Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 9 – Alles draait om Jezus – herstel van alle dingen

Bijbeltekst(en)

7In Hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade 8die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht 9-10dit geheim onthuld: zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd, Christus, bijeen te brengen, omdat het Hem behaagde de voltooiing van de tijd te verwezenlijken met Christus.

Efeziërs 1:7-10NBV21Open in de Bijbel

Door Stef Schagen

Waarover gaat de brief aan de Efeziërs? Over de vijf bedieningen die God aan het lichaam van Christus heeft gegeven (4:11-12), of over de zegen die wij hebben en de manier waarop wij die uit de hemel kunnen ‘downloaden ‘ (1:3)? Over de opdracht aan de kerk om Gods wijsheid te verkondigen (3:10) of over de kerk als Gods leger (6:10-20)? Allemaal waar, maar al deze dingen dienen Gods grotere bedoeling, en daarover lezen we in 1:10: God is bezig om in Christus alles weer bijeen te brengen.

Alles is immers uiteengevallen en wie het nieuws aanzet, ziet het direct. In Genesis lezen wij hoe alle relaties verstoord zijn geraakt door de zonde: tussen God en mensen, tussen Adam en Eva, tussen Kaïn en Abel, tussen de mens en de rest van de schepping, tussen naties en generaties. Uiteindelijk was de aarde gevuld met geweld, ze was een onveilige plek geworden. Na Noach ging het opnieuw mis. Toch klinkt er in de Bijbel hoop: God is uit op het herstel van alle dingen en dat komt door Jezus (Hand. 3:21).

Bij Jezus moet je zijn om het herstel te vinden dat je nodig hebt. Heb je dat wel eens concreet ervaren?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons