Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uitverkiezing in het Nieuwe Testament

Het begrip 'uitverkiezing' komt in het Nieuwe Testament op twee manieren ter sprake:

  • In de eerste plaats als het gaat om Jezus. Hij wordt Gods uitverkoren zoon genoemd en heeft een speciale taak.
  • In de tweede plaats als het gaat om de gelovigen. Zij zijn uitverkoren om bij Jezus te mogen horen.

Jezus als dienaar van de HEER

In het Nieuwe Testament is de gedachte van de uitverkiezing van de ‘dienaar van de HEER’ (bijvoorbeeld Jesaja 49:6) op Jezus toegepast: hij is ‘de messias van God, zijn uitverkorene’ (Lucas 23:35), ‘de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen’ (1 Petrus 2:4).

Uitverkiezing van de gelovigen

In de theologie van Paulus zijn het de gelovigen die ‘uitgekozen’ zijn (1 Tessalonicenzen 1:4). Daaruit kon worden afgeleid dat de ongelovigen ‘verworpen’ zijn en dus ‘verloren gaan’, op basis hiervan is later in de christelijke kerk de leer van de predestinatie of voorbeschikking ontwikkeld, een leer die tot veel verdeeldheid heeft geleid.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons