Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over eenzaamheid?

Veel mensen voelen zich eenzaam. Omdat ze nauwelijks mensen ontmoeten, of omdat ze misschien wel veel mensen kennen en ontmoeten, maar ze kennen niemand heel goed. Intieme relaties ontbreken. Het gevoel dat niemand je echt goed kent, dat er niemand is die echt met je begaan is, kan je erg verdrietig maken. 

Eenzaamheid in de Bijbel

Ook in de Bijbel gaat het soms over mensen die eenzaam zijn. Die eenzaamheid kan verschillende achtergronden hebben.

  • Tamar, de dochter van David, leeft in eenzaamheid nadat ze door haar broer Ammon verkracht is (2 Samuel 13:20)
  • Elia heeft het gevoel dat hij er alleen voor staat, omdat er niemand is met dezelfde ideeën en idealen als hij (1 Koningen 19:10).
  • En Job moet zich heel alleen gevoeld hebben toen zijn familie en zijn vrienden hem niet begrepen in zijn ellende, en hem zelfs uitlachten (Job 19:13-22).
  • De dichter van Klaagliederen treurt over Jeruzalem en haar inwoners. Deze stad die eens zo levendig was, is nu eenzaam en verlaten (Klaagliederen 1:1).

Door God verlaten

Je kunt ook het gevoel hebben dat God zelf je verlaten heeft. Dat is een groot lijden. Jezus heeft het meegemaakt, toen hij aan het kruis ging.

Die pijn is niet makkelijk te verzachten, maar je kunt er misschien over praten. Je mag het zelfs uitschreeuwen van boosheid, van wanhoop of verdriet. Toen Jezus aan het kruis hing, gebruikte hij hiervoor woorden uit Psalm 22:

‘Mijn God, mijn God,
waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet,
ook al schreeuw ik het uit.
“Mijn God!” roep ik
overdag, en u antwoordt niet,
’s nachts, en ik vind geen rust.’ (Psalm 22:2-3)

Toch is het juist ook Jezus die mensen aanspoort om mensen die eenzaam zijn op te zoeken:

‘Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”’ (Matteüs 25:35-36)

Ook Paulus schrijft aan de christenen in Korinte dat ze oog moeten hebben voor elkaar (1 Korintiërs 12:18-22). Hij vindt het niet goed dat ze sommige gemeenteleden buitensluiten: mensen hebben elkaar nodig.

God is goed voor mensen die eenzaam zijn

Voor veel mensen is het een troost dat God er altijd is, hoe eenzaam je ook bent. God is bij je, waar je ook bent of waar je ook naartoe gaat. 

‘HEER, u kent mij, u doorgrondt mij,
u weet het als ik zit of sta,
u doorziet van verre mijn gedachten.
Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op,
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ (Psalm 139:1-3)

God is goed voor mensen die eenzaam zijn. Hij is een vader van wezen en een beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed (Psalm 68:6-7).

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons