Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over genade?

God kiest ervoor om zich aan mensen te verbinden en om met hen verbonden te blijven. Genade is volgens de Bijbel de basis voor die verbondenheid tussen God en mensen. Je zou genade kunnen definiëren als Gods keuze om vriendelijk naar mensen te kijken, ook al hebben zij dat niet altijd verdiend.

Steeds weer vergeving mogelijk

In het Oude Testament komt Gods genade vooral tot uitdrukking in het verbond dat hij met Israël sluit. God maakt zichzelf aan Mozes bekend als een ‘God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’ (Exodus 34:6). Dat betekent niet dat God nooit straft (Exodus 34:7). Maar omdat het verbond gegrond is op genade, is vergeving altijd mogelijk (Psalm 130:7).

In het Nieuwe Testament wordt genade vaak in verband gebracht met de vergeving die Jezus heeft gebracht (bijvoorbeeld Efeziërs 1:7). Meer nog dan voorheen is Gods genade daardoor voor iedereen toegankelijk.

Geschenk en opdracht

Gods genade is niet alleen een geschenk, maar ook een opdracht: omdat God genadig is, moeten mensen ook aan elkaar genade tonen (Exodus 22:26).

In het Nieuwe Testament is het woord voor ‘de gaven van de heilige Geest’ afgeleid van het woord voor ‘genade’. Deze gaven worden dus ook gezien als een vorm van genade, een geschenk van God om de gemeente op te bouwen.

Gratis en voor niets

Door de hele Bijbel heen wordt zichtbaar hoe God vanuit genade mensen vergeeft en het goede met hen voorheeft:

‘Hij antwoordde: “Ik zal in mijn volle luister voor je langs gaan en in jouw bijzijn de naam HEER uitroepen: ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken, en ik ben barmhartig voor wie ik barmhartig wil zijn.”’ (Exodus 33:19)

‘Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, zo groot is zijn genade.’ (Klaagliederen 3:31-32)

‘Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.’ (Romeinen 3:23-24)

Een brug tussen God en mensen

God is volgens de Bijbel heilig, streng en rechtvaardig. Maar mensen leven niet altijd een heilig en rechtvaardig leven. Daarom kan er afstand ontstaan tussen God en mensen. Gods genade zorgt ervoor dat God en mensen tóch verbonden blijven. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.0
Volg ons