Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

7/10 - Het werk van de Geest in de gelovige

Bijbeltekst(en)

22Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God, 23maar in alles wat ik doe zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem en maakt van mij, in heel mijn doen en laten, een gevangene van de wet van de zonde. 24Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? 25God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde.

Leven door de Geest

1Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood. 3Want waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door onze aardse natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft Hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, 4opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest. 5Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede. 7Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe. 10Als Christus echter in u leeft, is uw lichaam weliswaar door de zonde ten dode opgeschreven, maar de Geest schenkt u leven, omdat u door God rechtvaardig bent verklaard. 11Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont.

12Broeders en zusters, we zijn dus niet langer gebonden aan het aardse, om volgens aardse maatstaven te leven. 13Als u wel zo leeft, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige praktijken doodt door de Geest, zult u leven. 14Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. 15U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 16De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. 17En als we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen: erfgenamen van God, samen met Christus. Want wij delen in zijn lijden om ook met Hem te kunnen delen in Gods luister.

18Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.

Romeinen 7:22-8:18NBV21Open in de Bijbel

Wie in Jezus gelooft, is met Hem gestorven en ook opgestaan uit de dood. Hij is vrijgesproken van het oordeel en bevrijd van het kwaad. Hij is dus niet meer beheerst door het slechte, zoals Paulus in hoofdstuk 7 schreef. Nee, deze nieuwe mens is door Jezus bevrijd en maakt daardoor al deel uit van de nieuwe wereld die komt. Toch, schrijft Paulus, willen we vaak wel het goede doen, maar lukt dat ons niet uit onszelf. Uit onszelf falen we keer op keer. Daarom is het goed te weten dat het goede nieuws ook is dat we ons kunnen laten leiden door Gods Geest. We hoeven niet op eigen kracht goed te leven!

De nieuwe mens hoeft zich niet langer te laten leiden door zijn eigen verlangens of door de wet, maar mag zich laten leiden door Gods Geest. Dat geeft heel veel vrijheid. Paulus vergelijkt het zelfs met de overgang van een slavenbestaan naar een bestaan als geliefd en vrij kind.

Als voorproefje van de nieuwe wereld heeft God zijn Geest gegeven. Die Geest geeft de gelovigen eeuwig leven (vers 10), leidt weg van het kwade (vers 13), maakt gelovigen door zijn leiding kinderen van God (vers 14), geeft vrijheid (vers 15), geeft zekerheid (vers 16) en steunt de gelovigen als zij het moeilijk hebben (vers 26). Die Geest geeft moed en kracht voor elke dag, ook nu we nog wachten op de volledige komst van Gods nieuwe wereld.

Op welke manier wil jij je elke dag meer laten leiden door Gods Geest?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons