Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

9/10 - Maak het iedereen bekend!

Bijbeltekst(en)

De trouw en de barmhartigheid van God

1Omdat ik één ben met Christus spreek ik de waarheid, en mijn geweten, geleid door de heilige Geest, is mijn getuige dat ik niet lieg: 2ik ben diepbedroefd en word voortdurend door verdriet gekweld. 3Bijna zou ik bidden zelf vervloekt te worden en van Christus gescheiden te zijn, omwille van mijn volksgenoten, de broeders en zusters met wie ik mijn afkomst deel. 4Dat zijn de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie Hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken. 5Het is het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen – Hij die God is, boven alles verheven, zij geprezen tot in eeuwigheid. Amen.

Romeinen 9:1-5NBV21Open in de Bijbel
Onbegrip bij Israël

30Wat kunnen we hieruit nu opmaken? Volken die niet op rechtvaardigheid uit waren, hebben haar toch verkregen: ze zijn rechtvaardig verklaard op grond van geloof. 31Maar Israël, dat naar rechtvaardigheid streefde door de wet te volgen, heeft dat niet bereikt. 32Wat is daarvan de oorzaak? Ze handelden alsof het van hun daden afhing, en niet van geloof. Ze zijn over de steen gestruikeld 33waarover geschreven staat: ‘In Sion leg Ik een steen neer waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Maar wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit.’

1Broeders en zusters, ik wens uit de grond van mijn hart en bid tot God dat ze zullen worden gered. 2Ik kan van hen getuigen dat ze God vol toewijding dienen, maar het ontbreekt hun aan inzicht. 3Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden, en erkennen ze die van God niet. 4De wet evenwel vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.

Romeinen 9:30-10:4NBV21Open in de Bijbel

Het doet Paulus verdriet dat veel mensen van zijn eigen volk, de Joden, niet geloven in de redding door Jezus Christus. Paulus was zelf ook een Jood en kon eerst moeilijk geloven dat Jezus de Messias was. Totdat Jezus zelf zich aan hem openbaarde. Over deze bijzondere ontmoeting lezen we in Handelingen 9.

Paulus bidt en smeekt of God zichzelf ook aan de andere Joden openbaart. Hij werd er radicaal door veranderd. Sinds die ontmoeting met de levende Heer is Paulus iedereen gaan vertellen wie Jezus is. Hij heeft als missie alle volken over Jezus te vertellen. Paulus is vol passie over die God van trouw, die Zich door zijn Zoon Jezus bekend heeft gemaakt. Hij is gaan inzien dat God niet een veeleisende God is, maar een liefdevolle God, die alle mensen hun zonden wil vergeven en hen wil redden.

Het doet hem pijn dat zoveel mensen dat niet willen geloven. Maar hij blijft zich ervoor inzetten en vraagt de gelovigen in Rome om hem daarbij te helpen. Om deel te worden van zijn missie, onder andere door voor hem te bidden (15:30). En om door hun eenheid en goede voorbeeld zelf ook een getuigenis te zijn van de vrijheid die Jezus aan alle mensen aanbiedt.

Misschien is dit wel herkenbaar voor jou, in jouw eigen leven. Je geloof in Jezus betekent veel voor jou, en je gunt anderen dezelfde vergeving, redding, hoop en vrijheid. Maar je kunt anderen niet dwingen te geloven … Wat je wel kunt doen is voor hen bidden, dat Jezus zich ook aan hen zal openbaren. Voor wie in jouw omgeving bid jij vandaag?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons