Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Wie was Herodes Antipas in de Bijbel?

Herodes Antipas is een zoon van Herodes de Grote. Na de dood van zijn vader krijgt hij het bestuur over Galilea en Perea, van 4 voor Christus tot 39 na Christus. Herodes Antipas laat Johannes de Doper onthoofden. Volgens het Lucas-evangelie is hij ook betrokken bij de terechtstelling van Jezus.

Tetrarch van Galilea en Perea

Na de dood van Herodes de Grote in 4 voor Christus wordt zijn koninkrijk verdeeld onder drie van zijn zonen: Archelaüs, Filippus en Herodes Antipas. De Romeinen stellen Herodes Antipas aan als tetrarch over Galilea in het noorden en Perea aan de overzijde van de Jordaan.
Herodes Antipas is de meest vaardige bestuurder van de drie broers. Net als zijn vader Herodes laat hij verschillende grote bouwwerken na. Het belangrijkste project is de bouw van een nieuwe hoofdstad aan het Meer van Galilea. Hij noemt deze stad ‘Tiberias’, naar de regerende Romeinse keizer Tiberius. Dit bouwproject is niet alleen groot, maar ook omstreden: omdat Tiberias op een voormalige begraafplaats is gebouwd, weigeren veel Joden in eerste instantie om er te gaan wonen.

Herodes Antipas in het Nieuwe Testament

Volgens het Nieuwe Testament laat Herodes Antipas Johannes de Doper onthoofden, omdat Johannes tegen hem had gezegd dat hij niet met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Filippus had mogen trouwen (Matteüs 14:1-6; Marcus 6:14-22; Lucas 9:7-9). Ook Flavius Josephus vermeldt het conflict met Johannes de Doper, maar noemt vooral angst voor politieke onrust als reden om de profeet ter dood te brengen.
Volgens Lucas 23:7-15 is Herodes Antipas ook betrokken bij de terechtstelling van Jezus. Jezus kwam uit Galilea dat onder gezag van Herodes Antipas viel. Daarom stuurt Pilatus Jezus naar Herodes toe om hem te berechten. Herodes is verheugd om Jezus te ontmoeten, omdat hij al veel over hem en zijn wonderen heeft gehoord. Maar als Jezus niet antwoordt op zijn vragen, stuurt Herodes hem terug naar Pilatus en laat het oordeel over aan hem.

Verbanning

Herodes Antipas regeert tot 39 na Christus. Dan wordt hij door zijn neef Herodes Agrippa I van samenzwering tegen de Romeinse keizer Caligula beschuldigd. De keizer stuurt Herodes Antipas in ballingschap naar Gallië.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons