Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Trouwteksten uit de Bijbel

In het huwelijk wordt de verbondenheid tussen twee mensen duidelijk. Als mensen hun huwelijk in een kerk laten inzegenen vragen ze God om zijn zegen over hun verbond. 
Daarbij passen verschillende bijbelteksten. Hieronder staan twaalf teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Je kunt deze teksten lezen tijdens een dienst of bijvoorbeeld op een kaartje schrijven.

‘Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’ (Genesis 28:15)

‘Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.’ (Psalm 33:20-21

‘Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.’ (Psalm 118:24

‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten,
wind ze om je hals,
schrijf ze in je hart.’ (Spreuken 3:3

‘En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.’ (Prediker 4:9-12

‘Draag mij als een zegel op je hart,
als een zegel op je arm.
Sterk als de dood is de liefde,
beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.
De liefde is een vlammend vuur,
een laaiende vlam.
Zeeën kunnen haar niet doven,
rivieren spoelen haar niet weg.’ (Hooglied 8:6-7

‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ (Jeremia 29:11

‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan.’ (Romeinen 12:9

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (1 Korintiërs 13:4-7

‘Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:  één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’ (Efeziërs 4:2-6)

‘Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons ten volle werkelijkheid geworden.’ (1 Johannes 4:12)

‘Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem.’ (1 Johannes 4:16)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons