Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

8/10 - Gods liefde in een gebroken wereld

Bijbeltekst(en)

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. 19De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. 20Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, 21omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. 22Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23En zij niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn: de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25Maar als wij hopen op wat we nog niet zien, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. 27God, die ons hart doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor de heiligen overeenkomstig Gods wil. 28En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 29Wie Hij van tevoren heeft uitgekozen, heeft Hij ook van tevoren bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. 30Wie Hij hiertoe heeft bestemd, heeft Hij ook geroepen; en wie Hij heeft geroepen, heeft Hij ook vrijgesproken; en wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij ook laten delen in zijn luister.

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons dan met Hem ook niet alles schenken? 33Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. 35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:18-39NBV21Open in de Bijbel

Als er een goede God is, waarom is er dan zoveel kwaad in de wereld? Het is een van de meest gehoorde geloofsvragen. Paulus geeft er in dit hoofdstuk een antwoord op. Want wie om zich heen kijkt, ziet hoe het kwaad op allerlei manieren de wereld in zijn greep heeft. Dat mensen zijn onderworpen aan het kwaad. De hele wereld, de hele schepping gaat daar onder gebukt. En juist als je iets van de goedheid van Gods liefde hebt geproefd, zie je nog meer wat er mis is in de wereld. Paulus windt er geen doekjes om: het leven in deze wereld is door lijden getekend. Maar hij zet er een woord tegenover: hoop. Hoop geeft kracht om het vol te houden, ook al is er soms nog weinig te zien van de verlossing die met de komst van Jezus begonnen is. En als je met stomheid geslagen bent over al het kwaad in de wereld, kun je terugvallen op Gods Geest.

Gods liefde is daarbij de centrale boodschap. Die liefde laat ons nooit los. God is voor ons – wie zal dan tegen ons zijn? Geen enkele schuld of schaamte, geen enkel kwaad of leed, ja zelfs niet de dood kan ons van Gods liefde scheiden. Gods liefde is altijd groter, altijd sterker. Voor wie vanuit die basis van Gods liefde leeft, ziet heel de wereld er anders uit. Al het lijden, alle ellende, alle verdrietige dingen – het zal allemaal ooit tot een eind komen.

Beluister het lied ‘Jezus’ liefde voor mij’ (Sela). In dit lied staan de woorden: ‘U heeft mij in liefde aanvaard, die mijn hart veranderd heeft. U heeft mij rechtvaardig verklaard, wat mij rust en vrede geeft.’ Wat doen deze woorden met jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons