Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uit het Oude Testament

Aäron verandert het water van de Nijl in bloed

signatuur en datum rechtsonder: J. Pynas fe. 1610

Aartsengel Michaël

De aartsengel Michaël gaat hier gekleed in Romeinse wapenrusting en vertrapt met zijn voet de duivel. In zijn rechterarm, die hij heeft opgeheven, had hij oorspronkelijk een zwaard.

Abraham en de drie engelen,
Abraham en Isaak

Gewijde tafereelen in chromolithographieën naar Gustave Doré (1878): Abraham en Isaak.

Abraham en Isaak (Het offer van Abraham)
Abraham en Isaak-Rembrandt
Abraham ontvangt de drie engelen
Abraham stuurt Hagar en Ismaël weg

 

Abraham verdrijft Hagar en Ismaël
Abraham vertrekt uit Haran
Achan begraaft mantel en geld in grond onder zijn tent
Adam en Eva

Crispijn de Passe, Liber Genesis (1612): Adam en Eva.

Adam en Eva betreden het paradijs

De voorstelling van Adam en Eva betreden het paradijs stamt uit 'Dat boeck vanden leven ons lief heeren Ihesu Christi' gedrukt door Claes Leeu in 1488 in Antwerpen. De houtsnedes in dit exemplaar zijn met de hand ingekleurd.

Adam en Eva in het paradijs
Adam en Eva in paradijselijke dierentuin

Werd in de omgeving van Roland Savery vervaardigd; toegeschreven aan J. Vrielincx.

Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs
Adam en Eva na de verdrijving uit het paradijs-van Leyden
Adam en Eva-Dürer
Adam en Eva-van Rijn
Adam, Eva, Kaïn en Abel

Crispijn de Passe, Liber Genesis (1612): Adam, Eva, Kaïn en Abel.

Antwerps Pronkkabinet

In het midden een portiek met deurtjes en rondom laadjes, waarop oud-testamentische taferelen geschilderd zijn. Als bekroning dient een balustrade met een opzetstuk en vrouwenfiguren en dolfijnen. Het onderstel rust op vier gebeeldhouwde figuren, afwisselend Afrikaanse mannen en vrouwen voorstellend. Beschilderd met taferelen uit het Oude Testament: Aäron in het tabernakel, Juda en Tamar, de dood van eerstgeborene, de terugkeer van de verspieders, Rebecca en Eliëzer, Balaam en de ezel, David en Abigaïl, de vinding van Mozes, Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht, Lot en zijn dochters, Mozes en het brandende braambos, Hagar en Ismaël, Mozes ontvangt de wetstafelen, de aanbidding van het gouden kalf, de oprichting van de koperen slang, Noachs dankgebed na de zondvloed, Noach ziet de regenboog, Adam met Eva en Seth (?), Abraham en Lot op de berg en Kain en Abel.

Assendelfter kast met het verhaal van Ester

Voorstellingen: linksboven: Ahasveros kroont Ester tot koningin; rechtsboven: Ester knielt voor Ahasveros; rechtsonder: Haman ontvangt de zegelring van Ahasveros; linksonder: Ester onthult Hamans boze plannen; op de middenregel: de vijf wijze en vijf dwaze maagden.

Babylonische spraakverwarring
Barak

Gerard de Jode, Thesaurus Veteris et Novi Testamenti (1585): Legeraanvoerder Barak.

Batseba bij haar toilet door David bespied

 

Besnijdenis

Gemonogrammeerd P.N.I.V.H.

Besnijdenis (2)

Gesigneerd op de onderrand met het monogram IDH.

Boaz en de ouderlingen
Boaz en Ruth
Chrismatorium

De cylinder vormige doos van zilver is in twee helften verdeeld die op elkaar sluiten. De wand is versierd met de ark van Noach en de inzameling van het manna. Inscriptie (stadskeur) onderzijde bodem: Amsterdam.

Cyrus als tweede koning uit het visioen van Daniël
Cyrus overhandigt de geroofde schat
Daniël wordt uit de leeuwenkuil gehaald

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): Daniël wordt uit de leeuwenkuil gehaald.

David en Goliat

Illustratie uit Piedra Gloriosa o de la Estatua de Nebuchadnesar, een mystiek tractaat over de komst van de Messias, geschreven door Menasseh ben Israel. De 'roemruchte' steen Piedra Gloriosa uit de titel van het boek die op verschillende plekken in het Oude Testament verschijnt, wordt hier door David gebruikt om Goliat dodelijk te treffen. Linksonder gedateerd en gesigneerd: Rembrandt f 1655. Staat IV (5).

David en Jonatan nemen afscheid

Julius Schnorr von Carolsfeld (1794–1872): David en Jonatan nemen afscheid van elkaar.

David ziet Batseba in zijn tuin een bad nemen
Davids intocht met het hoofd van Goliath, orgelluik
De ‘Vorst van het Heir des Heeren’ verschijnt aan Jozua bij Jericho (Jozua 5:13)
De afgoderij van koning Salomo

Signatuur en datum links op het altaar: S. Koninck F Aº 1644. In het midden knielt de oude koning in de tempel naast één van zijn vrouwen. Links het altaar en een priester met een wierookvat, op de voorgrond een knecht met een offerdier. Rechts het gevolg van de koning met een slaaf met een parasol.

De afgoderij van Salomo
De ark van Noach (2)

Noach met leden van zijn familie en andere figuren op de voorgond, links gaan de dieren paarsgewijs aan boord van de ark. Links op de achtergrond de ark op de wateren tijdens de Zondvloed. Rechts op de achtergrond verlaten de dieren de ark nadat de wateren gezakt zijn. Noach en zijn familie brengen een brandoffer aan God.

De Babylonische spraakverwarring
De berouwvolle David kiest uit drie plagen

De attributen van de engel symboliseren de drie plagen: schedek [pest], lege korenaren [hongersnood] en zwaard [oorlog].

De dochter van de farao vindt Mozes in het biezen mandje

Signatuur midden onder: G. Du. Gardin

De dood van de eerstgeborene van de farao

Interieur van een tempel met de Egyptische farao en zijn vrouw treurend met het lichaam van hun overleden zoon. Op de achtergrond priesters, muzikanten en Mozes en Aäron.

De droom van Jakob

Deze illustratie stamt uit de zogenaamde 'Vorsterman bijbel' (1528), vernoemd naar de uitgever Willem Vorsterman. In het exemplaar van het Museum Catharijneconvent zijn de houtsnedes van Jan Swart ingekleurd.

De mensheid voor de zondvloed
De ontmoeting van Eliëzer en Rebekka

Gesigneerd en gedateerd linksonder: G.V.Eeckhout.fe./Ao 1662. Het thema van de bruidswerving van Rebekka is door Van den Eeckhout verschillende keren in beeld gebracht. 

De profeet Elia in de woestijn door een engel gewekt
De triomf van Mordechai
Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons