Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over vergeving?

God is een God van liefde. Zo laat hij zichzelf in de Bijbel zien. Maar juist daarom wordt God boos om onrechtvaardigheid en ongehoorzaamheid. En dan kan hij ook straffen. Maar God geeft daarbij wel de mogelijkheid tot vergeving. De Bijbel laat steeds weer keer zien dat God een goede relatie wil met mensen, en dat hij het belangrijk vindt dat mensen onderling een goede relatie hebben. Daar hoort vergeving bij.

Een God van vergeving

God kan zijn woede om onrechtvaardigheid uiten in straf én vergeving. Dat kun je lezen in Exodus 34:7 en Psalm 99:8. Toch lees je in de Bijbel vooral dat God een God van vergeving is. Zelfs als je steeds weer de fout in gaat. Vergeving is nodig om de relatie tussen God en mensen of tussen mensen onderling te herstellen.

Ze weigerden te luisteren en ze vergaten de wonderen die u voor hen verricht had. Koppig stelden ze een nieuwe ​leider​ aan, ze wilden weer ​slaven​ worden in Egypte. Maar u bent een God van ​vergeving, ​genadig​ en liefdevol, geduldig en zeer trouw: u verliet hen niet. (Nehemia 9:17)

U, Heer, bent goed en tot ​vergeving​ bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept. (Psalm 86:5)

Maar God wil de mensen redden, zomaar, voor niets. Hij ​vergeeft​ de ​zonden​ van iedereen die gelooft in ​Jezus​ ​Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. (Romeinen 3:24)

Juist op het moment dat Jezus hevig pijn lijdt aan het kruis, hoor je in zijn woorden Gods vergeving klinken:

Jezus​ zei: ‘Vader, ​vergeef​ hun, want ze weten niet wat ze doen.’ (Lucas 23:34)

Vergeving en berouw

Dat vergeving iets kost, kun je zien aan de offers die beschreven worden in Leviticus 4-5 en Leviticus 16. Bij die reinigingsoffers en hersteloffers kost het heel letterlijk iets (namelijk het leven van een dier) om de relatie tussen God en de mens weer goed te krijgen. In Psalm 51 maakt de dichter duidelijk dat het God om berouw gaat:

U wilt van mij geen offerdieren,
in ​brandoffers​ schept u geen behagen.
Het ​offer​ voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld ​hart
zult u, God, niet verachten. (Psalm 51:18-19)

Vergeving is niet iets oppervlakkigs, iets dat je makkelijk krijgt. Daarom zegt de schrijver van Spreuken dat het belangrijk is om je fouten toe te geven:

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen,
wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt ​vergeving. (Spreuken 28:13)

Elkaar vergeven

Vergeving is niet alleen iets dat God aan mensen geeft. Mensen moeten elkaar ook vergeven. Hoe belangrijk het is om dat te blijven doen, lees je in Matteüs 18:21-22. Als je anderen vergeeft, sta je ook open om Gods vergeving te ontvangen. Dat leert Jezus zijn leerlingen bijvoorbeeld in het Onze Vader:

Vergeef​ ons onze schulden,
zoals ook wij hebben ​vergeven
wie ons iets schuldig was. (Matteüs 6:12)

Want als jullie anderen hun misstappen ​vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie ​vergeven. Maar als je anderen niet ​vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin ​vergeven. (Matteüs 6:14-15)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons