Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
27 januari 2022

Eating God’s Word

op weg met de NBV21

In de blogserie Op weg met de NBV21 vertellen bekende Bijbellezers uit Nederland en Vlaanderen wat heeft de NBV21 hen te zeggen heeft voor het leven en werk.

Deze blog is in het Engels geschreven. De auteur, Hannelise Tvedt, is Deense. Dat weerhoudt haar – en met haar veel andere Bijbellezers in Nederland en Vlaanderen voor wie Nederlands niet de moedertaal is – er niet van om de NBV21 te gebruiken. Als territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije was zij één van de kerkvertegenwoordigers die de NBV21 ontvingen bij de presentatie van deze nieuwste Nederlandse Bijbelvertaling.

Lees jij liever Nederlandstalige blogs? Scroll dan naar beneden voor de Nederlandse vertaling.

By Hannelise Tvedt

“What is the point of this renewed Bible translation, NBV21?” Let me give my answer to this question. I was one of the church representatives who received the NBV21 in The Hague on October 13, 2021.

Jeremiah 15:16 is a great description of what the Bible means to me and how I have made use of it both in my personal spiritual life and in my work as a Salvation Army officer for more than 45 years: “I found your words and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart.”

In the NBV21-translation this has been rendered: “Als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij.

Being Danish but having worked in different countries, for me, a new Bible translation like this is more than just an additional version: it is that era’s translation into the language of the country. Over the years, both new versions of the Bible and older translations of the Bible in the local language have added to my understanding of texts and have given me new inspiration for sermons and writings.

Personalized NBV21

Within Leger des Heils we have chosen to give a personalised version of NBV21 to all leaders, with a special cover with the Leger des Heils logo and the following verse from Matthew 25, “For I was hungry and you gave me something to eat, I was thirsty and you gave me something to drink, I was a stranger and you invited me in” (NIV). Both young and retired leaders are very enthusiastic about this new edition.

But language or edition aside, I consider the Bible my spiritual food and nourishment.

Since I live alone, people sometimes ask me: “Do you cook dinner for yourself every day?” Well, yes, of course I do, or I wouldn’t have had a decent meal in years!

But it is not always a three course dinner or prepared from scratch with fresh ingredients. Sometimes I take a shortcut, or a take-away, but most days I cook myself a proper meal, and I love having guests over for dinner and serve something special. Although if I am totally honest, in those instances, I often choose to cook a dish I am familiar with and have tried before.

Soul food

There are clear similarities in this to the food for my soul from the Bible. I “eat” from the Bible every day, but I don’t always take a three course meal, like chapters and longer passages of Scripture. Some days I take a short-cut and only read the one verse in my devotional book by the bedside. Most days I listen to one Scripture reading from the Old Testament and one from the New Testament as I drive to my office. I love hearing the Bible read to me as I drive. Or I start with a good “breakfast” – really taking time for a deeper devotional moment, and preparing a “meal” for others in the form of a sermon or written message.

My daily life doesn’t allow for regular meals at regular times, and often I have to eat meals others have prepared for me during a conference or gathering. To a certain extent, this is also true of my Bible readings. I often eat “meals” prepared by others through listening to or reading sermons or devotional books and articles. Often I start following a Bible reading plan, but have a tendency to drop out over time, although I know I would benefit from more structure both in my actual physical food and my spiritual nourishment.

Malnourished

I quickly know if I am “malnourished” – I get tired, irritated and lose heart over the smallest of things. This is actually very similar to when my blood sugar is dropping. Spending time with God is needed to recharge my batteries and help me regain strength and focus.

Now having let you in on my “diet” I want to testify with Jeremiah when he writes in the last part of verse 16: “Your words became to me a joy and the delight of my heart.” Hallelujah!

Commissioner Hannelise Tvedt
Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije

Gods Woord eten

Door Hannelise Tvedt

‘Wat heeft de NBV21 je te zeggen voor je leven en werk?’ Hieronder mijn antwoord op die vraag. Ik was een van de kerkvertegenwoordigers die de NBV21 ontving in Den Haag op 13 oktober 2021.

Jeremia 15:16 beschrijft fantastisch wat de Bijbel voor mij betekent en hoe ik deze al meer dan 45 jaar gebruik in mijn geestelijk leven en in mijn werk als officier bij het Leger des Heils. In het Engels: ‘I found your words and I ate them, and your words became to me a joy and the delight of my heart.’ In de NBV21 staat er: ‘Als ik uw woorden hoorde, nam ik ze als voedsel tot mij.’

Ik ben Deense en heb in verschillende landen gewerkt. Daarom besef ik dat een nieuwe Bijbelvertaling meer is dan zomaar een extra vertaling: het is een vertaling van dát specifieke tijdperk in de taal van dát land. Door de jaren heen hebben zowel nieuwe als oudere vertalingen van de Bijbel mijn blikveld verruimd en me nieuwe inspiratie gegeven voor preken en publicaties.

Gepersonaliseerde NBV21

Bij het Leger des Heils hebben we besloten om aan alle leiders een gepersonaliseerde versie van de NBV21 te geven, met een speciaal omslag met het logo van het Leger des Heils en het volgende vers uit Matteüs 25: ‘Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op.’ Zowel jonge als gepensioneerde leiders zijn erg enthousiast over deze nieuwe Bijbelvertaling.

Maar los van taal of uitgave beschouw ik de Bijbel als mijn geestelijke voedsel. Aangezien ik alleen woon, vragen mensen me soms: ‘Kook je elke dag voor jezelf?’ Ja, natuurlijk! Anders had ik al jaren geen fatsoenlijke maaltijd gegeten! Maar ik kook niet altijd een driegangendiner of een zelfbereide maaltijd zonder pakjes of zakjes, met verse ingrediënten. Soms maak ik het mezelf makkelijk, of eet ik een afhaalmaaltijd, maar de meeste dagen kook ik een gezonde maaltijd en ik geniet ervan om gasten uit te nodigen en iets bijzonders voor ze te bereiden. Hoewel, als ik eerlijk ben maak ik dan meestal een gerecht dat ik goed ken en al eens uitgeprobeerd heb.

Voedsel voor de ziel

Dit heeft duidelijke overeenkomsten met het voedsel voor mijn ziel uit de Bijbel. Ik ‘eet’ elke dag uit de Bijbel, maar ik neem niet elke dag een driegangenmaaltijd tot me – dat wil zeggen hoofdstukken of langere Bijbelpassages. Soms maak ik het mezelf makkelijk en lees ik alleen het vers uit mijn Bijbelse dagboek dat op mijn nachtkastje ligt. Meestal luister ik naar de Bijbellezing van de dag uit het Oude Testament en die uit het Nieuwe Testament terwijl ik naar kantoor rijd. Ik geniet ervan dat de Bijbel aan me voorgelezen wordt terwijl ik in de auto zit. Op andere momenten begin ik met een goed ‘ontbijt’ – ik neem de tijd om de diepte in te gaan in mijn stille tijd, of ik bereid een ‘maaltijd’ voor anderen in de vorm van een preek of een geschreven boodschap.

In mijn dagelijks leven kan ik niet altijd gewone maaltijden op gewone momenten eten. Ik ben vaak aangewezen op de maaltijden die anderen voor me bereiden tijdens conferenties of samenkomsten. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor mijn Bijbellezen. Ik eet vaak ‘maaltijden’ die anderen bereid hebben, door preken te beluisteren of lezen, of via Bijbelse dagboeken en artikelen. Vaak begin ik met een Bijbelleesplan, maar ik heb de neiging uiteindelijk af te haken, hoewel ik me realiseer dat meer structuur in mijn fysieke en geestelijke voeding goed voor me zou zijn.

Ondervoed

Ik weet al snel of ik ‘ondervoed’ ben geraakt – ik word dan moe, ben snel geïrriteerd en raak ontmoedigd over de kleinste dingen. Dit heeft duidelijke overeenkomsten met wat er gebeurt als mijn bloedsuiker daalt. Ik heb het dan nodig om tijd met God door te brengen om me op te laden en nieuwe kracht en focus te krijgen.

Tot zover over mijn ‘dieet’. Nu kan en wil ik met Jeremia getuigen: ‘Uw woorden gaven mij een diepe vreugde’ (de slotwoorden van vers 16). Halleluja!

Commisaris Hannelise Tvedt
Territoriaal Commandant van het Leger des Heils in Nederland, Tsjechië en Slowakije

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons