Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wat zegt de Bijbel over vrede en heelheid?

In je leven kun je verlangen naar vrede: naar rust, heelheid en de afwezigheid van strijd. De situatie wereldwijd, problemen in je eigen omgeving of onrust in je innerlijk leven kunnen dit verlangen versterken. Een verlangen naar een leven in harmonie met jezelf, met de mensen en de wereld om je heen, en met God.

Heelheid voor de mensen

In de Bijbel betekent vrede: de heelheid van een groep mensen of van een persoon. Zo houdt vrede in dat er geen oorlog of strijd is tussen volken, en tussen familieleden of gelovigen onderling. Veiligheid, welvaart en gezondheid horen bij een leven in vrede, net als een rustige, vredige dood.

Vrede is ook: leven in vrede met God. Dat betekent gehoorzaam zijn aan God en vertrouwen op hem. God schenkt zijn vrede als een zegen (Psalm 29:11). En profeten vertellen over Gods belofte als een visioen van vrede (Jesaja 32:17-18).

In het Nieuwe Testament brengt Jezus vrede tussen God en mensen (Romeinen 5:1). Zijn vrede is ook een steun voor zijn leerlingen bij hun werk in de wereld (Johannes 16:33).

De vrede van God of Jezus staat tegenover innerlijke onrust en zorgen . De vrede die God geeft is een van de vruchten van de heilige Geest (Galaten 5:22).

Zegen van de God van de vrede

God wordt ‘de God van de vrede’ genoemd (Romeinen 15:33). Zijn vrede kun je als zegen ontvangen.

‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:24-26)

‘In vrede leg ik mij neer
en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen
in een vertrouwd en veilig huis.’ (Psalm 4:9)

‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Johannes 14:27)

‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.’ (Filippenzen 4:7)

Vrede zij met u

Als mensen elkaar in de Bijbel groeten, wensen zij elkaar vrede toe. Bijvoorbeeld om iemand een behouden reis toe te wensen, maar ook om de vrede van God en Jezus aan elkaar mee te geven.
Jezus geeft zijn leerlingen zo zijn vrede, en Paulus groet de lezers van zijn brieven met de vrede van God en Jezus. Vrede is er om door te geven.

‘Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.’ (1 Korintiërs 1:3)

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons