Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
20 april 2021

My Journey with the Bible

De Bijbel blijft het meest verkochte boek ter wereld. Maar wat gebeurt er nadat hij eenmaal is aangeschaft? Wat doen die oeroude woorden anno 2021 met ons? Zetten ze ons in beweging, of juist stil? Bemoedigen ze of houden ze ons een kritische spiegel voor? Helpen ze ons om anders naar de wereld te kijken, of richten ze onze blik juist op iets of Iemand anders? We vroegen het aan Bijbellezers met levensverhalen zo veelkleurig als de Bijbel zelf. In deze aflevering Samuel Ekpo, pastor in een migrantengemeente en Relatiebeheerder Migranten- & Internationale Kerken bij het NBG.

(Scroll voor een vertaling van zijn Engelse tekst naar beneden.)

Reading the Bible – How?

My way of engaging with the Holy Bible is a sacred experience that involves theological reflections, inductive bible study and the application of what I have learned.

When I read the Holy Bible, I read with a ‘third eye’; for me this entails reading as a biblical scholar who looks at the historical, geographical and cultural contexts of a particular book.

As a preacher and theologian, it takes a minimum of 8 hours to study, pray, meditate and hear from God what the next topic(s) and Bible verses will be for the sermons I will share with the congregation. This is a clear indication that studying the Bible in order to teach others is hard work and a discipline that needs training, resource materials and inspiration. For other readers, the time frame might not be the same. Of course, some would say the internet is there to download sermons and teachings; I don’t have a problem with that, but the personal experience of reading the Holy Bible for your self-reflection and development counts a lot. It is an experience I would encourage any Christian to engage with.

In these days of digitalization I have Bible Apps on my mobile devices so I can quickly search for texts of the Bible and cultivate the habit of reading the Bible in my free time. I still get the same inspiration even though I’m not at my reading desk. All methods of bible study are interrelated and should be used at all times when the necessity prevails.

Reading the Bible – Why?

Let me share how I read and study the Holy Bible.

  • The Author: God has many attributes- The Creator, The Good Shephard, The Righteous Judge etc. But there is one great accomplishment of God which is almost always left off the divine attribute list compiled by men. This accomplishment is that of the Author.
  • An often repeated command to read it, for example in Joshua 1:8 ‘This book of the Law shall not depart out of thy mouth.
  • The Bible is the ultimate proof of my faith: I cannot convince the adherents of other religions that Christianity is the right religion on earth. The only way I can convince them is the use of the Holy Bible in the right way. By pointing out the unity, enduring relevance, and the universal influence of the Bible.

In summary, I hope that my journey with the Holy Bible will encourage others to start this engagement.

Mijn ontdekkingsreis door de Bijbel

De Bijbel lezen – Hoe pak je dat aan?

Mijn manier om met de heilige Schrift om te gaan is een voor mij heilige ervaring, waarbij theologische overdenkingen, het gewoon tot mij laten komen wat de tekst zou kunnen betekenen en het toepassen van wat ik geleerd heb allemaal een rol spelen.

Wanneer ik de heilige Schrift lees, lees ik als het ware met een extra paar ogen; dit betekent dat ik óók lees met de ogen van een Bijbelwetenschapper die kijkt naar de historische, geografische en culturele context van een bepaald boek.

Als prediker en als theoloog heb ik minimaal 8 uur nodig om studie te doen, te bidden, te mediteren en van God te horen wat het volgende onderwerp en de volgende Bijbelverzen zullen zijn voor de preken die ik met mijn gemeente wil gaan delen. Dat laat wel heel goed zien dat het bestuderen van de Bijbel om onderricht te geven aan anderen een kwestie is van hard werken, dat je jezelf daarin moet oefenen en dat daarbij ook nog bronnen en inspiratie nodig zijn. Voor andere lezers ziet het tijdspad er misschien heel anders uit. Natuurlijk, je zou kunnen zeggen dat je net zo makkelijk preken en onderwijs van het internet kunt downloaden. Daar heb ik geen probleem mee, maar de eigen ervaring van het lezen van de heilige Schrift voor je persoonlijke reflectie en ontwikkeling weegt zwaar. Het is een ervaring die ik elke christen zou toewensen, en ik zou iedereen ook aanmoedigen om hiermee aan de slag te gaan.

In deze tijd van digitalisering heb ik Bijbel apps op mijn mobieltje en tablet zodat ik snel naar Bijbelteksten kan zoeken en er goed aan kan wennen om in mijn vrije tijd de Bijbel te lezen. Ik krijg nog steeds dezelfde inspiratie, ook al zit ik niet achter mijn bureau. Alle manieren van Bijbelstudie zijn zo met elkaar verbonden en kunnen naast elkaar gebruikt worden op het moment dat dat nodig is.

Bijbel lezen – Waarom?

Ik deel graag met jullie hoe ik de Bijbel lees en bestudeer.

  • De Auteur: God heeft vele eigenschappen – Schepper, Goede Herder, Rechtvaardige Rechter enz. Maar er is één grote verdienste van God die bijna altijd wordt weggelaten uit de lijst van goddelijke eigenschappen zoals mensen die hebben samengesteld. En dat is Gods verdienste als Auteur.
  • De Bijbel geeft zelf regelmatig de opdracht om Gods Woord te lezen, bijvoorbeeld in Jozua 1:8 ‘Leg dit wetboek geen moment ter zijde en verdiep je er dag en nacht in’ (NBV)
  • De Bijbel is het ultieme bewijs van mijn geloof: Ik kan de aanhangers van andere godsdiensten er niet van overtuigen dat het christendom de ware godsdienst is op aarde. De enige manier waarop ik hen kan overreden is door de heilige Schrift op de juiste manier te gebruiken. Door te wijzen op de eenheid, de voortdurende relevantie, en de universele invloed van de Bijbel.

Samenvattend: Ik hoop dat mijn reis met de heilige Schrift anderen zal aanmoedigen om ook dit avontuur aan te gaan.

Samuel Ekpo
Migrantenpastor en Relatiebeheerder Migranten- & Internationale Kerken bij het NBG

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons