Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over liefde tussen mensen?

Liefde is een van de sterkste emoties die mensen kennen. Ook in je eigen leven kun je ervaren dat je een ander nodig hebt, en dat je je heel betrokken voelt bij een ander. Bijvoorbeeld binnen een familie, een vriendschap of een liefdesrelatie.
Ook in de bijbelse verhalen en boeken krijgen deze emoties een plaats. In veel teksten roept God mensen op om met elkaar in liefde te leven, of wordt de liefde tussen mensen beschreven.

Liefde en vriendschap in de Bijbel

In de Bijbel staan verhalen over de liefde tussen mensen, zowel binnen families als binnen vriendschappen. Een voorbeeld is de liefde van Ruth voor haar schoonmoeder Noömi (Ruth 4:15), of de vriendschap tussen Jonatan en David (1 Samuel 18:1).

Ook het huwelijk komt in de Bijbel voor. Meestal wordt daarin niet expliciet gesproken over liefde. Maar wel in het verhaal over het huwelijk tussen Isaak en Rebekka: ‘Hij nam haar tot vrouw en ging van haar houden.’ (Genesis 24:67). Ook koning Ahasveros hield van Ester toen hij haar tot vrouw nam (Ester 2:17).

Het belangrijkste gebod: houd van elkaar

In de Bijbel worden mensen opgeroepen om van hun naaste te houden. Ook Jezus noemt dit als het belangrijkste gebod:

‘Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.’ (Leviticus 19:17-18)

‘Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’ (Johannes 13:34-35)

‘Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf.’ (Romeinen 12:9-10)

Wat liefde is, verwoordt Paulus in de eerste brief aan de Korintiërs:

‘De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (1 Korintiërs 13:4-7)

Het Bijbelboek Hooglied

Het bijbelboek Hooglied bestaat uit een aantal liederen waarin de liefde bezongen wordt. Een van de kernverzen van het boek is: ‘Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam’ (Hooglied 8:6). Niet voor niets wordt deze tekst vaak gelezen tijdens huwelijksvieringen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons