Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
19 september 2022

Alle Bijbelteksten uit de begrafenisdienst van koningin Elizabeth

Op maandag 19 september om 12:00 begint de uitvaart van koningin Elizabeth II. Tijdens de kerkdienst klinken gebeden, liederen en teksten uit de Bijbel. Hieronder staan alle teksten uit de Bijbel die gezongen of voorgelezen worden in de uitvaartplechtigheid in de Westminster Abbey.

Deze Bijbelgedeelten gaan over sterven, verlangen naar God, de hoop op de opstanding en de onverbrekelijke liefde van Christus.

De complete liturgie in het Engels is hier te vinden.

Sentences (openingsuitspraken)

Gezongen door het koor van Westminster Abbey (en door de koninklijke kapel van St James’s Palace).

Het evangelie volgens Johannes 11:25-26

25Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Johannes 11:25-26NBV21Open in de Bijbel

Job 19:25-27

25Ik weet: mijn redder leeft,

en Hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.

26Hoezeer mijn huid ook is geschonden,

toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen.

27Ik zal Hem aanschouwen,

ik zal Hem met eigen ogen zien, ik, geen ander,

heel mijn binnenste smacht van verlangen.

Job 19:25-27NBV21Open in de Bijbel

De eerste brief aan Timoteüs 6:7 en Job 1:21

7Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.

1 Timoteüs 6:7NBV21Open in de Bijbel

21En hij zei: ‘Naakt ben ik uit de schoot van mijn moeder gekomen, naakt zal ik tot de aarde terugkeren. De HEER heeft gegeven, de HEER heeft genomen, de naam van de HEER zij geprezen.’

Job 1:21NBV21Open in de Bijbel

Openbaring van Johannes 14:13

13Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die vanaf nu sterven in verbondenheid met de Heer.”’ En de Geest beaamt: ‘Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Openbaring 14:13NBV21Open in de Bijbel

The First Lesson (eerste Schriftlezing)

Door Patricia Scotland, secretaris-generaal van het Gemenebest van Naties.

De eerste brief aan de Korintiërs 15:20-26, 53-58

20Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen. 21Want zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. 22Zoals allen sterven in Adam, zo zullen allen ook tot leven komen in Christus. 23Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. 24En dan komt het einde en draagt Hij het koningschap over aan God, de Vader, nadat Hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. 25Want Hij moet koning zijn totdat ‘Hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. 26De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood,

1 Korintiërs 15:20-26NBV21Open in de Bijbel

53Want het vergankelijke lichaam moet worden bekleed met het onvergankelijke, het sterfelijke lichaam met het onsterfelijke. 54En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. 55Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ 56De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. 57Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus.

58Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn.

1 Korintiërs 15:53-58NBV21Open in de Bijbel

The Psalm

Gezongen door het koor.

Psalm 42:1-6

Tweede boek

1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2Zoals een hinde smacht

naar stromend water,

zo smacht mijn ziel

naar U, o God.

3Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen

en voor God verschijnen?

4Tranen zijn mijn brood,

bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

5Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte,

juichend en lovend.

6Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:1-6NBV21Open in de Bijbel

The Second Lesson (tweede Schriftlezing)

Door Elizabeth Truss, premier van het Verenigd Koninkrijk.

Het evangelie volgens Johannes 14:1-9a

1Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 2In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. 4Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ 5Toen zei Tomas: ‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ 6Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. 7Als jullie Mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ 8Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

Johannes 14:1-9NBV21Open in de Bijbel

Prayers (gebeden)

De gebeden worden afgesloten met een gezongen Bijbeltekst.

Psalm 34:9

9Proef en geniet de goedheid van de HEER,

gelukkig de mens die bij Hem schuilt.

Psalmen 34:9NBV21Open in de Bijbel

Het Onzevader (Evangelie volgens Matteüs 6:9-13)

9Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

10laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

11Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

12Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

13En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het kwaad.

[Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit,

in eeuwigheid. Amen.]

Matteüs 6:9-13NBV21Open in de Bijbel

Anthem (lofzang)

Het koor zingt een anthem, waarvan de tekst is gebaseerd op gedeelten uit het slot van Romeinen 8.

De brief aan de Romeinen 8:35a, 38b-39

35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard?

Romeinen 8:35NBV21Open in de Bijbel

38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:38-39NBV21Open in de Bijbel

Dienst in St George’s Chapel

Tijdens de teraardebestelling van koningin Elizabeth in de kapel van Windsor Castle klinken de volgende teksten uit de Bijbel:

Psalm 121

1Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen.

Van waar komt mijn hulp?

2Mijn hulp komt van de HEER,

die hemel en aarde gemaakt heeft.

3Hij zal je voet niet laten wankelen,

Hij zal niet sluimeren, je wachter.

4Nee, Hij sluimert niet,

Hij slaapt niet,

de wachter van Israël.

5De HEER is je wachter,

de HEER is de schaduw

aan je rechterhand:

6overdag kan de zon je niet steken,

bij nacht de maan je niet schaden.

7De HEER behoedt je voor alle kwaad,

Hij waakt over je leven,

8de HEER houdt de wacht

over je gaan en je komen

van nu tot in eeuwigheid.

Psalmen 121:1-8NBV21Open in de Bijbel

Openbaring 21:1-7

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

1Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 2Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 3Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. 4Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

5Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – 6Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. 7Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.

Openbaring 21:1-7NBV21Open in de Bijbel

Psalm 103:13-17

13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,

zo ontfermt zich de HEER over wie Hem vrezen.

14Want Hij weet waarvan wij gemaakt zijn,

Hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

15De mens – zijn dagen zijn als het gras,

hij is als een bloem die bloeit op het veld

16en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;

de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

17Maar de HEER is trouw aan wie Hem vrezen,

van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen

Psalmen 103:13-17NBV21Open in de Bijbel
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons