Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

6/10 - De gelovige is een nieuw mens

Bijbeltekst(en)

12Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, en de dood voor ieder mens is gekomen omdat ieder mens heeft gezondigd ... 13Inderdaad, de zonde was al in de wereld voordat de wet er was; alleen, zonder wet wordt er van de zonde geen rekening bijgehouden. 14Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes over alle mensen, ook al zondigden zij niet zoals Adam door een gebod te overtreden. Nu is Adam de voorafbeelding van Hem die komen zou. 15Maar de genade reikt verder dan de overtreding: als door de overtreding van één mens alle mensen moesten sterven, is het des te zekerder dat de genade van God, het geschenk dat we danken aan die ene mens, Jezus Christus, aan alle mensen overvloedig geschonken wordt. 16Dit geschenk gaat het gevolg van de zonde van één mens verre te boven, want die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, tot vrijspraak. 17Als de dood kon gaan heersen door de overtreding van één mens, is het des te zekerder dat allen die de genade en de vrijspraak in zo’n overvloed hebben ontvangen, zullen heersen in het eeuwige leven, dankzij die ene mens, Jezus Christus.

18Kortom, zoals de overtreding van één enkel mens ertoe heeft geleid dat allen werden veroordeeld, zo zal de rechtvaardigheid van één enkel mens ertoe leiden dat allen worden vrijgesproken en daardoor zullen leven. 19Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaars werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardigen worden. 20En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen; maar waar de zonde toenam, werd de genade alleen maar overvloediger. 21Want zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus, onze Heer.

Romeinen 5:12-21NBV21Open in de Bijbel

In de eerste hoofdstukken van de brief aan de Romeinen maakt Paulus duidelijk dat ieder mens redding van het kwade nodig heeft. Elk mens maakt fouten, elk mens is schuldig. Dat noemt Paulus de erfenis van de eerste mens, Adam. Adam maakte de keuze ongehoorzaam aan God te zijn (Genesis 3). Het slechte kreeg daarna grip op alle mensen, wat leidde tot de dood. Dat geldt volgens Paulus ook voor de tijd voordat God via Mozes zijn wetten bekendmaakte. Ook in die tijd leefden de mensen op een manier die tegen Gods wil inging. Het enige wat met de wet veranderde, was dat nu precies duidelijk werd wat de mensen allemaal verkeerd deden.

Jezus Christus is de tweede Mens. Hij leefde precies zoals God het wilde. Daarom was Hij in staat om vrijheid te brengen voor alle mensen die in Hem geloven. Jezus is gestorven om alle last en het slechte van de mensen te dragen. Maar daarna stond Hij op uit de dood.
Wie in Jezus gelooft, sterft met Jezus. Hij wordt niet langer beheerst door het slechte. Want met Jezus is degene die gelooft niet alleen gestorven, maar ook opgestaan. De wet en al het kwade hebben daarom geen greep meer op deze mens. Wie dus in Jezus gelooft, wordt een nieuw mens. Deze nieuwe mens leeft, met hulp van Geest van God, zoals God wil. Zo geeft de tweede Adam (Jezus Christus) ons veel meer dan de eerste Adam ons ontnam.

Is er een moment in jouw leven geweest waarop je wist dat je ‘opnieuw’ geboren was? Dat je een nieuwe schepping, een nieuw mens was geworden? Waaraan merkte je dat?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons