeders en zusters, dat niemand van u door een kwaadwillig, ongelovig hart afvallig wordt van de levende God, 13maar wijs elkaar terecht, elke dag dat dit ‘vandaag’ nog geldt, opdat niemand van u door zonde verleid wordt en daardoor halsstarrig wordt. 14Want alleen als we tot het einde toe resoluut vasthouden aan ons aanvankelijk vertrouwen, blijven we deelgenoten van Christus. 15Wanneer er gezegd wordt ‘Horen jullie vandaag zijn stem, wees dan niet halsstarrig, als tijdens de opstand’ – 16wie waren het dan die zijn stem hoorden en toch opstandig werden? Waren dat niet al degenen die onder Mozes’ leiding uit Egypte waren weggetrokken? 17Tegen wie was zijn toorn veertig jaar lang gericht? Waren dat niet degenen die gezondigd hadden en van wie de lijken in de woestijn lagen? 18En aan wie zwoer Hij dat ze zijn rust niet zouden binnengaan – toch zeker aan hen die ongehoorzaam waren? 19Zo zien we dat zij er niet konden binnengaan vanwege hun ongeloof.

Hebreeën 3:7-19NBV21Open in de Bijbel

Vasthouden aan datgene waarop we hopen, en niet opgeven! Daartoe spoort de schrijver ons aan. Gods stem klinkt elke dag, in de Bijbel of via de woorden van andere mensen. De dichter van Psalm 95 zegt: als je vandaag Gods stem hoort, vertrouw Hem dan. Elke dag is het ‘vandaag’. Elke dag sta je voor de keuze om vast te houden aan het vertrouwen op God dat je had toen je tot geloof kwam. Het lot van de ongelovige Israëlieten tijdens de woestijnreis is een waarschuwend voorbeeld. Allen waren ze bevrijd, maar wie opstandig werden en zich van God afkeerden, bereikten het beloofde land niet. Zo ook wij: alleen wie tot het einde toe resoluut vasthoudt aan vertrouwen op God en Christus, blijft deelgenoot van Christus en kan Gods nieuwe wereld binnengaan.

De schrijver spoort ook aan om op elkaar te letten. Hoe kan een gemeenschap je helpen om het vol te houden?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons