Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap
1 juli 2022

5 Bijbelteksten over droogte

Tot een paar weken geleden was het erg droog in Nederland en België. In de afgelopen weken heeft het gelukkig weer af en toe geregend. Soms zelfs te heftig, maar voor de natuur nog lang niet genoeg. De meteorologische instituten geven inzicht in de ernst van de droogte op dit moment, het neerslagtekort in Nederland en België. Als het regent, kunnen we flink mopperen op het ‘slechte’ weer. Maar droogte is ook niet goed!

Droogte is ook een Bijbels thema, en we kunnen iets leren van het verlangen naar regen van Bijbelse personen. Hier lees je vijf Bijbelteksten over droogte.

Droogte als straf van God

Maar pas op: laat u er niet toe verleiden van de juiste weg af te wijken, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. Want dan zal de HEER in woede tegen u ontsteken en de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de hele oogst zal mislukken, en u zult spoedig verdreven worden uit het goede land dat de HEER u zal geven.

Deuteronomium 11:16-17

In het Oude Testament komt het meer dan eens voor: droogte als dreigement of als straf van God. Is er sprake van grote aanhoudende droogte? Dan is de mens daar volgens de schrijvers debet aan. En ook onschuldigen lijden daaronder. Dat lijkt wel een beetje op de situatie in onze eigen tijd. Aanhoudende of toenemende droogte is in veel gevallen een teken van klimaatverandering, en daar is menselijk gedrag een belangrijke veroorzaker van. We moeten snel ons leven beteren, om milieuschade te beperken. In het Oude Testament echoot dat: ‘Beter je leven, kom tot inkeer!’

Droogte als metafoor

Dit zegt de HEER:
Vervloekt wie op een mens vertrouwt,
wie zijn kracht ontleent aan stervelingen,
wie zich afkeert van de HEER.
Hij is als een struik in een dorre vlakte,
hij merkt de komst van de regen niet op.
Hij staat in een steenwoestijn,
in een verzilt en verlaten land.

Jeremia 17:5-6

Deze passage vliegt de invloed van de mens iets anders aan. Hier wordt droogte niet beschreven als straf van God, maar als een metafoor voor een mens die zich van God afkeert. Verlaten, verzilt, dor en dorstend als een struik in een dorre vlakte. Dorre ellende!

Regen is zegen

‘Het zal regen zijn die zegen geeft. De bomen zullen vrucht dragen, het land zal opbrengst geven en zij zullen onbezorgd leven in hun land. Ze zullen beseffen dat Ik de HEER ben.’

Ezechiël 34:26-27

Hoewel de technologie van vandaag de dag ons veel meer controle geeft over het bewerken van het land en het controleren van weersomstandigheden, brengt een neerslagtekort ons eigenlijk heel dicht bij een Bijbels verlangen naar regen. We kunnen het niet met een druk op de knop laten regenen. Regen gebeurt gewoon. Of is het een geschenk?

Levend water

Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Johannes 4:13-14

Niet alleen regen is een thema in de Bijbel, water is in het algemeen een belangrijk onderwerp met symbolische kanten. Zoals bomen die vrucht kunnen dragen door regen, worden er nog meer leven schenkende eigenschappen aan water toebedeeld. Zo noemt Jezus de term ‘levend water’ als Hij in gesprek is met een Samaritaanse vrouw in Johannes 4.

Verlangen naar regen

Ik wil bij u zijn,
ik verlang naar u,
zoals droog land verlangt naar regen.

Psalm 143:6, BGT

In Psalm 143 smeekt de psalmdichter God om hem niet te straffen, en om hem te hulp te schieten. ‘Ik heb alle moed verloren,’ schrijft hij. Alle hoop, moed en vertrouwen zijn weggesijpeld, opgebruikt, opgedroogd. En wat er over blijft is een uitgeputte mens, wanhopig als kurkdroge grond. Smekend om Gods hulp, zoals de droge aarde lijkt te schreeuwen om regen.

Met de vorige Bijbelverzen nog in het achterhoofd, ‘regen is zegen’ en ‘levend water’, lees ik hier dat de psalmdichter verlangt naar God en Gods zegen. Dat het leven tot bloei komt, net als het land en de bomen die gezegend worden met regen.

Heb jij wel eens zó verlangd naar God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons