Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 17 – In Jezus een nieuwe identiteit

Bijbeltekst(en)

9Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. 10Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming.

1 Petrus 2:9-10NBV21Open in de Bijbel

Door Ruth Sleebos

Hokjesdenken – je wordt door anderen ergens ingedeeld op basis van uiterlijk, religie, identiteit, opleidingsniveau, inkomen, et cetera. Daar hebben we allemaal mee te maken en we doen het zelf ook. Enerzijds maakt het de wereld wat simpeler, het helpt ons om te beoordelen hoe we ons het best tot de ander kunnen verhouden en hoe we deze moeten benaderen. Anderzijds werken stereotyperingen veroordeling in de hand. En kom daar maar eens van af! En bepaalt dit ook niet voor een deel hoe je naar jezelf kijkt?

God stopt ons in ‘zijn hokje’. Hij ziet jou en mij als deel van zijn uitverkoren geslacht, van zijn volk. We zijn priesters in dienst van de Koning, heilig voor God, met een speciale opdracht: Gods grote daden verkondigen. We zetten Jezus’ werk voort in deze wereld. Dit is de nieuwe identiteit van de volgelingen van Jezus, van de kinderen van God. Een unieke identiteit. We behoren tot een ander volk dan allen die zonder Hem leven. Het besluit Jezus te volgen vraagt om andere keuzes. Dat kunnen de mensen in je omgeving gaan merken. Wat zien zij van Jezus in jou? Durf je dat eens na te gaan?

Wat doet dit beeld van God over jou met hoe je naar je medegelovigen kijkt, naar diegenen die niet bij Hem horen, en naar jezelf?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.15
Volg ons