Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over Gods liefde?

Liefde is het allerbelangrijkste, staat er in de Bijbel. Liefde tussen mensen, en ook de liefde van God. God belooft dat zijn liefde voor mensen nooit zal ophouden. Als je je eenzaam voelt, kan het een troostrijke gedachte zijn dat je geliefd bent door God. In de Bijbel staan veel teksten over Gods liefde voor ons.

Liefde en trouw

God houdt van mensen. En in die liefde is hij trouw. In het Oude Testament wordt hij daarom soms voorgesteld als bruidegom, en het volk van Israël als zijn bruid. Ook wordt God vergeleken met een vader of moeder die voor zijn of haar kind zorgt (Jesaja 66:11-13). God stuurt hulp aan wie hem trouw is (Psalm 57:4).

In het Nieuwe Testament kun je lezen dat Christus de bruidegom is, en de christelijke gemeente zijn bruid (2 Korintiërs 11:2).

Gods liefde gaat door heel de geschiedenis van het volk van Israël mee. In Psalm 136 klinkt steeds dit refrein: ‘Zijn liefde blijft eeuwig bestaan!’ Dat blijkt al bij het begin van de schepping, en bij alle wonderen die hij doet.

Omdat God van mensen houdt, verwacht hij wel dat mensen hem ook trouw zijn. Als ze hem in de steek laten, laat hij hen los. Maar tegelijkertijd is zijn liefde groot. En als mensen hem weer dienen, zal hij hen ook weer in zijn liefde opnemen (2 Kronieken 30:9).

God is liefde

In de Bijbel wordt vaak gezegd dat God van mensen houdt, en zelfs dat hij liefde is:

‘Want de HEER, uw God, is een God van liefde. Hij zal u niet verlaten en u niet in het verderf storten. Wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, vergeet hij niet.' (Deuteronomium 4:31)

‘Hoe kostbaar is uw liefde, God! In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen.’ (Psalm 36:8)

‘Toch zal ik jullie niet loslaten, volk van Israël. Ik zal jullie nooit in de steek laten. Ik zal jullie niet hetzelfde behandelen als de steden Adma en Seboïm. Ik zal jullie niet vernietigen. Want mijn liefde voor jullie is groot. Mijn hart is vol medelijden.’ (Hosea 11:8)

‘Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde.’ (1 Johannes 4:8)

Tegelijkertijd kan God soms afwezig lijken, zoals Job verzucht in Job 10:12-22. Maar hoe zwaar het leven kan zijn, we zullen alle moeilijkheden overwinnen. Want God houdt van ons (Romeinen 8:35-39).

In 1 Johannes 3:17 staat: ‘Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?’ Dus als je de liefde van God in je hebt, ga je vanzelf omzien naar je medemensen.

Jezus als bewijs van Gods liefde

Volgens het Nieuwe Testament is de komst van Jezus het grootste teken van Gods liefde:

‘Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (Johannes 3:16)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons